Dozvolite nam da na pravi način brinemo o vašim hartijama od vrednosti i novčanim računima za trgovanje

Kastodi poslovi

 • Čuvajte svoje hartije od vrednosti pod povoljnim uslovima
 • Obezbedite kvalitetno i brzo plaćanje vaših trgovačkih transakcija hartijama od vrednosti Usluge saldiranja novca pri trgovanju hartijama od vrednosti
 • Iskoristite dugogodišnje iskustvo našeg tima
 • Na raspolaganju vam je dobra pokrivenost lokalnog i relevantnih svetskih tržišta

Kao kastodi banka u mogućnosti smo da za vas:

 1. Otvaramo i vodimo račune hartija od vrednosti kod Centralnog registra, u naše ime, a za vaš račun, kao klijenta kastodi banke (kastodi račun)
 2. Vršimo usluge otvaranja i vođenja novčanih računa za trgovanje i prenosa sredstava na osnovu vaših instrukcija
 3. Vršimo usluge čuvanja hartija od vrednosti i novčanih sredstava na računima
 4. Administriramo hartije od vrednosti i novčana sredstva, odnosno vršimo kliring i saldiranje transakcija sa plaćanjem (DvP, RvP), realizujemo transakcije bez plaćanja (DF, RF) i druge novčane transfere
 5. Vršimo naplatu prihoda koji proističu iz hartija od vrednosti (dividendi, glavnice, kamate, kupona i ostalih prihoda)
 6. Obaveštavamo vas o korporativnim događajima, ostvarivanju prava koja proističu iz hartija od vrednosti i izvršavamo naloge za korporativne aktivnosti
 7. Vršimo usluge izveštavanja
 8. Vršimo usluge banke za lokalne institucije kolektivnog investiranja, propisane Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima
 9. Vršimo usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 10. Izvršavamo naloge za prenos prava iz hartija od vrednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartije od vrednosti i staramo se o prenosu prava iz tih hartija
 11. Obezbeđujemo realizaciju drugih usluga povezanih sa hartijama od vrednosti, koje su regulisane Ugovorom i nisu u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala

Možda vas zanima i