Poštovani klijenti i posetioci vebsajta,

 

Obaveštavamo vas da smo u skladu sa opštim preventivnim merama zaštite zdravlja svih nas korigovali radno vreme svih naših ekspozitura od ponedeljka do petka od 09:00 do 13:00 časova počev od dana 23.03.2020. godine. 

 

Vaša Erste Banka

 

#buditezdravi #briniteosebi

Erste bank AD Novi Sad (Erste banka), u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 33/2020), svim svojim klijentima koji imaju kreditna zaduženja dana 21. marta 2020. godine upućuje:

 

PONUDU

za uvođenje zastoja (moratorijuma) u otplati kreditnih zaduženja u trajanju od 90 dana

 

Ponuda obuhvata:

 1. Zastoj u otplati kreditnih zaduženja u trajanju od 90 dana, koji počinje 31. marta 2020. godine,
 2. Obustavu realizacije trajnih naloga putem kojih se otplaćuju kreditna zaduženja,
 3. Zaustavljanje obračuna zatezne kamate i izvršenja prinudne naplate, kao i zaustavljanje drugih pravnih radnji u vezi sa naplatom potraživanja,
 4. Nakon isteka 90 dana, nastavlja se otplata obaveza, tako da se period otplate produžava za tri meseca.

Dodatna objašnjenja:

 1. Ako se ne izjasnite o ponudi, smatra se da ste ponudu prihvatili, bez potrebe da o tome obaveštavate Erste banku,
 2. Ukoliko imate više kreditnih zaduženja, imate pravo na zastoj u otplati svih zaduženja,
 3. Redovna kamata koja se obračunava za vreme zastoja biće pripisana dugu i raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate,
 4. O odlaganju otplate treba da obavestite svog poslodavca, kako ne bi postupao po administrativnoj zabrani. 

Ukoliko želite da nastavite sa redovnom otplatom (tj. ne želite da prihvatite ponudu), o tome treba da obavestite Erste banku najkasnije do 31. marta, do 17 časova, na sledeće načine:

 • za fizička lica, preduzetnike, registrovana poljoprivredna gazdinstva i mala preduzeća:
  • pozivanjem 0800 201 201 (besplatan poziv iz svih mreža) ili +381 60 4848 000 (pozivi iz inostranstva); 
  • putem elektronskog bankarstva, kroz opciju „Poruka banci”; 
  • putem Skajpa, kontaktiranjem ErsteBankSerbia;
  • ili mejlom na info@erstebank.rs;

Ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumice, možete nam se javiti na gore navedene načine. 

Do tada, želimo vam da brinete o svom zdravlju i zdravlju svojih najmilijih!

Srdačno,

Vaša Erste banka

#briniteosebi #ostanitezdravi 

Zbog lakšeg razumevanja primene propisa o moratorijumu, NBS je na svom internet sajtu istakla sledeće reprezentativne primere za gotovinske i stambene kredite, na koje je primenjena Odluka o privremenim merama za očuvanje finansijske stabilnosti sistema.

Iznos kredita  

500.000 RSD

Rok otplate  

84 meseca

84 meseca + 3 meseca moratorijuma

Iznos mesečne rate  

8.320,90 RSD

8.631,85 RSD*

Razlika u mesečnoj

otplati

310,95 RSD

Nominalna kamatna

stopa

9,82% promenljiva (3M Belibor + 8,20%)
*iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od tri meseca

Iznos kredita  

50.000 EUR

Rok otplate  

240 meseci

240 meseci + 3 meseca moratorijuma

Iznos mesečne rate  

284,02 EUR

287,84 EUR*

Razlika u mesečnoj

otplati

3,82 EUR

Nominalna kamatna

stopa

3,00% promenljiva (3M Euribor + 3,43%)
*iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od tri meseca

Najčešća pitanja i odgovori

Dragi klijenti,

Narodna banka Srbije donela je Odluku kojom se omogućava odlaganje otplate kreditnih zaduženja (moratorijum).

Ukoliko želite da vam odlaganje otplate počne 31. marta, nije potrebno da nas obaveštavate – biće automatski odloženo najmanje 90 dana.

Ukoliko ne želite da odložite otplatu vaših zaduženja, potrebno je da nam to javite do 31. marta, do 17 časova.

