Obaveštenje o prestanku zastoja (moratorijuma)
u otplati zaduženja po lizingu

 

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 33/2020), S-Leasing d.o.o. obaveštava sve svoje klijente fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva koji su prihvatili ponudu za uvođenje zastoja (moratorijuma) u otplati svojih zaduženja po lizingu, da se moratorijum završava 30. juna 2020. godine

To znači da će sve obaveze koje dospevaju na plaćanje do 30. juna biti odložene, dok će obaveze od 1. jula nadalje redovno dospevati u skladu sa novim planovima otplate.

Kompanija S-Leasing će klijentima koji su prihvatili ponudu moratorijuma po njegovom isteku dostaviti novi plan otplate zaduženja, sa primenjenom ugovorenom kamatnom stopom. 

Kako je pauza u plaćanju zaduženja po lizingu završena, S-Leasing podseća klijente da se ​obaveza otplate nastavlja redovno i da je potrebno uzeti je u obzir prilikom planiranja poslovnog i kućnog budžeta.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na sledeće načine: 

  • pozivanjem jednog od brojeva telefona: +381 (0)63 470 282; +381 (0) 66 270 305; +381 (0) 66 270 306; +381 (0) 66 270 309; +381 (0) 66 270 311; +381 (0) 66 270 314; +381 (0) 63 470 606; +381 (0) 63 470 474; +381 (0) 60 183 56 63;

Naše radno vreme je::

  • ponedeljak – četvrtak: 8:30h - 17 h
  • petak: 8:30h – 14:30 h 

 

Srdačno, 

Vaš S-Leasing

Najčešća pitanja i odgovori

Moratorijumom su obuhvaćene obaveze koje se tiču otplate glavnice i kamate lizing proizvoda, odloženo učešće, interkalarne kamate.

Imajući u vidu da se moratorijum odnosi na zaduženja tokom jula, avgusta i septembra, svim klijentima će rok biti produžen za tri meseca.

U slučaju da želite da uplatite julsku ratu, a prihvatate moratorijum za avgust i septembar, potrebno je da izvršite uplatu julske rate po njenom dospeću i da o tome obavestite S-Leasing, na kontakte navedene u obaveštenju o moratorijumu.

Tokom trajanja moratorijuma S-Leasing obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu. Redovna (ugovorena) kamata se obračunava na vaš nedospeo dug (koji ne uključuje obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma), a tako obračunata kamata odgovara iznosu redovne kamate u skladu sa planom otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke. 

Ako je klijent privredno društvo, ugovorena kamata se obračunava i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja moratorijuma obračunava se porez na dodatu vrednost.

U skladu sa odlukom NBS, S-Leasing neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a ne izmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma i neće pokretati postupak izvršenja, niti prinudne naplate, kao ni druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavnici duga. 

Ukoliko želite da izmirite obaveze dospele za vreme trajanja moratorijuma na način drugačiji od onog predviđenog novim planom otplate, na raspolaganju imate dve mogućnosti, za koje možete podneti zahtev u roku od sedam dana od dobijanja novog plana otplate.

Prva podrazumeva plaćanje odjednom i glavnice i kamata, koje su dospele i bile odložene tokom moratorijuma, a druga je uplata svih kamata koje su dospele i bile odložene tokom moratorijuma.

Zastoj otplate u toku moratorijuma neće se voditi kao kašnjenje u Kreditnom birou. 

U slučaju da ste imali kašnjenja pre moratorijuma, dani kašnjenja će se zaustaviti stupanjem moratorijuma na snagu i tokom njegovog trajanja se neće povećavati. Nakon isteka moratorijuma, nastaviće se redovno računanje kašnjenja u Kreditnom birou na sve dospele, a neizmerene obaveze.

Otplata se nastavlja onako kako ste prethodno ugovorili sa S-Leasing-om.

Na dospele obaveze iz jula se takođe primenjuje moratorijum. Ranije dospele obaveze treba da izmirite. 

Na neizmirene obaveze koje su dospele pre početka primene moratorijuma obračunava se zatezna kamata koja se ravnomerno raspoređuje na period otplate lizinga i ne pripisuje se glavnici duga.

Otplata obaveza po osnovu lizing naknada (glavnice i kamate) koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma se neće naplaćivati odjednom po njegovom isteku, već se rok otplate kredita produžava za tri meseca (odnosno dva, ukoliko moratorijum nije uključio julske obaveze) u odnosu na prvobitno ugovoreni rok otplate. 

Redovna kamata za vreme trajanja moratorijuma se obračunava, a otplaćuje se ravnomerno tokom preostalog roka otplate lizing ugovora (uvećanog za tri meseca).

Nakon isteka moratorijuma, S-Leasing će Vam dostaviti novi plan otplate, koji će odmah početi da se primenjuje.

Moratorijum se primenjuje i u slučaju ovih lizing ugovora, u smislu da će prestati da se obračunava zatezna kamata, neće se pokretati postupci izvršenja, prinudne naplate, niti druge pravne radnje sa ciljem naplate, a sve već pokrenute radnje će biti u zastoju. 

Novozaključeni ugovori ne podležu moratorijumu. Obračun i naplata glavnice i kamate će se vršiti kao pre moratorijuma.