Šta je finansijski lizing?

Reč lizing potiče od engleske reči lease što znači iznajmiti, rentirati, uzeti pod zakup. Ovaj pojam je u drugoj polovini XX veka evoluirao u finansijki model koji danas ima svoje autonomno značenje.

Smisao lizinga oslikava se u Aristotelovoj tvrdnji: "Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi."

Izaberite praktičan i fleksibilan način finansiranja putem finansijskog lizinga, što podrazumeva pravo da koristite i upravljate predmetom lizinga tokom trajanja ugovora. Dok predmet lizinga plaćate na rate, njegovim korišćenjem ostvarujete profit.
Tokom perioda otplate, kao primalac lizinga ostvarujete ekonomska prava nad predmetom lizinga, dok pravni vlasnik u tom periodu ostaje davalac lizinga.

Otplatom poslednje rate i prenosom vlasništva postajete vlasnik predmeta lizinga.

Finansijski lizing je posao u kome davalac lizinga prenosi ovlašćenja držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme primaocu lizinga, a primalac mu za to plaća ugovorenu naknadu u ratama. Lizing predstavlja jedan od načina finansiranja i ulaganja u osnovna sredstva za tačno određeni predmet, te se javlja kao alternativa sopstvenim sredstvima, bankarskim kreditima.

Karakteristike lizinga

 • Finansiranje se uvek odobrava za tačno određeni predmet
 • Nabavku predmeta vrši davalac lizinga, a ne primalac lizinga
 • Davalac lizinga je vlasnik predmeta tokom celog perioda ugovora o lizingu
 • Predmet lizinga ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate
 • Predmet lizinga mora biti kasko/imovinski osiguran tokom trajanja ugovora

Šta finansiramo?

Benefiti korišćenje lizinga

 • Na raspolaganju su vam jednostavne procedure za brzo odobrenje potrebnih sredstava, uz minimalnu potrebnu dokumentaciju
 • Iskoristite povoljne uslove finansiranja, bez dodatnih sredstava obezbeđenja i sa ratama u skladu sa vašim prilivima
 • Koristite vozilo, mašinu ili opremu i na taj način zaradite svoje rate dok ih otplaćujete 
 • Obezbedite željeno vozilo, mašinu ili opremu sa minimalnim početnim ulaganjem, kao i mogućnošću za finansiranje i povraćaj pdv-a
 • Osigurajte kupovinu po najpovoljnijim uslovima zahvaljujući saradnji koju imamo sa brojnim strateškim partnerima 

Osiguranje

 • Povoljne premijske stope kasko/imovinskog osiguranja u saradnji sa osiguravajućim kućama tokom trajanja ugovora o finansijskom lizingu kao i nakon isteka ugovora o finansijskom lizingu

Pošaljite nam upit!

Obratite nam se sa punim poverenjem.

Naše kolege će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

Rečnik finansijskog lizinga

Pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji koje ima dozvolu NBS za obavljanje poslova finansijskog lizinga.

Svako pravno lice, preduzetnik, poljoprirednik (kao nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj) ili fizičko lice koje sa Davaocem lizinga zaključi Ugovor o lizingu i koje na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu od davaoca lizinga preuzima predmet lizinga na korišćenje.

Pravno lice registrovano za proizvodnju, trgovinu i/ili servisiranje predmeta lizinga koje prodaje/fakturiše predmet lizinga davaocu lizinga.

Predstavlja pokretnu nepotrošnu stvar (vozilo, mašina, oprema i sl.) koju je primalac lizinga sam odabrao kod dobavljača.

Predstavlja naknandu koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga po osnovu korišćenja predmeta lizinga prema uslovima navedenim u ugovoru o lizingu.

Predstavlja jedinstvenu centralizovanu elektronsku bazu podataka u koju se upisuju podaci o ugovoru o finansijskom lizingu. Registar sadrži sve relevantne informacije o primaocu, davaocu i predmetu lizinga.

Novčani iznos kojim primalac lizinga učestvuje prilikom sklapanja ugovora o finansijskom liziingu. Umanjuje osnovicu za izračun lizing rata i ne vraća se primaocu lizinga u slučaju raskida ugovora o finansijskom lizingu.

Vreme na koje je ugovor o lizingu sklopljen.

