Lista pružalaca platnih usluga u ime i za račun
Erste Bank a.d. Novi Sad