Dobra investicija i sigurnost kod nas idu ruku pod ruku

Izaberite vrstu brokerskog posla u skladu sa vašim potrebama

Brokersko dilerski poslovi koje obavljamo

  1. Brokerski poslovi – trgujemo hartijama od vrednosti (HoV) u vaše ime i za vaš račun
  2. Dilerski poslovi - trgujemo hartijama od vrednosti (HoV) u ime i za račun Banke
  3. Poslovi investicionog savetnika – pružamo savetodavne usluge u vezi sa poslovanjem hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima
  4. Obavljamo ostale poslove sa hartijama od vrednosti koji se sprovode preko Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti
  5. Vršimo usluge vezane za sprovođenje Prinudne kupovine akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
  6. Vršimo usluge vezano za sprovođenje Prinudne prodaje akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
  7. Vršimo usluge vezano za sprovođenje Ponude za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
  8. Vršimo usluge vezano za sprovođenje postupka otkupa akcija od nesaglasnih akcionara, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
  9. Vršimo usluge prenosa hartija od vrednosti bez plaćanja (likvidacija, stečaj, poklon, zaloga i drugo)  

Izaberite odgovarajući proizvod za vaše potrebe