Izvršite sve vrste prenosa hartija od vrednosti po povoljnim uslovima, uz pomoć tima sa dugogodišnjim iskustvom

Preknjižavanje hartija od vrednosti (HoV)

 • Na raspolaganju su vam usluge prenosa hartija od vrednosti po osnovu nasledstva, poklona, pravnog sledbeništva ili drugog sudskog rešenja
 • Iskoristite mogućnost preknjižavanja hartija između vaših različitih računa Promena depozitara, upis založnog prava
 • Računajte na podršku tima sa dugogodišnjim iskustvom

Koristite usluge prenosa hartija od vrednosti uz promenu vlasnika

 1. Izvršite prenos hartija od vrednosti po osnovu nasleđa - ukoliko ste postali vlasnik hartija od vrednosti po osnovu Rešenja o nasleđu
 2. Izvršite prenos hartija od vrednosti po osnovu ugovora o poklonu - ukoliko ste postali vlasnik hartija od vrednosti po osnovu poklona
 3. Izvršite prenos hartija od vrednosti po osnovu pravnog sledbeništva ili drugog sudskog rešenja

1. Prenos hartija od vrednosti po osnovu nasleđa

Ukoliko ste postali vlasnik hartija od vrednosti po osnovu nasleđa, da biste izvršili prenos na vaš vlasnički račun potrebno je da dostavite sledeću dokumentaciju:

 • pravosnažno ostavinsko rešenje
 • izvod iz matične knjige umrlih ostavioca
 • kopije važećih ličnih karata naslednika

2. Prenos hartija od vrednosti po osnovu ugovora o poklonu

Ukoliko ste postali vlasnik hartija od vrednosti po osnovu poklona, da biste izvršili prenos na vaš vlasnički račun potrebno je da dostavite sledeću dokumentaciju :

 • sudski overen ugovor o poklonu
 • kopije važećih ličnih karata poklonodavca i poklonoprimca

Koristite usluge prenosa hartija od vrednosti bez promene vlasnika

 • Na raspolaganju vam je mogućnost promene depozitara - prenos na vlasnički račun kod drugog člana Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • Izvršite upis založnog prava - prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog na založni račun imaoca hartija od vrednosti

1. Prenos na vlasnički račun kod drugog člana Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti (promena depozitara).

Ukoliko ste klijent druge brokerske kuće/banke, a želite da svoje hartije od vrednosti prenesete na vlasnički račun otvoren u Erste banci, ili ste klijent Erste banke i želite da promenite depozitara (prenesete svoje hartije od vrednosti na vaš vlasnički račun kod drugog člana Centralnog registra), potrebno je da:

 • ispostavite nalog za prenos hartija od vrednosti (nalog ispostavljate brokeru ili banci kod kog se vodi vaš vlasnički račun i gde su vam smeštene hartije od vrednosti),
 • dostavite kopiju ugovora o otvaranju i vođenju vlasničkog računa koji ste zaključili sa brokerom ili bankom kod koje želite da prenesete vaše hartije od vrednosti.

2. Upis založnog prava (prenos hartija od vrednosti na založni račun)

Upis zaloge vrši se prenosom hartija od vrednosti sa vlasničkog na založni račun imaoca hartija od vrednosti.  Neophodno je da dostavite sledeću dokumentaciju:

 • ugovor o zalozi 
 • ugovor o kreditu

Možda vas zanima i