Krediti za likvidnost i obrtna sredstva uz garantnu šemu
Republike Srbije

Više informacija o kreditima za likvidnost i obrtna sredstva
uz garantnu šemu Republike Srbije

  • Namena sredstava kredita je za likvidnost i obrtna sredstva
  • Period otplate: do 36 meseci uz uključen grejs period od 9 do 12 meseci
  • Maksimalna kamatna stopa:
    • Euribor 3M + 3,00% za kredite sa valutnom klauzulom (EUR)
    • Belibor 1M + 2,50% za dinarske kredite
  • Maksimalan iznos sredstava:  do 3.000.000 EUR ili 25% prihoda iz 2019. godine (u RSD ili EUR)
  • Rok u kome se mogu odobravati krediti je 30.06.2022. godine dok je rok za realizaciju 31.07.2022. godine.

Krediti su pokriveni garancijom Republike Srbije koja je bezuslovna, plativa na prvi poziv.

Možda vas zanima i