Dokumentacija

Dokumentacija za fizička lica

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen zahtev za finansiranje
 • Ponuda (predračun) dobavljača
 • Potpisan zahtev kreditnog biroa za povlačenje izveštaja
 • Potpisana izjava o statusu funkcionera
 • Fotokopija lične karte
 • Potvrda o zaposlenju
 • Kopija radne knjižice ili Potvrda iz matične evidencije o osiguranicima PIO fonda
 • Administrativna zabrana
 • Obračunski listić poslodavca za poslednja 3 meseca

Dokumentacija za pravna lica

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen zahtev za finansiranje
 • Ponuda (predračun) dobavljača
 • Potpisan zahtev Kreditnog biroa za povlačenje izveštaja
 • Fotokopija OP obrazca
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke
 • Bruto bilans u formi bilansa stanja i uspeha za tekuću godinu ne stariji od dva meseca
 • Očitana lična karta/pasoš za zastupnike i vlasnike
 • Podaci o vlasničkoj strukturi pravnog lica
 • Potpisana izjava o statusu fukcionera

 

Dokumentacija za preduzetnike

Potrebna dokumentacija

 • Popunjen zahtev za finansiranje
 • Ponuda (predračun) dobavljača
 • Potpisan zahtev Kreditnog biroa za povlačenje izveštaja
 • Fotokopija OP obrazca
 • Overena fotokopija kartona deponovanih potpisa iz banke, ne starijeg od 15 dana
 • Očitana lična karta/pasoš za zastupnika i vlasnika
 • Finansijska dokumentacija navedena na Zahtevu za finansiranje