U nastavku možete videti najčešća pitanja i odgovore u vezi sa moratorijumom.

Moratorijum stupa na snagu 31. marta, što znači da su sve kreditne obaveze koje dospevaju na naplatu na dan 31. mart njime obuhvaćene. 

U slučaju da želite da moratorijum ranije stupi na snagu, a što može da bude slučaj ako Vam kreditna obaveza dospeva između 21. i 31. marta, o tome možete da obavestite Erste Banku. 

Moratorijum može da stupi na snagu najranije na dan objave Obaveštenja na sajtu Banke, to jest 21. marta.

Moratorijumom su obuhvaćene obaveze koje se tiču otplate glavnice i kamate kreditnih proizvoda. 

Zastoj u otplati obaveza se primenjuje i na obaveze čija je priroda slična ili istovetna kreditima (obaveze po osnovu kreditnih kartica, dozvoljenog prekoračenja po računu), ali i na obaveze po osnovu drugih proizvoda Banke.

Trajanje moratorijuma od 90 dana se računa od 31. marta za sve klijente, osim za one koji su tražili da im moratorijum počne pre 31. marta. Za te klijente se računa od dana kada su tražili moratorijum (ali ne ranije od 21. marta). 

Banka će redovnu kamatu obračunavati, ali je neće naplaćivati tokom trajanja moratorijuma. Redovna kamata za vreme trajanja moratorijuma se po njegovom isteku pripisuje glavnici i otplaćuje ravnomerno tokom preostalog vremena otplate kredita (uvećanog za tri meseca).

Zastoj otplate u toku moratorijuma neće se voditi kao kašnjenje u Kreditnom birou. 

U slučaju da ste imali kašnjenja pre moratorijuma, brojanje dana kašnjenja će se zaustaviti 18. marta i tokom trajanja moratorijuma se dani kašnjenja neće povećavati. Nakon isteka moratorijuma, nastaviće se redovno računanje kašnjenja u Kreditnom birou na sve dospele, a neizmerene obaveze.

Nažalost ne, moratorijum važi najranije od dana objavljivanja Obaveštenja na sajtu Banke, odnosno od 21. marta.

Otplata se nastavlja onako kako ste prethodno ugovorili sa Bankom.

Da, ukoliko se obratite Banci na kontakte navedene u okviru Obaveštenja o Ponudi za zastoj u otplati kreditnih zaduženja. 

Naravno da možete. Obratite se Banci na kontakte navedene u okviru Obaveštenja o Ponudi za zastoj u otplati kreditnih zaduženja.

Ukoliko imate trajni nalog u Erste Banci, dalje otplate se automatski zamrzavaju počev od 31. marta, te nije potrebno da nam se posebno javljate tim povodom. 

U slučaju da želite da Banka zamrzne Vaš trajni nalog koji se izvršava u periodu od 21. do 31. marta, molimo Vas da nas o tome obavestite. Moratorijum može da stupi na snagu najranije na dan objave Obaveštenja o Ponudi za zastoj u otplati kreditnih zaduženja, to jest 21. marta.

Ukoliko imate trajni nalog u nekoj drugoj banci, potrebno je da bez odlaganja toj banci pošaljete zahtev za obustavu izvršenja trajnog naloga.  

Da, moratorijum se odnosi i na otplatu kredita putem administrativne zabrane. 

Ako želite odlaganje otplate, veoma je važno da o tome obavestite svog poslodavca, kako ne bi postupao po administrativnoj zabrani tokom trajanja moratorijuma.

Vaš poslodavac treba od 31. marta 2020. godine, ili datuma koji ste odredili za početak pravnog dejstva moratorijuma (ali ne ranije od 21. marta) da obustavi izvršenje administrativne zabrane za otplatu kreditnih obaveza koje imate u Erste Banci. 

Poslodavca možete za dodatne informacije uputiti na sajt Erste Banke, na kom se u odeljku „Moratorijum – obaveštenje za poslodavce“, nalaze detaljnije informacije na ovu temu.

Ako pak ne želite moratorijum i o tome ste nas obavestili, Banka će o tome obavestiti Vašeg poslodavca ili PIO Fond.