Predstavljaju instrumente kojima lizing kuća obezbeđuje naplatu svojih potraživanja po osnovu Ugovora o lizingu. To mogu biti: menice, administrativna zabrana, zaloga, hipoteka, osiguranje i slično.

U skladu sa Zakonom o finansijskom  lizingu postoji obaveza osiguranja gde je primalac lizinga dužan da osigura predmet lizinga od rizika koji su predviđeni ugovorom, osim ako drugačije nije predviđeno ugovorom. 

Često postavljena pitanja

Nominalna kamatna stopa predstavlja cenu otplate finansiranja i na osnovu nje se vrši obračun mesečnih lizing naknada/ rata. Efektivna stopa lizing naknade/rate (ELIN) predstavlja ukupnu cenu finansiranja, koja, pored kamate, uključuje i sve ostale troškove vezane za zaključenje ugovora o lizingu.

Kreditni biro je centralni nacionalni registar podataka o novčanim obavezama i o urednosti fizičkih i pravnih lica u izmirivanju obaveza prema bankama, davaocima lizinga i drugim pružaocima usluga.

Kreditna zaduženost fizičkih lica se utvrđuje kao odonos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda.

Pod ukupnim mesečnim kreditnim obavezama podrazumeva se zbir svih obaveza po kreditima i kreditnim karticama (mesečna obaveza od ukupno odobrenog kredita po kartici), aktiviranih jemstava po kreditima i obaveza iz ugovora o finansijskom lizingu, kao i duge obaveze lica kome se određuje stepen kreditne zaduženosti.

Predmet lizinga i isporučioca bira primalac lizinga. Od isporučioca predmeta, primalac lizinga dobija profakturu koja osim vrednosti predmeta, sadrži i podatke o predmetu (vrsta, marka, godina proizvodnje i tehničke karakteristike).

Prema članu 49 Zakona o Finansijskom Lizingu postoji obaveza upisa svih lizing ugovora u Registra lizinga za koji je nadležna Agencija za privredne registre. Za upis u LR propisano je plaćanje takse koju klijent plaća uz učešće.

Lizing naknada/rata dospeva uvek prvog radnog dana u mesecu uz rok plaćanja 5 radnih dana. Za period između uplate iznosa bruto nabavne vrednosti Predmeta lizinga Isporučiocu do poslednjeg dana tekućeg meseca, obračunava se interkalarna kamata. Interkalarna kamata je trošak koji se fakturiše samo jednom u toku trajanja ugovora.

Osiguranje predmeta lizinga - Predmet lizinga treba biti osiguran adekvatnom polisom kasko/imovinskog osiguranja tokom trajanja ugovora o finansijskom lizingu.

Instrumenti osiguranja plaćanja - Obezbeđenje osiguranja plaćanja se za svaki pojedinačni ugovor određuju na osnovu boniteta klijenta i specifičnosti posla. Osnovna obezbeđenja predstavljaju menice firme/lične menice primaoca lizinga.

Lizing kuća može tražiti dodatna sredstva obezbeđenja u zavisnosti od boniteta primaoca lizinga i specifičnosti posla (npr. hipoteka, zaloga i drugo).

Kasko/imovinsko osiguranje obavezno je za sve vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu.

Vozilo registruje primalac lizinga u mestu svog sedišta, odnosno prebivališta, a na osnovu ovlašćenja Davaoca lizinga. Vozilo se može registrovati i u mestu sedišta davaoca lizinga.

U saradnji sa posrednicima za registraciju vozila, u mogućnosti smo da vam ponudimo povoljnu i brzu uslugu registracije vozila.

Primalac lizinga je naznačen na saobraćajnoj dozvoli kao korisnik vozila, dok je S-Leasing doo upisan kao vlasnik vozila.

Kod fizičkih lica, ovlašćenje za upravljanje vozilom dobija primalac lizinga. Dodatna ovlašćenja mogu dobiti i najuži članovi porodice.

Za pravna lica S-Leasing izdaje ovlašćenje za upravljanje na privredno društvo, dok zaposleni u kompaniji dobija ovlašćenje za upravljanje na lično ime od firme u kojoj rade.

