Kalkulator lizing naknada

Valuta plaćanja:

Rezultat

Iznos finansiranja

0,00 EUR

Period trajanja lizinga

0 Meseci

Mesečna lizing naknada

0,00 EUR
Iznos kursa:
Iznos lizing naknade obračunate
po pretpostavljanom kursu dinara: 0.00 RSD


Raspored dospeća lizing naknada - PLAN OTPLATE LIZINGA

Datum izrade plana otplate:
Vrednost predmeta lizinga:
Iznos učešća:
Iznos finansiranja:
Period trajanja lizinga:
Nominalna kamatna stopa:
Mesečna lizing naknada:

Napomena:

Lizing kalkulator rata je predstavljen kao vodič za okvirni izračun rate lizing naknade i obračun je informativan i neobavezujući. S-LEASING DOO ugovore o finansijskom lizingu zaključuje isključivo sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom. Iznos ucesca iznosi minimalno 20% od nabavne vrednosti predmeta sa PDV

Metod obračuna kamate: Proporcionalni metod

Rata lizing naknade je nepromenljiva u valuti EUR, a plativa je po srednjem kursu za EUR Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.

Interkalarna kamata se obračunava za period od trenutka plaćanja prema isporučiocu do poslednjeg dana u tom mesecu.

Primer prosečnih troškova koji padaju na teret korisnika a na čiju visinu Davalac lizinga nema uticaja i koje zavise od poreza,taksi i naknada trećih lica:

  • Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 6.000,00 RSD
  • Naknada za ispis iz registra Finansijskog lizinga: 1.200,00 RSD
  • Troškovi kupovine menica za fizičko lice: 3kom x 50,00 RSD = 150,00 RSD
  • Troškovi kupovine menica za preduzetnika: 5kom x 50,00 RSD = 250,00 RSD
  • Trošak provere u bazi kreditnog biroa: 246,00 RSD
  • Trošak osiguranja zavisi od tipa predmeta lizinga koji se finansira. Polisa osiguranja je trošak koji primalac lizinga plaća za svo vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu.
  • Vozila koja se finansiraju putem finansijskog lizinga je potrebno registrovati za sve vreme trajanja ugovora i ne ulazi u ukupan iznos lizing posla.

Efektivna kamatna stopa je prikazana na reprezentativnom primeru.

Za konačnu ponudu, obračun efektivne kamatne stope, dodatna pojašnjenja i savet o finansiranju slobodno nam se obratite.

Preduslov za sklapanje ugovora o leasingu je pozitivna odluka Lizing odbora.

Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara možete videti na sledećem linku NBS kalkulator

Za detaljnije informacije pošaljite nam zahtev za informativnu ponudu Pošaljite zahtev