Reprogram obaveza po osnovu ugovora o lizingu poljoprivrednih mašina i opreme za registrovana poljoprivredna gazdinstva

S-Leasing d.o.o. Beograd (S-Leasing), u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju  plasmana po osnovu lizinga poljoprivrednih mašina i opreme u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu Odluka NBS)  od 7. oktobra 2022. godine, svoje klijente, primaoce lizinga  

 

OBAVEŠTAVA

o mogućnosti reprograma (grejs perioda) obaveza po osnovu ugovora o lizingu poljoprivrednih mašina i opreme za registrovana poljoprivredna gazdinstva

 

Klijentima, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, koji nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema S-Leasingu usled otežane poljoprivredne proizvodnje, biće omogućen reprogram u otplati ugovora o lizingu  odobrenih za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti. 

Reprogram, u smislu odluke NBS, predstavlja promenu uslova pojedinačnog ugovora o lizingu na način da se klijentu omogući grejs period u otplati njegovih obaveza prema S-Leasingu u trajanju od šest do dvanaest meseci (u zavisnosti od toga za koji period se klijent opredeli), u toku kojeg S-Leasing ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, ali naplaćuje ugovorenu kamatu. Sa druge strane, rok otplate se produžava tako da iznos lizing anuiteta/rate (periodične obaveze koja bi se plaćala po isteku grejs perioda) utvrđen u momentu odobravanja reprograma, ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene reprograma.

Mogućnost odobrenja reprograma se odnosi isključivo na klijente koji na dan 31.maja 2022. godine nisu bili u docnji duže od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje. Obaveze po osnovu ugovora o lizingu na koje se reprogram može primeniti su isključivo obaveze po osnovu ugovora o lizingu odobreni do 7. oktobra 2022. godine, a zahtev za odobrenje reprograma biće moguće podneti do 30. aprila 2023. godine.

Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom smatraju se lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu Registar), i to:

 • fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj,
 • preduzetnik,
 • pravno lice, i to:
  • zemljoradnička zadruga s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar,
  • drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

 

Ponuda obuhvata sledeće:

 • Mogućnost primene grejs perioda u trajanju od šest do dvanaest meseci (u zavisnosti od toga za koji period se klijent opredeli) u otplati obaveza prema S-Leasingu za jedan ili više ugovora  o lizingu koje koristite. 
 • U toku grejs perioda, S-Leasing ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, ali u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu. 
 • Obračunata kamata se plaća tokom grejs perioda, i neće biti pripisana glavnici na osnovu koje će biti pripremljen novi otplatni plan.  
 • Rok otplate ugovora o lizingu produžava se tako da iznos anuiteta po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene reprograma. 
 • Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem reprograma, kao što su visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i slično, ne mogu biti nepovoljniji po klijenta u odnosu na ranije ugovorene uslove.
 • Na obaveze po osnovu ugovora o lizingu sa subvencionisanom kamatnom stopom ili ugovora o lizingu sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, reprogram se može primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca subvencije, odnosno garancije.
 • S-Leasing klijentima neće naplatiti naknadu  za preduzimanje mera i aktivnosti niti bilo koje druge troškove  u vezi sa tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje S-Leasing (npr. kreditni biro, registar lizinga)
 • Na obaveze klijenta-primaoca lizinga po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma) u smislu propisa o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema - reprogram se primenjuje tako da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate lizing naknade i ne pripisuje se ostatku duga. 

 

Ukoliko klijent nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema S-Leasingu i usled otežane poljoprivredne proizvodnje, Zahtev za odobrenje reprograma Ugovora o lizingu može se podneti na sledeće načine

 • popunjavanjem zahteva u poslovnim prostorijama S-Leasinga;
 • slanjem pisma na adresu S-Leasinga d.o.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića 3a, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „RPG olakšice u otplati“;

S-Leasing će u roku od 30 dana od trenutka podnošenja zahteva odlučiti o zahtevu i obavestiti podnosioca Zahteva.

Primer Zahteva za odobrenje reprograma kredita možete preuzeti ovde.

Ukoliko imate nedoumice ili dodatna pitanja, možete nam se obratiti na sledeće načine:

 • Pozivanjem jednog od brojeva telefona: +381 (0) 66 270 305; +381 (0) 66 270 306; +381 (0) 66 270 309; +381 (0) 63 470 206;
 • ili lično dolaskom u poslovne prostorije S-Leasinga.

Primer Zahteva za odobrenje reprograma kredita možete preuzeti ovde

Reprezentativni primer

Radi lakšeg razumevanja primene reprograma, u nastavku možete pogledati reprezentativni primer, na koji je primenjen reprogram.

Reprezentativni primer prikazuje reprogram sa šest meseci grejs perioda, tokom kojih ne otplaćujete glavnicu, ali plaćate kamatu.