Vozilom finansiranim putem lizinga može se upravljati i u inostranstvu uz žuti karton (Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu - DTV). Primalac lizinga u AMSS može podneti zahtev za dobijanje žutog kartona uz ovlašćenje davaoca lizinga, važeću putnu ispravu (pasoš) i saobraćajnu dozvolu. Izdat žuti karton od strane AMSS je potrebno doneti u S-Leasing na overu.

Zelena karta osiguranja je dokaz da za vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva. Za Makedoniju i BiH, kao zemlje kroz koje naši korisnici najviše voze potrebno je izvediti zelenu kartu u osiguravajućoj kući u kojoj ste osigurali vozilo polisom obaveznog osiguranja kao za Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Moldaviju, Tursku, Izrael, Iran, Albaniju, Tunis i Maroko.

Zelena karta korisnicima lizinga nije potrebna za ulazak na teritoriju svih 28 članica Evropske unije, kao ni za Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru i Crnu Goru.

Zabrana otuđenja postoji za primaoca lizinga do isplate ugovora o finansijskom lizingu.

Primalac lizinga dobija ovlaščenje za registraciju vozila sa kojim vrši produženje registracije nakon izmirenja sledećih obaveza:

- Sve ugovorne obaveze dospele do dana registracije
- Izmiriti sve obaveze za kasko osiguranje vozila kod osiguravajućeg društva dospele do dana registracije u slučaju višegodišnjeg ugovora o osiguranje
- Izmiriti i produžiti kasko osiguranja u slučaju jednogodišnjeg ugovora o osiguranju i o tome dostavljen dokaz (polisa) davaoca lizinga

U slučaju gubitka saobraćajne dozvole od lizing kuće se dobija ovlašćenje za izradu duplikata dozvole sa kojim klijent ide u MUP. Obaveza je klijenta da dostavi fotokopiju nove saobraćajne dozvole.

Nakon dostavljene potvrde MUP-a da je prijavljen nestanak tablica lizing kuća izdaje ovlašćenje za dobijanje novih tablica. Obaveza je klijenta da dostavi fotokopiju nove saobraćajne dozvole.

U slučaju delimične štete klijent se upućuje osiguravajućem društvu gde je osiguran i dalje postupa po njihovom uputstvu- dovozi vozilo u osiguravaruću kuću gde se šteta fotografiše a klijent zatim upućuje u ovlašćeni servis da izvrši popravku ( od lizing kuće je potrebna saglasnost da se trošak popravke isplati servisu).

U slučaju totalne štete nad predmetom lizinga, klijent se upućuje da štetu prijavi osiguravajućem društvu gde je predmet osiguran (kasko ili imovinskom polisom) i da dalje postupa po njihovim uputstvima. Nakon što osiguravajuće društvo konstatuje totalnu štetu na predmetu lizinga vrši se obračun i isplata štete na račun davaoca lizinga bez popravke predmeta. Iznos koji se isplaćuje određuje se na osnovu obračuna totalne štete koji obuhvata stvarnu vrednost predmeta u trenutku štete, uzimajući u obzir amortizaciju, korektivne faktore od strane osiguravajuće kuće (trenutno stanje predmeta, kilometražu, ponudu/potražnju i sl), eventualni dug po premiji osiguranja i procenjenu vrednost ostatka predmeta.

U slučaju krađe predmeta lizinga klijent je dužan da krađu bez odlaganja prijavi MUP-u, koji mu izdaje potvrdu da je prijavljen nestanak predmeta. Nakon izvršene prijave MUP-u, klijent je dužan da krađu prijavi osiguravajućem društvu gde je predmet osiguran (kasko ili imovinskom polisom), da osiguravajućem društvu uz prijavu dostavi i original potvrde MUP-a da je prijavljena krađa predmeta i da dalje postupa po njihovim uputstvima. Primalac lizinga je dužan da o krađi predmeta obavesti i davaoca lizinga kao i da mu dostavi kopiju potvrde izdete od MUP-a. Ukoliko se predmet lizinga ne pronađe u roku od 30 dana od krađe, klijent je dužan da od MUP-a uzme još jednu potvrdu da predmet nije pronađen u proteklom periodu i da original potvrde dostavi osiguravajućem društvu, a kopiju davaocu lizinga. Nakon toga osiguravajuće društvo vrši obračun i isplatu štete na račun davaoca lizinga.