Prodaja: stanovi

Stanovi Beograd

Beograd, Komareva Humka, Jabučki Rit br. 56/19

Predmet prodaje: Stan, površine 26 m2, u potkrovlju stambene zgrade br. 1, u ul. Jabučki Rit br. 56/19, Beograd, izgradjen na kat. parceli br. 468/4, upisan u List nepokretnosti br. 8 KO Komareva Humka.

              Na osnovu rešenja RGZ SKN Palilula, broj 952-02-12-448/2016 od 21.09.2016. godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

DRUGU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI 

 

1. Predmet prodaje :

- Stan, površine 26 m2, u potkrovlju stambene zgrade br. 1, u ul. Jabučki Rit br. 56/19, Beograd, izgradjen na kat. parceli br. 468/4, upisan u List nepokretnosti br. 8 KO Komareva Humka.

2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3a i to na telefon: 060/8747584 ili putem mejla na adresu hard.collection@erstebank.rs

4. Početna cena navedene nepokretnosti iznosi 6.200 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 12.12.2017. godine u 11.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića  3a, Novi Beograd.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, u iznosu od 620,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, na tekući račun koji se vodi kod Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica  

6.1. Rok za uplatu depozita je 11.12.2017. godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 500 evra (petstotina evra)

6.6. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti dana 05.12.2017. godine u 13:00 h, na licu mesta uz obaveznu prethodnu najavu hipotekarnom poveriocu Erste Bank na telefon 060/8747-584.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.8. Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac. 

Šimanovci, Novo Naselje br. 28

Predmet prodaje: Dvosoban stan, površine 63 m2, na III spratu stambene zgrade u ul. Novo Naselje br. 28, Šimanovci, izgradjen na kat. parceli br. 551/9, upisan u List nepokretnosti br. 1614 KO Šimanovci.

              Na osnovu rešenja RGZ SKN Pećinci, broj 952-02-13-2/2017c od 13.02.2017. godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

DRUGU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI 

 

1. Predmet prodaje :

Dvosoban stan, površine 63 m2, na III spratu stambene zgrade u ul. Novo Naselje br. 28, Šimanovci, izgradjen na kat. parceli br. 551/9, upisan u List nepokretnosti br. 1614 KO Šimanovci.

2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3a i to na telefon: 060/8747584 ili putem mejla na adresu hard.collection@erstebank.rs

4. Početna cena navedene nepokretnosti iznosi 26.000,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 13.12.2017. godine u 12.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 3a, Novi Beograd.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, u iznosu od 2.600,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, na tekući račun koji se vodi kod Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica  

6.1. Rok za uplatu depozita je 12.12.2017. godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 500 evra (petstotina evra)

6.6. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti dana 07.12.2017. godine u 13:00 h, na licu mesta. uz obaveznu prethodnu najavu hipotekarnom poveriocu Erste Bank na telefon: 060/8747-584.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.8. Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac. 

Stara Pazova, Ivo Lole Ribara 6

Predmet prodaje: Dvosoban stan, površine 58m2, broj posebnog dela 30, na trećem spratu stambeno-poslovne zgrade broj 1, u ulici Ive Lole Ribara broj 6, izgrađen na katastarskoj parceli broj 1581/1 upisan u List nepokretnosti broj 10033 KO Stara Pazova.

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5

 

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Staroj Pazovi Posl. Br. I.I. 97/2016 od 05.04.2016. godine i Zaključka o prodaji Izvršitelja Jelene Stanković Miković Posl. Br. I.I. 89/2016 od 08.05.2017 godine.

OGLAŠAVA PRODAJU

Dvosoban stan, površine 58m2, broj posebnog dela 30, na trećem spratu stambeno-poslovne zgrade broj 1, u ulici Ive Lole Ribara broj 6, izgrađen na katastarskoj parceli broj 1581/1 upisan u List nepokretnosti broj 10033 KO Stara Pazova.

Izvršitelj Jelena Stanković Miković utvrdila je tržišnu vrednost predmetne nepokretnosti u iznosu od 2.936.957,00 dinara.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 1.762.174,20 dinara.

Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 13.06.2017. godine sa početkom u 13,00 časova, na adresi Svetog Dimitrija broj 19A, Sremska Mitrovica.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to 293.695,70 dinara, i o tome dostave dokaz Izvršitelju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun Javnog Izvršitelja Jelene Stanković Miković, broj 165-27029-50 kod Addico Bank a.d. Beograd sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 89/2016”

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđeni novac (cenu) u roku od 15 dana na račun Izvršitelja Jelene Stanković Miković broj 165-27029-50 kod Addico Bank a.d. Beograd, a ako polaganje cene izostane, izvršitelj će proglasiti prodaju tom licu bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da u njegovom prisustvu predmetnu nepokretnost razgledaju svakog radnog dana od 14.00 – 16.00 časova, kontakt telefon 022/210-0200 ili 063/405-271.

 

Stanovi Vojvodina

Stanovi Srbija

Kraljevo

Predmet prodaje: Jednosoban stan, površine 40m2, broj posebnog dela 1, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje u ulici Dragoslava Bogavca, broj zgrade 1, broj ulaza 1, izgrađen na katastarskoj parceli broj 119/2 upisan u List nepokretnosti broj 1659 KO Kraljevo.

              Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Kraljevu Posl. Br. Iv. 946/2014 od 26.12.2014. godine i Zaključka o  prodaji Javnog Izvršitelja Aleksandra Pavlovića Posl. Br. I.Iv. 4/2015 od 10.08.2017. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1. Predmet prodaje :

- Jednosoban stan, površine 40m2, broj posebnog dela 1, u prizemlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje u ulici Dragoslava Bogavca, broj zgrade 1, broj ulaza 1, izgrađen na katastarskoj parceli broj 119/2 upisan u List nepokretnosti broj 1659 KO Kraljevo.

2. Zaključkom o utvrđenju vrednosti od 19.12.2015. godine Javni Izvršitelj Aleksandar Pavlović utvrdio je tržišnu vrednost navedene nepokretnosti u iznosu od 3.100.000,00 dinara.

3. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti.

4. Prvo javno nadmetanje će se održati 08.09.2017. godine na adresi sedišta kancelarije Javnog Izvršitelja u Kraljevu, Čika Ljubina 4A, sa početkom u 13 časova.

5. Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka, i o tome obaveste izvršitelja dostavom dokaza o uplati na dan određen za prvo nadmetanje. Jemstvo se može uplatiti najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja, odnosno najkasnije do 07.09.2017. godine.

6. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na namenski račun Javnog Izvršitelja Aleksandra Pavlovića broj 170-50010657001-58 kod Unicredit  Bank a.d. Beograd, sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu broj I.Iv. 4/15”.

7. Ponudilac kome se dodeli kupljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđeni iznos u roku od 8 (osam) dana po okončanju usmenog javnog nadmetanja, na namenski račun izvršitelja Aleksandra Pavlovića broj 170-50010657001-58 kod Unicredit  Bank a.d. Beograd. Ako polaganje cene izostane, Javni izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

8. U slučaju da na javnom nadmetanju učestvuje više lica sa uplaćenim jemstvom, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

9. Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti bliže opisane u tački 1. ovog zaključka dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost dana 07.09.2017. godine, uz prethodnu najavu izvršitelju na telefon 060/555-96-86.

10. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja od pravnih lica, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs.

