Dodatno zaštitite svoje poslovanje - izaberite garanciju koja odgovara vašim poslovnim potrebama

Garancija banke

 • Obezbedite vaše učešće na tenderima, garantujte izvršenje vaših radova, isporuke dobara il izvršenje usluge
 • Ostvarite bolje uslove pri ugovaranju poslova
 • Poboljšajte sigurnost naplate
 • Iskoristite garanciju kao alternativu angažovanju sopstvenih gotovinskih sredstava

Opis proizvoda

Bankarska garancija je instrument obezbeđenja kojim banka preuzima obavezu da na poziv korisnika garancije izvrši plaćanja do iznosa naznačenog na garanciji, ukoliko nalogodavac propusti da izvrši određenu obavezu po osnovnom poslu za koji se garantuje.

Prednosti korišćenja bankarske garancije:

 • Koriščenjem garancije obezbedite duže rokove za plaćanje obaveza što će se pozitivno odraziti na vaš novčani ciklus i upravljanje obrtnim sredstvima
 • Ne ugrožavajte svoju likvidnost - iskoristite garanciju kao alternativu angažovanju sopstvenih gotovinskih sredstava
 • Iskoristite mogućnost prijema avansa radi finansiranja preuzete obaveze
 • Obezbedite preduslove za učešće na tenderu

Vrste garancija

Izaberite vrstu garancije koja najviše odgovara vašim poslovnim potrebama:

 1. Nostro garancije - domaća banka je izdaje inostranom partneru na vaš zahtev
 2. Loro garancije - inostrana banka je izdaje na zahtev inostranih partnera, a u vašu korist
Najčešće vrste garancija:
 1. Garancije za obezbeđenje plaćanja
 2. Tenderske garancije
 3. Garancije za dobro izrvšenje posla
 4. Garancije za povraćaj avansa
 5. Carinske garancije
 6. Garancije za obezbeđenje kredita
 7. Kontragarancije

Ukoliko ste ugovorili loro garanciju, na raspolaganju su vam sledeće usluge:

 • Savetodavne usluge prilikom ugovaranja garantne klauzule ili ispravnosti sadržine loro garancije
 • Aviziranje primljene garancije prema instrukcijama banke garanta
 • Provera autentičnosti garancije
 • Priprema zahteva za naplatu po garanciji

Možda vas zanima i