Garancije

Dodatna sigurnost za svaki vaš posao

 • Obezbedite garanciju banke za iznos svojih obaveza
 • Osigurajte ispunjenje svojih obaveza prema trećim licima
 • Odaberite dinarsku ili deviznu garanciju

Više informacija o garancijama

Odlučite se za garancije i obezbedite sigurnost svog poslovanja - izaberite vrstu bankarske garancije u skladu sa svojim poslovnim potrebama

 

 1. Licitacione garancije/garancije za ozbiljnost ponude
 2. Garancije za povraćaj avansa
 3. Garancije za dobro izvršenje posla
 4. Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
 5. Carinske garancije
 6. Garancije za zakup i lizing
 7. Garancije za otplatu kredita 
 8. Garancije za obezbeđenje odloženog plaćanja
 9. Druge garancije