Prodaja: zemljište

Beograd i okolina

Vojvodina

Dupljaja

Predmet prodaje: 1. Njiva 7. klase, površine 28a 40m2, na katastarskoj parceli broj 1306; 2. Njiiva 7. klase, površine 29a 85m2, na katastarskoj parceli broj 1307. Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 403 KO Dupljaja. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/201-5067 i 011/220-9148 ili na e-mail adresu: Hard.Collection.
 

Na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda - Službe za Katastar nepokretnosti Bela Crkva broj 952-02-13-42/2014 c od 17.09.2014. godine, a u skladu sa članom 36. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5 :

 

 

OGLAŠAVA PRODAJU

 

Sledećih nepokretnosti :

  1. Njiva 7. klase, površine 28a 40m2, na katastarskoj parceli broj 1306,
  2. Njiva 7. klase, površine 29a 85m2, na katastarskoj parceli broj 1307,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 403 KO Dupljaja.

 

Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja broj 5, putem neposredne pogodbe.

 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/201-5067 i 011/220-9148 ili na e-mail adresu: Hard.Collection.

Mramorak, Deliblato

Predmet prodaje: 2/3 idealnog dela njive 3. klase, KO Mramorak, Njiva 3. klase, KO Deliblato, Njiva 2. klase, KO Deliblato, Pomoćna zgrada, Njiva 1. klase, Njiva 2. klase, KO Deliblato. 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje :

-       2/3 idealnog dela njive 3. klase površine 02ha 23a 79m2, potes Zuglo, na katastarskoj parceli broj 4946/11, procenjene vrednosti 1.377.582,41 dinara,

-       2/3 idealnog dela njive 4. klase površine 40a 09m2, potes Zuglo, na katastarskoj parceli broj 4946/11, procenjene vrednosti 219.361,52 dinara

 

Upisane u List nepokretnosti broj 3105 KO Mramorak, ukupna procenjena vrednost 1.596.943,92 dinara;

 

-       Njiva 3. klase površine 01ha 19a 49m2, potes Preko Doline, na katastarskoj parceli broj 3625, procenjene vrednosti 1.173.323,55 dinara,

-       Njiva 4. klase površine 51a 63m2, potes Preko Doline, na katastarskoj parceli broj 3625, procenjene vrednosti u iznosu od 450.646,32 dinara,

 

Upisane u List nepokretnosti broj 2623 KO Deliblato, ukupna procenjena vrednost 1.623.969,87 dinara;

-       Njiva 2. klase površine 01ha 40a 01m2, potes Vraniševac, na katastarskoj parceli broj 9496, procenjene vrednosti 1.544.548,87 dinara,

-       Njiva 3. klase površine 35a 45m2, potes Vraniševac, na katastarskoj parceli broj 9496, procenjene vrednosti u iznosu od 348.098,75 dinara,

 

Upisane u List nepokretnosti broj 2623 KO Deliblato, ukupna procenjena vrednost 1.892.647,62 dinara;

-       Pomoćna zgrada -  objekat za uzgoj krava, građevinska površine 726m2, potes Mala Vrela, broj etaža Prizemlje 1, broj zgrade 1, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti 7.073.011,44 dinara,

-       Pomoćna zgrada – Senjak, građevinske površine 608m2, potes Mala Vrela, broj etaža Prizemlje 1, broj zgrade 2,  na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti 2.961.701,76 dinara,

-       Njiva 1. klase površine 01ha 67a 40m2, potes Mala Vrela, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti 3.710.262,14 dinara,

-       Njiva 2. klase površine 6a 92m2, potes Mala Vrela, na katastarskoj parceli broj 8694/3, procenjene vrednosti u iznosu od 150.107,62 dinara,

 

Upisane u List nepokretnosti broj 2623 KO Deliblato, ukupna procenjena vrednost 13.895.082,95 dinara.

2. Zakazuje se drugo javno nadmetanje za dan 27.12.2017. godine, sa početkom u 15 časova, koje će se održati u kanclariji javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca, ulica Srpskog Sovjeta broj 8/1/6, Smederevo.

3. Na prvom javnom nadmetanju nepokretnosti se ne mogu prodati ispod početne cene u iznosu od 50% od utvrđene vrednosti iste.

4. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja do  objasvljivanja javnog  nadmetanja polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti uplatom na račun Javnog Izvršitelja Aleksandra Trebovca, broj 160-413170-32 sa napomenom “jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj 2 I.Iv. - 61/2017”.

5. Najpovoljniji ponudilac dužan je da razliku do punog iznosa ponuđene cene i položenog jemstva uplati u roku od 15 dana nakon donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na namenski račun izvršitelja broj 160-413170-32, u suprotnom nepokretnost će biti dodeljena ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od najpovoljnijeg ponudioca ili ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od drugog po redu ponudioca.

7. Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da zakažu razgledanje predmetne nepokretnosti najkasnije do dana 20.12.2017. godine na mobilni telefon javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca 065/600-6985.

Čerević

Predmet prodaje: njiva 4. klase, površine 1159m2, potes Međa, na kat. parceli broj 2680/5, upisano u listu nepokretnosti broj 2263 K.O. Čerević.

Na osnovu Zaključka o prvoj javnoj prodaji Osnovnog suda u Novom Sadu, posl.br. Iv-2296/13 od 24.10.2017. godine, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5

 

OGLAŠAVA PRVU JAVNU PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje: njiva 4. klase, površine 1159m2, potes Međa, na kat. parceli broj 2680/5, upisano u listu nepokretnosti broj 2263 K.O. Čerević.

2. Gore navedena nepokretnost prodaje se u sudskom izvršnom postupku  Iv-2296/13, koji se vodi pred Osnovnim sudom u Novom Sadu, javnom prodajom putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

3. Utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 1.278.937,00 dinara, a početna cena na prvoj javnoj prodaji je 60% od utvrđene vrednosti i iznosi 770.000,00 dinara.

4. Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 11.12.2017. godine sa početkom u 11:00 časova u zgradi Osnovnog suda u Novom Sadu, u ulici Sutjeska br. 3, soba br. 30c – prizemlje.

5. Pre početka usmenog  javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod suda položi dokaz o uplaćenom jemstvu u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti na račun depozita suda broj: 840-283802-91, sa pozivom na broj 97 26-223-106399502 i svrhom uplate „jemstvo za učešće na javnoj prodaji“, zaključno sa 07.12.2017 godine.