COSME - Krediti za likvidnost i obrtna sredstva

  • Krediti za za izmirivanje tekućih kratkoročnih obaveza iz poslovanja
  • Finansiranje obrtnih sredstava

Više informacija o COSME garanciji - kreditima za likvidnost i obrtna sredstva

Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 09.10.2017. godine Erste Banka u ponudu ima kredite za likvidnost i obrtna sredstva - COSME.
 
Na raspolaganju vam je kredit za mala preduzeća i preduzetnike, uz COSME garanciju namenjen za izmirivanje tekućih kratkoročnih obaveza iz poslovanja i finansiranje obrtnih sredstava.
 
  • Svaki pojedinačni plasman plasiran u okviru programa će biti pokriven garancijom EIF-a u visini do 50% kredita
  • Kredit možete otplaćivati na period 36 meseci i jedan dan, uz mogućnost dobijanja grejs perioda do 6 meseci
  • Odobrićemo vam maksimalan iznos u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
  • Sredstva su vam dostupna u valuti koja odgovara vašim poslovnim potrebama (RSD, RSD sa deviznom klauzulom, ili EUR)

Da bi kredit bio osiguran COSME garancijom potrebno je da krajni korisnik zadovoljava određene kriterijume, između ostalog:

• Da je registrovan kao mikro, malo ili srednje preduzeće u skladu sa preporukom Evropske Komisije broj 2003/361/EC u vezi sa definicijom mikro, malih i srednjih preduzeća ( OJ, L124, od 20.05.2003. strana 36-41);

• Da nije u stečajnom postupku niti da ispunjava uslove za stečajni postupak po merilima domaćih zakona;

• Da nema  fokus na jedan ili više zabranjenih sektora (ilegalne ekonomske aktivnosti, da se ne bavi proizvodnjom i trgovinom duvanom i alkoholnim pićima, proizvodnjom i trgovinom oružjem i municijom, klađenjem, informacionim tehnologijama koje podržavaju delatnosti zabranjenih sektora, kao i da ne podržavaju i finansiraju naučna istraživanja, razvoj ili tehničke aplikacije ljudskog kloniranja i/ili genetski modifikovanih organizama (GMO);

• Da nije u prestupu ili u kašnjenju po ni jednom drugom kreditu ili lizingu odobrenim od strane banke ili druge finansijske institucije;

• Da nije osnovan u nekoj od rizičnih zemalja u skladu sa propisima Evropske unije i ostalim uslovima propisanim ugovorom između Erste banke a.d. Novi Sad i Evropskog investicionog fonda.

Podrška Evropske unije u okviru Olakšice za garanciju kredita utvrđene u skladu sa Uredbom (ES) br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Saveta o osnivanju programa za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)

Možda vas zanima i