Kraljevo

Predmet prodaje: Poslovni prostori i stanovi u stambeno-poslovnoj zgradi br.3, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisano u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo

              Na osnovu Zaključka o javnoj prodaji javnog izvršitelja  Aleksandra Pavlovića Posl.br. I.I. 15/14 od 03.05.2017 godine  Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

 

O G L A Š A V A

PRODAJU  NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1.     PREDMET PRODAJE:  

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 24 m2, broj posebnog dela L1/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.377.374,72 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 39 m2, broj posebnog dela L2/PO, u podrumu, 3.380.329,68 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 38 m2, broj posebnog dela L8/PO, u podrumu, procenjene vrendosti 3.293.654,56 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 25 m2, broj posebnog dela broj L9/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.476.432,00 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, u dva nivoa donji nivo 31 m2, gornji nivo 20 m2,  korisne površine 52 m2, broj posebnog dela L2/PR, u prizemlju, procenjene vrednosti  7.726.467,84 dinara
 • stan, korisne površine 69 m2, broj posebnog dela 4, na  drugom spratu, procenjene vrednosti 7.262.136,84 dinara
 • stan, korisne površine 71 m2, broj posebnog dela 6, u potkrovlju, procenjene vrednosti 7.472.633,56 dinara
 • stan, korisne površine 70 m2, broj posebnog dela 7,  u potkrovlju, procenjene vrednosti 6.327.283,76 dinara

postojeće u stambeno-poslovnoj zgradi br.3, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisano u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo,

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 37 m2, broj posebnog dela L4/PO,  u podrumu, procenjene vrednosti 3.206.979,44 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 34 m2, broj posebnog dela L5/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.946.954,08 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 24 m2, broj posebnog dela L6/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.377.374,72 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 43 m2, broj posebnog dela L7/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 3.727.030,16 dinara
 • stan, korisne površine 52 m2, broj posebnog dela 5, na trećem spratu,  procenjene vrednosti 5.427.914,72 dinara
 • stan, korisne površine 52 m2, broj posebnog dela 7, u potkrovlju, procenjene vrednosti 4.700.267,94 dinara
 • stan, korisne površine 63 m2, broj posebnog dela 8, u potkrovlju, procenjene vrednosti 5.694.555,38 dinara,

postojeće u stambeno-poslovnoj zgradi br.4, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisane u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo.

1.     PRVO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 02.06.2017.godine u 13 časova, u kancelariji javnog izvršitelja  Aleksdandra Pavlovića u Kraljevu, Čika Ljubina broj 4a,Kraljevo.

2.     Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti.

3.     Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja  su prethodno položila jemstvo u visini od 10% utvrđene  tržišne vrednosti nepokretnosti iz tačke 1 i o tome obavestila javnog izvršitelja najkasnije do 01.06.2017 godine.

4.     Zainteresovani licima za kupovinu nepokretnosti bliže opisanih u tački 1 dozvoliće se da razgledaju nepokretnosti dana 01.06.2017 godine uz prethodnu najavu javnom izvršitelju na telefon 060 – 555-  96 - 86.

5.     Zainteresovana lica za dodatne informacije  mogu se javiti javnom izvršitelju Aleksdandru Pavloviću na telefon 060–555- 96–86 ili obratiti izvršnom poveriocu na mail hard.collection@erstebank.rs

Kraljevo

Predmet prodaje: Stan, površine 38 m2, broj stana 23, na V spratu stambene zgrade u ul. Solunskih Ratnika br. 6/23, Kraljevo.

Na osnovu rešenja RGZ SKN Kraljevo, broj 952-02-12-238/2016 od 13.12.2016. godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

DRUGU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI 

 

1. Predmet prodaje :

-      Stan, površine 38 m2, broj stana 23, na V spratu stambene zgrade u ul. Solunskih Ratnika br. 6/23, Kraljevo, izgradjen na kat. parceli br. 4324, upisan u List nepokretnosti br. 8080 KO Kraljevo.

2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon: 011/2209163 i 060/8747584 ili putem mejla na adresu hard.collection@erstebank.rs

4. Početna cena navedene nepokretnosti iznosi 13.712,25 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 07.11.2017. godine u 13.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 11 b, Novi Beograd.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, u iznosu od 1.371.22 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, na tekući račun koji se vodi kod Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica  

6.1. Rok za uplatu depozita je 06.11.2017. godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 500 evra (petstotina evra)

6.6. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti dana 27.10.2017. godine u 13:00 h, na licu mesta, uz obaveznu prethodnu najavu hipotekarnom poveriocu Erste Bank na telefon 011/2209-163 ili 060/8747-584.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.