Druga garantna šema – krediti za ugrožene klijente

Više informacija o kreditima

  • Krediti uz drugu garantnu šemu Republike Srbije su namenjeni ugroženim klijentima odnosno klijentima koji su imali pad poslovnih prihoda u 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu*
  • Namena sredstava kredita je za likvidnost i obrtna sredstva, kao i za refinansiranje kredita za likvidnost, obrtna sredstva i investicione kredite
  • Period otplate: do 60 meseci uz uključen grejs period od 18 do 24 meseca
  • Maksimalna kamatna stopa:
    • Euribor 3M + 4,00% za kredite sa valutnom klauzulom (EUR)
    • Belibor 1M/3M + 2,75% za dinarske kredite
  • Maksimalan iznos sredstava:  do 3.000.000 EUR ili 30% poslovnih prihoda iz 2019. godine (u RSD ili EUR)
  • Rok u kome se mogu odobravati krediti je 30.06.2022. godine dok je rok za realizaciju 31.07.2022. godine

*Uslov ne važi za klijente koji posluju u u sektorima putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija i hotelijerstva u gradovima

Možda vas zanima i