Dokumentacija

Dokumentacija za fizička lica

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen zahtev za zakup
 • Potpisan zahtev kreditnog biroa za povlačenje izveštaja i dokaz o uplati
 • Fotokopija lične karte
 • Potvrda o zaposlenju
 • Obračunski listić poslodavca za poslednja 3 meseca
 • Administrativna zabrana
 • Kopija radne knjižice

Dokumentacija za preuzimanje

Zahtev za zakup PDF (479 KB)

Dokumentacija za pravna lica

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen zahtev za zakup
 • Potpisana saglasnost Kreditnog biroa za povlačenje izveštaja
 • Podaci o vlasničkoj strukturi pravnog lica
 • APR rešenje
 • Fotokopija OP obrazca
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke
 • Bruto bilansa u formi bilnasa stanja i uspeha za tekuću godinu ne stariji od dva meseca
 • Potpisana izjava o statusu fukcionera
 •  Očitana lična karta/pasoš za zastupnike i vlasnike

 

Dokumentacija za preuzimanje

Dokumentacija za preduzetnike

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen zahtev za zakup
 • Potpisana saglasnost Kreditnog biroa za povlačenje izveštaja
 • Podaci o vlasničkoj strukturi pravnog lica/preduzetnika
 • APR rešenje
 • Fotokopija OP obrazca
 • Overena fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke, ne starijeg od 15 dana
 • Obrazac Ključni podaci o klijentu sa unetim podacima sa lične karte/pasoša zastupnika/vlasnika
 • Fotokopija rešenja Poreske uprave o visini obračunatog poreza i doprinosa za poslednje dve godine
 • Bruto bilans za tekuću godinu

Dokumentacija za preuzimanje

Preduzetnici koji su u sistemu PDV-a
Preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo dostavljaju bilans stanja, uspeha i statističkog aneksa na dan 31.12. za prethodne 3 godine
Preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo dostavljaju bilans uspeha sa poreskom prijavom za poslednje 3 godine
Fotokopija Uverenja Poreske uprave o visini obračunatog poreza i doprinosa za poslednje 2 godine

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a
Bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za poslednje 3 godine
Uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama u kojem je naznačen iznos osnovice 2015/2016 godinu
Potvrda o prometu iz banke za poslednjih godinu dana

S-Rent doo zadržava pravo da može tražiti i drugu dokumentaciju od klijenta radi utvrđivanja boniteta klijenta u zavisnosti od specifičnosti posla.