Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

U skladu sa preventivnim merama zaštite od daljeg širenja Korona virusa i proglašenim vanrednim stanjem, obaveštavamo vas da će Ovlašćena banka Erste Bank A.D. Novi Sad do daljnjeg prekinuti sa neposrednim prijemom klijenata.

 

Posredstvom ostalih kanala komunikacije ostajemo na raspolaganju svim svojim postojećim i budućim klijentima, a u vezi sa brokerskim poslovima, poslovima ispred Centralnog registra hartija od vrednosti, korporativno agentskim poslovima i poslovima investicionog savetovanja.   

 

Možete nas kontaktirati na:

- mejl adresu  brokeri@erstebank.rs,

- kontakt telefone:  +381 11 2209 181 , +381 11 2209 191 i +381 11 2209 192

 

Vaša Erste Banka

Investirajte u akcije vaših omiljenih kompanija

Trgovanje hartijama od vrednosti - Akcije

 • Iskoristite mogućnost zarade na razlici u ceni - kapitalna dobit
 • Ostvarite pravo na dividendu Mogućnost ostvarenja dela dobiti kompanije čije akcije posedujete
 • Postanite jedan od vlasnika u kompaniji čije akcije posedujete
 • Iskoristite niske troškove transakcija
 • Na usluzi vam je podrška tima ovlašćenih brokera sa dugogodišnjim iskustvom

Gde i kako da trgujem akcijama?

 • Brzo i lako kupujte/prodajte, posredstvom ovlašćenog brokera
 • Kupujte/prodajte akcije na Beogradskoj berzi putem aukcija
 • Berzansko trgovanje se održava u skladu sa uslovima i pravilima Beogradske berze
 • Postanite vlasnik akcija bilo da ste domaće, strano, pravno ili fizičko lice
 • Za ispostavljanje trgovačkih naloga, potreban vam je potpisan Ugovor o obavljanju brokerskih poslova sa bankom
 • Ispostavljajte naloge svakog radnog dana, direktno u bilo kojoj filijali banke ili putem mejla

O akcijama

To su vlasničke  hartije od vrednosti koje emituje-izdaje kompanija koja je akcionarsko društvo (AD). 

Ko je akcionar? Akcionar je vlasnik akcija koji može da ostvari značajna prava iz akcija koje ima u vlasništvu.  

Koja prava može da ostvari akcionar? U zavisnosti od vrste akcija, akcionar može da ostvari sledeća prava:

 • pravo na deo dobiti (dividendu) akcionarskog društva
 • pravo na aktivu akcionarskog društva u slučaju bankrotstva
 • pravo kontrole koje se sastoji u pravu glasa i upravljanja akcionarskim društvom
 • pravo preče kupovine u slučaju nove emisije akcija
 • pravo na uvid u osnovne poslovne rezultate akcionarskog društva
 • pravo na transfer akcija odnosno na njihovu slobodnu prodaju

Kada se osniva akcionarsko društvo, neophodno je izdati-emitovati osnivačku-prvu emisiju akcija (osnivačke akcije). Zašto akcionarska društva emituju nove emisije akcija? Svaka naredna emisija akcija, posle prve-osnivačke, ima za cilj povećanje kapitala-dokapitalizaciju tog akcionarskog društva (nove akcije).

Ove hartije su smeštene na privremenim računima akcionara-vlasnika pri Centralnom registru, ali kako bi akcionar mogao da raspolaže svojim akcijama i ostvari svoja prava koja proističu iz njih, mora da izabere svog brokera koji će mu otvoriti vlasnički račun pri Centralnom registru i prebaciti mu akcije sa privremenog na vlasnički račun.

Šta znači da su moje akcije dematerijalizovane? Znači da se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, u skladu sa propisima te institucije, a ne u papirnom obliku.

Da bih kupio ili prodao akcije šta treba da uradim? Da bi trgovali akcijama, potrebno je da se obratite svom brokeru koji će kao član Beogradske berze u vaše ima i za vaš račun ispostaviti nalog za kupovinu/prodaju hartija na berzi.

Dividenda je prinos koji akcionar ostvaruje kao vlasnik akcije.  Da li će akcionarsko društvo isplatiti dividendu, kolika će njena vrednost biti i kada će se ona isplatiti, akcionarsko društvo ima diskreciono pravo da donese te odluke u zavisnosti koliko je uspešno ta kompanija-akcionarsko društvo poslovalo i kakva im je politika vezano za isplatu dividendi.

Da li mogu da ostvarim još neku vrstu zarade kao vlasnik akcije? Akcionar može da ostvari i kapitalnu dobit (razliku između cene po kojoj je stekao akcije i otuđio-prodao iste), usled rasta tržišne cene akcija.

Dve osnovne vrste akcija su obične i preferencijalne (prioritetne ili povlašćene).

Koje su razlike za samog akcionara između te dve vrste akcija?  

Obične akcije odražavaju vlasničku poziciju u preduzeću, svojim vlasnicima omogućavaju pravo kontrole i isplatu prihoda posle izmirenja obaveza prema vlasnicima obveznica i priortetnih akcija. Sličan tretman je i u slučaju bankrotstva ili likvidacije preduzeća. Postojanje više klasa običnih akcija podrazumeva da postoje razlike izmadju njih u pogledu prava glasa, automatski i kontrole, ali i prinosa i rizika. 

Preferencijalne akcije takođe odražavaju deo vlasništva nad akcionarskim društvom, s tom razlikom što njihovi vlasnici obično ne uživaju pravo kontrole. Zauzvrat, vlasnicima povlašćenih akcija se garantuje fiksna dividenda i povlašćen tretman u pogledu njene isplate. Takođe, vlasnici prioritetnih akcija imaju prioritet u pogledu izvršavanja obaveza u slučaju bankrotstva ili likvidacije akcionarskog društva.

Kada akcionarsko društvo emituje prvu-osnivačku emisiju akcija, one imaju nominalnu vrednost po kojoj se obračunavaju. To je tačnije iznos na koji one glase pri prvoj emisiji

Možda vas zanima i