Odluka Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama radi ublažavanja posledica pandemije Covid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema

 

U skladu sa Odlukom NBS, možete odložiti otplatu vaših obaveza. 

Ako želite da nastavite da ih plaćate, javite nam do 10. avgusta

 

Dragi klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama radi ublažavanja posledica pandemije Covid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema od 28. jula 2020. godine, klijenti koji imaju obaveze kod kompanije S-Leasing – uključujući fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva – od danas, 31. jula, mogu da se izjasne za odlaganje otplate obaveza (moratorijum) koje imaju na osnovu zaduženja po lizingu.

Zastoj u otplati zaduženja počinje 1. avgusta i traje zaključno sa 30. septembrom za sve klijente koji ne odbiju moratorijum. Zastoj u naplati takođe obuhvata neizmirena zaduženja po lizingu dospela tokom jula meseca. 

Ukoliko želite da nastavite sa redovnom otplatom (tj. ne želite da prihvatite moratorijum), o tome treba da obavestite S-Leasing najkasnije do 10. avgusta, do 17 časova, na sledeće načine:

  • pozivanjem jednog od brojeva telefona: +381 (0) 66 270 309; +381 (0)  63 470 282; +381 (0) 66 270 305; +381 (0) 66 270 311; +381 (0) 66 270 314; +381 (0) 66 270 308
  • popunjavanjem obrasca u prostorijama S-Leasing d.o.o, Bulevar Milutina Milankovića 3a, 11070 Novi Beograd;
  • slanjem pisma na adresu S-Leasing d.o.o, Bulevar Milutina Milankovića 3a, 11070 Novi Beograd.

 

Naše radno vreme je:

ponedeljak – četvrtak: 8:30-17 h

petak: 8:30-14:30 h 

 

Tokom trajanja moratorijuma S-Leasing obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu. Redovna (ugovorena) kamata se obračunava na vaš  nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke. 

Ako je klijent privredno društvo, ugovorena kamata se obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja moratorijuma obračunava se porez na dodatu vrednost.

U skladu sa odlukom NBS, S-Leasing neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a ne izmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma i neće pokretati postupak izvršenja, niti prinudne naplate, kao ni druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavnici duga. 

Za klijente koji prihvate moratorijum  sačinićemo nove planove otplata za period trajanja moratorijuma i iste dostaviti na vašu adresu, bez dodatnih troškova, putem elektronske pošte ili redovne pošte.

 

Napominjemo da nakon dostavljanja plana otplate, možete u roku od sedam dana po tom dostavljanju, od S-Leasinga zahtevati da umesto dostavljenog načina otplate, po prestanku moratorijuma: 

1) izmirite sve obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma - glavnicu i redovnu kamatu); 

2) izmirite sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate lizinga za period trajanja moratorijuma. 

Ako se ne izjasnite o ponudi, smatra se da ste moratorijum prihvatili, bez potrebe da o tome obaveštavate S-Leasing.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice, možete nam se javiti na gore navedene mejl i telefonske kontakte.

 

Vaš S-Leasing

 

#briniteosebi #ostanitezdravi   

Najčešća pitanja i odgovori