Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim zainteresovanim stranama, i na opredeljenju da aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo.

 

Strategija društveno odgovornog poslovanja Erste Banke postavljena je na sledećim principima:

Strategija se sprovodi se kroz šest osnovnih oblasti:

Korporativno upravljanje

Odgovornost u radnom okruženju

Odgovornost prema klijentima

Odgovornost u lancu nabavke

Odgovornost prema lokalnim zajednicama

Odgovornost prema životnoj sredini

Posebno važan deo našeg starteškog opredeljenja u ovoj oblasti je građenje kvalietnih starteških partnerstava, informisanje i edukacija javnosti i realizacija zajedničkih programa koji podižu kvaliet života u zajednicama u kojima poslujemo. Upravo zato smo jedan od osnivača i članica Foruma za odgovorno poslovanje (2008) i članica Globalnog dogovora UN u Srbiji još od početka njegvog osnivanja (2008). Takođe, Banka je potpisnica: Deklaracije o borbi protiv korupcije GDUN u Srbiji, Principa osnaživanja žena, GDUN i UN Women, i UN Standarda ponašanja za preduzeća u borbi protiv diskriminacije lezbejki, gej, bi, trans i interseks osoba (LGBTI osoba).

Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni – stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi, u skladu sa potrebama ciljnih i interesnih grupa i pojedinaca, tj. svih naših stejkholdera, i zahtevima tržišta i društvenog okruženja. Više o izveštavanju o društveno odgovornom poslovanju možete pročitati na OVDE.

Korporativno upravljanje

Dobro korporativno upravljanje je preduslov i temelj uspešnog upravljanja održivošću, kao i izgradnje i stalnog unapređivanja odnosa poverenja sa svim zainteresovanim stranama. Naš sistem upravljanja i kontrole ima dva cilja. S jedne strane, cilj je da se održi nesmetano poslovanje naše banke, a s druge, da se zaštite interesi svih naših zainteresovanih strana. Stoga su svi zaposleni, rukovodioci, kao i članovi najviših upravnih tela Erste Banke posvećeni najvišim standardima korporativnog upravljanja.

CILJ

Dalje unapređenje postojećih praksi dobrog korporativnog upravljanja

Prioritetne teme

Transparentne prakse upravljanja

Sprečavanje sukoba interesa

Razvoj društveno odgovornog poslovanja kroz udružene inicijative

Odgovornost u radnom okruženju

Zaposleni su srce svake organizacije. Njihovo zadovoljstvo, motivacija i lojalnost su temelj razvoja kako kompanija tako i društva kao celine. Zato Banka svoje zaposlene vidi kao ključ uspeha i napretka. Izraz „Pravi ljudi na pravom mestu u pravo vremeˮ za nas predstavlja imperativ koga se pomno držimo poštujući lokalne i međunarodne standarde rada, obezbeđujući zaposlenima moderne, bezbedne i zdrave uslove za rad, kao i adekvatnu motivaciju i nagrađivanje. Zajedno postavljamo ciljeve i koračamo sigurno korak po korak ka njima, timski gradeći modernu banku budućnosti! Za nas, Banka to su ljudi!

CILJ

Dalji razvoj motivišućeg radnog okruženja, baziranog na pravima i potrebama zaposlenih

Razvoj i usavršavanje zaposlenih

Bezbednost i zdravlje na radu

Socijalna podrška zaposlenima

Odgovornost prema klijentima

Primarna odgovornost Banke, kao finansijske institucije, jeste da pravovremeno i na najbolji način odgovara na finansijske potrebe svojih klijenata, pružajući im sigurnost, pouzdane i savremene usluge i proizvode. Naše strateško opredeljenje je da klijentima i društvu pružamo dodatnu vrednost u oblastima u kojima najviše možemo da doprinesemo: finansijsko zdravlje u okviru koga je i finansijsko opismenjavanje i finansijska inkluzija, podrška preduzetništvu i samozapošljavanju. Svesni smo da najveći uticaj na društvo i okolinu imamo kroz poslovne aktivnosti naših klijenata i zato je jedan od naših ciljeva da zajedno sa njima donosimo uravnotežene, informisane i transparentne odluke koje doprinose unapređenju društva kao celine, očuvanju životne sredine, rešavanju aktuelnih društvenih problema i time zajednički implementiramo poslovne prakse održivog razvoja.