Na dospele, a neizmirene obaveze Banka Vam ne obračunava zateznu kamatu tokom trajanja moratorijuma. Nakon isteka moratorijuma te dospele obaveze treba da izmirite.

Otplata obaveza po osnovu glavnice i kamate koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma se neće naplaćivati odjednom po njegovom isteku, već se rok otplate kredita produžava za tri meseca u odnosu na prvobitno ugovoreni rok otplate. 

Redovna kamata za vreme trajanja moratorijuma se obračunava i pripisuje glavnici nakon njegovog isteka, a otplaćuje se ravnomerno tokom preostalog roka otplate kredita (uvećanog za tri meseca). 

Nakon isteka moratorijuma, Banka će Vam dostaviti novi plan otplate, koji će odmah početi da se primenjuje.

Moratorijum se primenjuje i u slučaju ovih kredita, u smislu da će počev od 18. marta prestati da se obračunava zatezna kamata, neće se pokretati postupci izvršenja, prinudne naplate, niti druge pravne radnje sa ciljem naplate, a sve već pokrenute radnje će biti u zastoju.

Da, rok dospeća revolving kredita koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma se produžava do datuma 3 meseca nakon isteka moratorijuma.

Da. Tokom moratorijuma neće biti naplate dospelih mesečnih obaveza koje se tiču otplate glavnice i kamate. Po isteku moratorijuma, sve dospele obaveze će biti deo Vašeg ukupnog duga. 

Kreditne kartice koje ističu tokom trajanja moratorijuma će se automatski reizdavati na period od 12 meseci.

U situacijama kada je prekoračen kreditni limit ili pak u slučaju prijave zloupotreba, Banka zadržava pravo da blokira karticu.

Da, dozvoljena prekoračenja tekućeg računa koja ističu tokom trajanja moratorijuma će se automatski produžavati na period od 12 meseci.

Da, eskontovane menice Banka neće naplaćivati tokom trajanja moratorijuma.

Ne, ne odnosi se. Ovi troškovi se redovno naplaćuju.

Da, naknade po garancijama i akreditivima koje dospevaju tokom perioda moratorijuma biće naplaćene po njegovom isteku.

Za usluge platnog prometa, održavanja računa i slične usluge koje Banka pruža tokom trajanja moratorijuma, Banka redovno obračunava i naplaćuje naknadu. Međutim, ukoliko na računu ne budete imali dovoljno sredstava za plaćanje tih naknada, Banka Vam neće obračunavati zateznu kamatu, niti će vam taj iznos prinudno naplatiti.

Banka je u obavezi da izvrši plaćanje korisniku garancije. Nalogodavac nema obavezu da plati po protestovanoj garanciji do isteka moratorijuma. 

Na iznos koji je Banka platila korisniku garancije neće se obračunavati zatezna kamata do isteka moratorijuma. 

Novozaključeni ugovori ne podležu moratorijumu. 

Ne, moratorijum se primenjuje samo na rezidente Republike Srbije.

Da. Sve obaveze po faktoringu će dospeti na naplatu po isteku moratorijuma. 

Da, grejs period se produžava za period trajanja moratorijuma.

Moratorijum – obaveštenje za poslodavce 

Narodna banka Srbije je Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 33/2020) uvela zastoj u otplati kreditnih zaduženja (moratorijum) klijenata banaka u trajanju od 90 dana. 

S tim u vezi, obaveštavamo Vas da je potrebno da od 31. marta obustavite izvršenje administrativnih zabrana za izmirenje kreditnih obaveza koje Vaši zaposleni imaju u Erste Banci, ukoliko Vam se oni obrate sa tim zahtevom.

Datum početka obustave može biti i raniji, u periodu od 21. do 31. marta, ukoliko se Vaši zaposleni opredele da pravno dejstvo moratorijuma počne ranije, o čemu je takođe potrebno da Vas obaveste.

Imajući u vidu da mogu do 31. marta do 17 časova da se izjasne ako ne žele da prihvate moratorijum, obavestićemo Vas blagovremeno o Vašim zaposlenima koji će nastaviti da redovno otplaćuju obaveze putem administrativne zabrane.

Takođe, po isteku moratorijuma ćemo Vas obavestiti da nastavite sa izvršenjem administrativnih zabrana.