Dokumentacija

Dokumentacija za fizička lica

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen zahtev za zakup
 • Potpisan zahtev kreditnog biroa za povlačenje izveštaja i dokaz o uplati
 • Fotokopija lične karte
 • Potvrda o zaposlenju
 • Obračunski listić poslodavca za poslednja 3 meseca
 • Administrativna zabrana
 • Kopija radne knjižice

Dokumentacija za preuzimanje

Zahtev za zakup PDF (487 KB)

Dokumentacija za pravna lica

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen zahtev za zakup
 • Potpisana saglasnost Kreditnog biroa za povlačenje izveštaja
 • Podaci o vlasničkoj strukturi pravnog lica
 • APR rešenje
 • Fotokopija OP obrazca
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke
 • Bruto bilansa u formi bilnasa stanja i uspeha za tekuću godinu ne stariji od dva meseca
 • Potpisana izjava o statusu fukcionera
 •  Očitana lična karta/pasoš za zastupnike i vlasnike

 

Dokumentacija za preuzimanje

Dokumentacija za preduzetnike

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen zahtev za zakup
 • Potpisana saglasnost Kreditnog biroa za povlačenje izveštaja
 • Podaci o vlasničkoj strukturi pravnog lica/preduzetnika
 • APR rešenje
 • Fotokopija OP obrazca
 • Overena fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke, ne starijeg od 15 dana
 • Očitana lična karta/pasoš za zastupnike i vlasnike

Dokumentacija za preuzimanje