Odluka Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama radi ublažavanja posledica pandemije Covid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema

 

U skladu sa Odlukom NBS, možete odložiti otplatu vaših obaveza. 

Ako želite da nastavite da ih plaćate, javite nam do 10. avgusta

 

Dragi klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama radi ublažavanja posledica pandemije Covid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema od 28. jula 2020. godine, klijenti koji imaju obaveze kod kompanije S-Leasing – uključujući fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva – od danas, 31. jula, mogu da se izjasne za odlaganje otplate obaveza (moratorijum) koje imaju na osnovu zaduženja po lizingu.

Zastoj u otplati zaduženja počinje 1. avgusta i traje zaključno sa 30. septembrom za sve klijente koji ne odbiju moratorijum. Zastoj u naplati takođe obuhvata neizmirena zaduženja po lizingu dospela tokom jula meseca. 

Ukoliko želite da nastavite sa redovnom otplatom (tj. ne želite da prihvatite moratorijum), o tome treba da obavestite S-Leasing najkasnije do 10. avgusta, do 17 časova, na sledeće načine:

  • pozivanjem jednog od brojeva telefona: +381 (0) 66 270 309; +381 (0)  63 470 282; +381 (0) 66 270 305; +381 (0) 66 270 311; +381 (0) 66 270 314; +381 (0) 66 270 308
  • popunjavanjem obrasca u prostorijama S-Leasing d.o.o, Bulevar Milutina Milankovića 3a, 11070 Novi Beograd;
  • slanjem pisma na adresu S-Leasing d.o.o, Bulevar Milutina Milankovića 3a, 11070 Novi Beograd.

 

Naše radno vreme je:

ponedeljak – četvrtak: 8:30-17 h

petak: 8:30-14:30 h 

 

Tokom trajanja moratorijuma S-Leasing obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu. Redovna (ugovorena) kamata se obračunava na vaš  nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke. 

Ako je klijent privredno društvo, ugovorena kamata se obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja moratorijuma obračunava se porez na dodatu vrednost.

U skladu sa odlukom NBS, S-Leasing neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a ne izmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma i neće pokretati postupak izvršenja, niti prinudne naplate, kao ni druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavnici duga. 

Za klijente koji prihvate moratorijum  sačinićemo nove planove otplata za period trajanja moratorijuma i iste dostaviti na vašu adresu, bez dodatnih troškova, putem elektronske pošte ili redovne pošte.

 

Napominjemo da nakon dostavljanja plana otplate, možete u roku od sedam dana po tom dostavljanju, od S-Leasinga zahtevati da umesto dostavljenog načina otplate, po prestanku moratorijuma: 

1) izmirite sve obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma - glavnicu i redovnu kamatu); 

2) izmirite sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate lizinga za period trajanja moratorijuma. 

Ako se ne izjasnite o ponudi, smatra se da ste moratorijum prihvatili, bez potrebe da o tome obaveštavate S-Leasing.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice, možete nam se javiti na gore navedene mejl i telefonske kontakte.

 

Vaš S-Leasing

 

#briniteosebi #ostanitezdravi   

Najčešća pitanja i odgovori

Moratorijumom su obuhvaćene obaveze koje se tiču otplate glavnice i kamate lizing proizvoda, odloženo učešće, interkalarne kamate.

Imajući u vidu da se moratorijum odnosi na zaduženja tokom jula, avgusta i septembra, svim klijentima će rok biti produžen za tri meseca.

U slučaju da želite da uplatite julsku ratu, a prihvatate moratorijum za avgust i septembar, potrebno je da izvršite uplatu julske rate po njenom dospeću i da o tome obavestite S-Leasing, na kontakte navedene u obaveštenju o moratorijumu.

Tokom trajanja moratorijuma S-Leasing obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu. Redovna (ugovorena) kamata se obračunava na vaš nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke. 

Ako je klijent privredno društvo, ugovorena kamata se obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja moratorijuma obračunava se porez na dodatu vrednost.

U skladu sa odlukom NBS, S-Leasing neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a ne izmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma i neće pokretati postupak izvršenja, niti prinudne naplate, kao ni druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavnici duga. 

Ukoliko želite da izmirite obaveze dospele za vreme trajanja moratorijuma na način drugačiji od onog predviđenog novim planom otplate, na raspolaganju imate dve mogućnosti, za koje možete podneti zahtev u roku od sedam dana od dobijanja novog plana otplate.

Prva podrazumeva plaćanje odjednom i glavnice i kamata, koje su dospele i bile odložene tokom moratorijuma, a druga je uplata svih kamata koje su dospele i bile odložene tokom moratorijuma.

Zastoj otplate u toku moratorijuma neće se voditi kao kašnjenje u Kreditnom birou. 

U slučaju da ste imali kašnjenja pre moratorijuma, dani kašnjenja će se zaustaviti stupanjem moratorijuma na snagu i tokom njegovog trajanja se neće povećavati. Nakon isteka moratorijuma, nastaviće se redovno računanje kašnjenja u Kreditnom birou na sve dospele, a neizmerene obaveze.

Otplata se nastavlja onako kako ste prethodno ugovorili sa S-Leasing-om.

Na dospele obaveze iz jula se takođe primenjuje moratorijum. Ranije dospele obaveze treba da izmirite. 

Na neizmirene obaveze koje su dospele pre početka primene moratorijuma obračunava se zatezna kamata koja se ravnomerno raspoređuje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavnici duga.

Otplata obaveza po osnovu lizing naknada (glavnice i kamate) koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma se neće naplaćivati odjednom po njegovom isteku, već se rok otplate kredita produžava za tri meseca (odnosno dva, ukoliko moratorijum nije uključio julske obaveze) u odnosu na prvobitno ugovoreni rok otplate. 

Redovna kamata za vreme trajanja moratorijuma se obračunava, a otplaćuje se ravnomerno tokom preostalog roka otplate lizing ugovora (uvećanog za tri meseca).

Nakon isteka moratorijuma, S-Leasing će Vam dostaviti novi plan otplate, koji će odmah početi da se primenjuje.

Moratorijum se primenjuje i u slučaju ovih lizing ugovora, u smislu da će prestati da se obračunava zatezna kamata, neće se pokretati postupci izvršenja, prinudne naplate, niti druge pravne radnje sa ciljem naplate, a sve već pokrenute radnje će biti u zastoju. 

Novozaključeni ugovori ne podležu moratorijumu. Obračun i naplata glavnice i kamate će se vršiti kao pre moratorijuma.