Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

U skladu sa preventivnim merama zaštite od daljeg širenja Korona virusa i proglašenim vanrednim stanjem, obaveštavamo vas da će Ovlašćena banka Erste Bank A.D. Novi Sad do daljnjeg prekinuti sa neposrednim prijemom klijenata.

 

Posredstvom ostalih kanala komunikacije ostajemo na raspolaganju svim svojim postojećim i budućim klijentima, a u vezi sa brokerskim poslovima, poslovima ispred Centralnog registra hartija od vrednosti, korporativno agentskim poslovima i poslovima investicionog savetovanja.   

 

Možete nas kontaktirati na:

- mejl adresu  brokeri@erstebank.rs,

- kontakt telefone:  +381 11 2209 181 , +381 11 2209 191 i +381 11 2209 192

 

Vaša Erste Banka

Dozvolite nam da na pravi način brinemo o vašim hartijama od vrednosti i novčanim računima za trgovanje

Kastodi poslovi

 • Čuvajte svoje hartije od vrednosti pod povoljnim uslovima
 • Obezbedite kvalitetno i brzo plaćanje vaših trgovačkih transakcija hartijama od vrednosti Usluge saldiranja novca pri trgovanju hartijama od vrednosti
 • Iskoristite dugogodišnje iskustvo našeg tima
 • Na raspolaganju vam je dobra pokrivenost lokalnog i relevantnih svetskih tržišta

Kao kastodi banka u mogućnosti smo da za vas:

 1. Otvaramo i vodimo račune hartija od vrednosti kod Centralnog registra, u naše ime, a za vaš račun, kao klijenta kastodi banke (kastodi račun)
 2. Vršimo usluge otvaranja i vođenja novčanih računa za trgovanje i prenosa sredstava na osnovu vaših instrukcija
 3. Vršimo usluge čuvanja hartija od vrednosti i novčanih sredstava na računima
 4. Administriramo hartije od vrednosti i novčana sredstva, odnosno vršimo kliring i saldiranje transakcija sa plaćanjem (DvP, RvP), realizujemo transakcije bez plaćanja (DF, RF) i druge novčane transfere
 5. Vršimo naplatu prihoda koji proističu iz hartija od vrednosti (dividendi, glavnice, kamate, kupona i ostalih prihoda)
 6. Obaveštavamo vas o korporativnim događajima, ostvarivanju prava koja proističu iz hartija od vrednosti i izvršavamo naloge za korporativne aktivnosti
 7. Vršimo usluge izveštavanja
 8. Vršimo usluge banke za lokalne institucije kolektivnog investiranja, propisane Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima
 9. Vršimo usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga
 10. Izvršavamo naloge za prenos prava iz hartija od vrednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartije od vrednosti i staramo se o prenosu prava iz tih hartija
 11. Obezbeđujemo realizaciju drugih usluga povezanih sa hartijama od vrednosti, koje su regulisane Ugovorom i nisu u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala

Možda vas zanima i