ŠIFARNIK OSNOVA PLAĆANJA

*Kod bezgotovinskog plaćanja šifra plaćanja je u formatu 2XX 

**U slučaju plaćanja gotovinom šifra plaćanja je 1XX

 

Transakcije po osnovu prometa robe i usluga

 

220

Promet robe i usluga - međufazna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge

 

221

Promet robe i usluga - finalna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije - finalna potrošnja

 

222

Usluge javnih preduzeća uplate javnim preduzećima propisanih obaveza

 

223

Investicije u objekte i opremu plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)

 

224

Investicije – ostalo plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu

 

225

Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda

 

226

Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu

 

227

Subvencije, regresi i premije sa posebnih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

228

Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa

 

231

Carine i druge uvozne dažbine uplata, naplata, prenos sa računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)

 

 

 

Transakcije raspodele

 

240

Zarade i druga primanja zaposlenih zarade, naknada zarada, dodatak na zaradu (regres, topli obrok, terenski dodatak) i primanja zaposlenih (po osnovu privremenih i povremenih poslova i po osnovu ugovora o radu van prostorija poslodavca), osim isplata u gotovom novcu

 

241

Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja

 

242

Naknade zarada na teret poslodavca

 

244

Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga isplata članovima zadruge sa računa zadruge

 

245

Penzije iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu

 

246

Obustave od penzija i zarada

 

247

Naknade zarada na teret drugih isplatilaca

 

248

Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava

 

249

Ostali prihodi fizičkih lica

 

253

Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku

 

254

Uplata poreza i doprinosa po odbitku

 

257

Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika, na ime više plaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda

 

258

Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

 

 

 

Transferi

 

260

Premije osiguranja i nadoknada štete premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete

 

261

Raspored tekućih prihoda raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima

 

262

Transferi u okviru državnih organa prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade

 

263

Ostali transferi prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda

 

264

Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku

 

265

Uplata pazara uplata dnevnog pazara

 

266

Isplata gotovine sve gotovinske isplate sa računa pravnog lica i preduzetnika

 

 

 

Finansijske transakcije

 

270

Kratkoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita

 

271

Dugoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita

 

272

Aktivna kamata plaćanje kamate po kreditima

 

273

Polaganje oročenih depozita

 

275

Ostali plasmani kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasman (hartije, krediti)

 

276

Otplata kratkoročnih kredita

 

277

Otplata dugoročnih kredita

 

278

Povraćaj oročenih depozita

 

279

Pasivna kamata plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima

 

280

Eskont hartija od vrednosti

 

281

Pozajmice osnivača za likvidnost uplata pozajmice osnivača - fizičkog lica pravnom licu

 

282

Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču - fizičkom licu

 

283

Naplata čekova građana

 

284

Platne kartice

 

285

Menjački poslovi

 

286

Kupoprodaja deviza

 

287

Donacije i sponzorstva plaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulativa

 

288

Donacije donacije iz međunarodnih ugovora

 

289

Transakcije po nalogu građana

 

290

Druge transakcije

 

*Kod bezgotovinskog plaćanja šifra plaćanja je u formatu 2XX 

**U slučaju plaćanja gotovinom šifra plaćanja je 1XX