Finansiranje predmeta lizinga iz kreditne linije Evropske investicione banke

Uslovi korišćenja

 

Finansiranje projekata koji su u skladu sa uslovima korišćenja sredstava EIB omogućeno je do iznosa 50% vrednosti projekta u delu linije namenjene prioritetnim projektima (30% linije finansiranja EIB).

Finansiranje projekata koji su u skladu sa uslovima korišćenja sredstava EIB omogućeno je do iznosa 100% vrednosti projekta u delu linije namenjene kreiranju novih i očuvanju postojećih radnih mesta (70% linije finansiranja EIB).

·         Svi predmeti lizinga ,izuzev putničkih vozila, mogu biti finansirani ovim sredstvima

·         Ročnost ugovora o finansijskom lizingu mora biti preko 2 (dve) godine

·         MSP (sa povezanim licima) mora imati manje od 250 zaposlenih

·         Mid-Cap preduzeće (sa povezanim licima) ne sme imati više od 3.000 zaposlenih

·         Korisnik ne može obavljati delatnost koja je na EIB listi zabranjenih delatnosti

 

Korisnik mora biti autonomno preduzeće. Autonomnim se smatraju preduzeća koja ispunjavanju sledeće kriterijume:

·         Manje od 25% kapitala je u vlasništvu drugog preduzeća ili fizičkog lica, ili

·         25% ili više kapitala je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica, ali grupa na konsolidovanom nivou zapošljava manje od 250 radnika, ili

·         25% ili više kapitala je u vlasništvu javnog organa (obično Opštine), i taj javni organ ima godišnji budžet niži od 10 miliona EUR i ima manje od 5000 stanovnika

·         Do 50% kapitala je u vlasništvu kompanija ili institucija čiji je zadatak da promovišu MSP u skladu sa izuzecima prestavljenim u Aneksu Preporuke Komisije 2003/361/EC od 6. maja 2003. Član 3, stav 2 (odnosno kapitalna ulaganj ili „poslovni anđeli“, pod uslovom da oni ulažu manje od 1,25 miliona EUR u istu firmu - univerziteti i neprofitni istraživački centri, institucionalni investitori, uključujući regionalne razvojne fondove)

 

Mid Cap mora biti autonomno preduzeće, te stoga:

·         Kapital koji ne pripada Mid Cap (%) ne sme biti viši od 25% ukupnog kapitala

·         Ukoliko više od 25% kapitala ne pripada Mid Cap, grupa na konsolidovanom nivou mora imati manje od 3.000 zaposlenih

·         Ukoliko 25% ili više od 25% kapitala u vlasništvu javnog organa a taj javni organ je lokalna samouprava sa godišnjim budžetom nižim od 10 mio EUR, na području ovog organa mora biti manje od 5000 stanovnika

·         Do 50% kapitala je u vlasništvu kompanija ili institucija u skladu sa izuzecima prestavljenim u Aneksu Preporuke Komisije 2003/361/EC od 6. maja 2003. Član 3, stav 2 (odnosno kapitalna ulaganja ili „poslovni anđeli“, pod uslovom da oni ulažu manje od 1,25 miliona EUR u istu firmu, univerziteti i neprofitni istraživački centri, institucionalni investitori, uključujući regionalne razvojne fondove).

Povoljniji uslovi Evropske investicione banke znače da će primalac lizinga imati finansijsku povoljnost u nižoj nominalnoj kamatnoj stopi od minimum 35 baznih poena u odnosu na nominalnu kamatnu stopu koju bi Davalac lizinga obračunavao na taj finansijski lizing bez učešća Evropske investicione banke.