Investirajte u akcije vaših omiljenih kompanija

Trgovanje hartijama od vrednosti - Akcije

 • Iskoristite mogućnost zarade na razlici u ceni - kapitalna dobit
 • Ostvarite pravo na dividendu Mogućnost ostvarenja dela dobiti kompanije čije akcije posedujete
 • Postanite jedan od vlasnika u kompaniji čije akcije posedujete
 • Iskoristite niske troškove transakcija
 • Na usluzi vam je podrška tima ovlašćenih brokera sa dugogodišnjim iskustvom

Gde i kako da trgujem akcijama?

 • Brzo i lako kupujte/prodajte, posredstvom ovlašćenog brokera
 • Kupujte/prodajte akcije na Beogradskoj berzi putem aukcija
 • Berzansko trgovanje se održava u skladu sa uslovima i pravilima Beogradske berze
 • Postanite vlasnik akcija bilo da ste domaće, strano, pravno ili fizičko lice
 • Za ispostavljanje trgovačkih naloga, potreban vam je potpisan Ugovor o obavljanju brokerskih poslova sa bankom
 • Ispostavljajte naloge svakog radnog dana, direktno u bilo kojoj filijali banke ili putem mejla

O akcijama

To su vlasničke  hartije od vrednosti koje emituje-izdaje kompanija koja je akcionarsko društvo (AD). 

Ko je akcionar? Akcionar je vlasnik akcija koji može da ostvari značajna prava iz akcija koje ima u vlasništvu.  

Koja prava može da ostvari akcionar? U zavisnosti od vrste akcija, akcionar može da ostvari sledeća prava:

 • pravo na deo dobiti (dividendu) akcionarskog društva
 • pravo na aktivu akcionarskog društva u slučaju bankrotstva
 • pravo kontrole koje se sastoji u pravu glasa i upravljanja akcionarskim društvom
 • pravo preče kupovine u slučaju nove emisije akcija
 • pravo na uvid u osnovne poslovne rezultate akcionarskog društva
 • pravo na transfer akcija odnosno na njihovu slobodnu prodaju

Kada se osniva akcionarsko društvo, neophodno je izdati-emitovati osnivačku-prvu emisiju akcija (osnivačke akcije). Zašto akcionarska društva emituju nove emisije akcija? Svaka naredna emisija akcija, posle prve-osnivačke, ima za cilj povećanje kapitala-dokapitalizaciju tog akcionarskog društva (nove akcije).

Ove hartije su smeštene na privremenim računima akcionara-vlasnika pri Centralnom registru, ali kako bi akcionar mogao da raspolaže svojim akcijama i ostvari svoja prava koja proističu iz njih, mora da izabere svog brokera koji će mu otvoriti vlasnički račun pri Centralnom registru i prebaciti mu akcije sa privremenog na vlasnički račun.

Šta znači da su moje akcije dematerijalizovane? Znači da se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, u skladu sa propisima te institucije, a ne u papirnom obliku.

Da bih kupio ili prodao akcije šta treba da uradim? Da bi trgovali akcijama, potrebno je da se obratite svom brokeru koji će kao član Beogradske berze u vaše ima i za vaš račun ispostaviti nalog za kupovinu/prodaju hartija na berzi.

Dividenda je prinos koji akcionar ostvaruje kao vlasnik akcije.  Da li će akcionarsko društvo isplatiti dividendu, kolika će njena vrednost biti i kada će se ona isplatiti, akcionarsko društvo ima diskreciono pravo da donese te odluke u zavisnosti koliko je uspešno ta kompanija-akcionarsko društvo poslovalo i kakva im je politika vezano za isplatu dividendi.

Da li mogu da ostvarim još neku vrstu zarade kao vlasnik akcije? Akcionar može da ostvari i kapitalnu dobit (razliku između cene po kojoj je stekao akcije i otuđio-prodao iste), usled rasta tržišne cene akcija.

Dve osnovne vrste akcija su obične i preferencijalne (prioritetne ili povlašćene).

Koje su razlike za samog akcionara između te dve vrste akcija?  

Obične akcije odražavaju vlasničku poziciju u preduzeću, svojim vlasnicima omogućavaju pravo kontrole i isplatu prihoda posle izmirenja obaveza prema vlasnicima obveznica i priortetnih akcija. Sličan tretman je i u slučaju bankrotstva ili likvidacije preduzeća. Postojanje više klasa običnih akcija podrazumeva da postoje razlike izmadju njih u pogledu prava glasa, automatski i kontrole, ali i prinosa i rizika. 

Preferencijalne akcije takođe odražavaju deo vlasništva nad akcionarskim društvom, s tom razlikom što njihovi vlasnici obično ne uživaju pravo kontrole. Zauzvrat, vlasnicima povlašćenih akcija se garantuje fiksna dividenda i povlašćen tretman u pogledu njene isplate. Takođe, vlasnici prioritetnih akcija imaju prioritet u pogledu izvršavanja obaveza u slučaju bankrotstva ili likvidacije akcionarskog društva.

Kada akcionarsko društvo emituje prvu-osnivačku emisiju akcija, one imaju nominalnu vrednost po kojoj se obračunavaju. To je tačnije iznos na koji one glase pri prvoj emisiji

Možda vas zanima i