CILJ

Još čvršće integrisanje društvene odgovornosti u osnovno poslovanje

Odgovorno finansiranje

Finansijska inkluzija

Odgovorna komunikacija sa klijentima

Odgovornost u lancu nabavke

Svesni smo da Banka svojim svakodnevnim poslovanjem ostvaruje uticaj na društvo ne samo svojim internim aktivnostima i postupanjem i direktno preko klijenata Banke, već da se  naša odgovornost prostire i šire, kroz lanac nabavke. Upravo zato smo ovu oblast strateški izdvojili kao jednako važnu. Time želimo da pružimo dobar primer drugima i podržimo podizanje svesti o društveno odgovornom i održivom delovanju kompanija u najširem kontekstu. Odgovornost u lancu nabavke ostvarujemo kroz težnju da se minimizuju negativni i maksimizuju pozitivni uticaji koje Banka ostvaruje na društvo i životnu sredinu preko lanca nabavke, i to primenom kriterijuma socijalnog okruženja i kriterijuma zaštite životne sredine u proceni dobavljača.

CILJ

Minimizovanje negativnih i maksimizovanje pozitivnih uticaja koje Banka ostvaruje na društvo i životnu sredinu kroz lanac nabavke

Primena kriterijuma socijalnog okruženja u proceni dobavljača

Primena kriterijuma zaštite životne sredine u proceni dobavljača

Odgovornost prema lokalnim zajednicama

Banka u svojim korenima ima utisnut jasan pečat brige za razvoj i napredak društva. Od samog osnivanja, svoju poslovnu filozofiju i strategiju usmerili smo na to da „običnim“ ljudima omogućimo adekvatan pristup finansijskim uslugama i podržimo razvoj zajednica u kojima poslujemo. Nakon 200 godina uspešnog delovanja u tom pravcu, sada koračamo još sigurnije i odvažnije u tom pravcu. Jedino zajedničkim razvojem sa zajednicama za koje i u kojima poslujemo možemo menjati i učiniti svet boljim mestom za život. Zato slušamo jedni druge, učimo i razvijamo se zajedno, razumemo, nadopunjujemo, razvijamo ideje i postavljamo ciljeve, realizujemo programe i merimo rezultate.

CILJ

Dalji razvoj lokalnih zajednica u svim relevantnim aspektima

Ulaganje u razvoj potencijala članova zajednica u kojima banka posluje

Promocija korporativne i individualne filantropije

Odgovornost prema životnoj sredini

Tema životne sredine je posebno osetljiva i važna, ona je jedan od ključnih stejkholdera koji „ne može da govori u svoje ime“. Upravo zato je Banka, Strategijom društveno odgovornog poslovanja i Načelima zaštite životne sredine davno definisala ne samo svoju stratešku opredeljenost da se kontinuirano bavi pitanjem zaštite životne sredine, već i ambiciozne ciljeve i jasne smernice kako da ih ostvari. Iako ne spada u velike zagađivače kad je reč o direktnim i indirektnim uticajima poslovanja na životnu sredinu, Erste Banka već godinama unazad prati i meri svoje uticaje u skladu sa svetskim tendencijama, sa ciljem da ih što preciznije identifikuje, ali i iz godine u godinu, umanjuje.

CILJ

Doprinos očuvanju životne sredine minimizovanjem negativnih i maksimizovanjem pozitivnih uticaja koje Banka ostvaruje

Odgovorno upravljanje resursima

Odgovorno finansiranje

Podizanje svesti zaposlenih o zaštiti životne sredine

Korisne informacije

Kodeks poslovnog ponašanja

Izveštavanje o društveno odgovornom poslovanju

Doprinos Erste Banke ciljevima održivog razvoja

Strategija održivog poslovanja Erste Grupe

Kodeks profesionalnog bankarskog ponašanja