Prodaja: stanovi

Stanovi Beograd

Stara Pazova, Ivo Lole Ribara 6

Predmet prodaje: Dvosoban stan, površine 58m2, broj posebnog dela 30, na trećem spratu stambeno-poslovne zgrade broj 1, u ulici Ive Lole Ribara broj 6, izgrađen na katastarskoj parceli broj 1581/1 upisan u List nepokretnosti broj 10033 KO Stara Pazova.

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5

 

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Staroj Pazovi Posl. Br. I.I. 97/2016 od 05.04.2016. godine i Zaključka o prodaji Izvršitelja Jelene Stanković Miković Posl. Br. I.I. 89/2016 od 08.05.2017 godine.

OGLAŠAVA PRODAJU

Dvosoban stan, površine 58m2, broj posebnog dela 30, na trećem spratu stambeno-poslovne zgrade broj 1, u ulici Ive Lole Ribara broj 6, izgrađen na katastarskoj parceli broj 1581/1 upisan u List nepokretnosti broj 10033 KO Stara Pazova.

Izvršitelj Jelena Stanković Miković utvrdila je tržišnu vrednost predmetne nepokretnosti u iznosu od 2.936.957,00 dinara.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 1.762.174,20 dinara.

Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 13.06.2017. godine sa početkom u 13,00 časova, na adresi Svetog Dimitrija broj 19A, Sremska Mitrovica.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to 293.695,70 dinara, i o tome dostave dokaz Izvršitelju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun Javnog Izvršitelja Jelene Stanković Miković, broj 165-27029-50 kod Addico Bank a.d. Beograd sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 89/2016”

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđeni novac (cenu) u roku od 15 dana na račun Izvršitelja Jelene Stanković Miković broj 165-27029-50 kod Addico Bank a.d. Beograd, a ako polaganje cene izostane, izvršitelj će proglasiti prodaju tom licu bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da u njegovom prisustvu predmetnu nepokretnost razgledaju svakog radnog dana od 14.00 – 16.00 časova, kontakt telefon 022/210-0200 ili 063/405-271.

 

Stanovi Vojvodina

Stanovi Srbija

Kraljevo

Predmet prodaje: Poslovni prostori i stanovi u stambeno-poslovnoj zgradi br.3, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisano u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo

              Na osnovu Zaključka o javnoj prodaji javnog izvršitelja  Aleksandra Pavlovića Posl.br. I.I. 15/14 od 03.05.2017 godine  Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

 

O G L A Š A V A

PRODAJU  NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1.     PREDMET PRODAJE:  

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 24 m2, broj posebnog dela L1/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.377.374,72 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 39 m2, broj posebnog dela L2/PO, u podrumu, 3.380.329,68 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 38 m2, broj posebnog dela L8/PO, u podrumu, procenjene vrendosti 3.293.654,56 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 25 m2, broj posebnog dela broj L9/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.476.432,00 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, u dva nivoa donji nivo 31 m2, gornji nivo 20 m2,  korisne površine 52 m2, broj posebnog dela L2/PR, u prizemlju, procenjene vrednosti  7.726.467,84 dinara
 • stan, korisne površine 69 m2, broj posebnog dela 4, na  drugom spratu, procenjene vrednosti 7.262.136,84 dinara
 • stan, korisne površine 71 m2, broj posebnog dela 6, u potkrovlju, procenjene vrednosti 7.472.633,56 dinara
 • stan, korisne površine 70 m2, broj posebnog dela 7,  u potkrovlju, procenjene vrednosti 6.327.283,76 dinara

postojeće u stambeno-poslovnoj zgradi br.3, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisano u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo,

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 37 m2, broj posebnog dela L4/PO,  u podrumu, procenjene vrednosti 3.206.979,44 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 34 m2, broj posebnog dela L5/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.946.954,08 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 24 m2, broj posebnog dela L6/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.377.374,72 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 43 m2, broj posebnog dela L7/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 3.727.030,16 dinara
 • stan, korisne površine 52 m2, broj posebnog dela 5, na trećem spratu,  procenjene vrednosti 5.427.914,72 dinara
 • stan, korisne površine 52 m2, broj posebnog dela 7, u potkrovlju, procenjene vrednosti 4.700.267,94 dinara
 • stan, korisne površine 63 m2, broj posebnog dela 8, u potkrovlju, procenjene vrednosti 5.694.555,38 dinara,

postojeće u stambeno-poslovnoj zgradi br.4, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisane u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo.

1.     PRVO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 02.06.2017.godine u 13 časova, u kancelariji javnog izvršitelja  Aleksdandra Pavlovića u Kraljevu, Čika Ljubina broj 4a,Kraljevo.

2.     Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti.

3.     Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja  su prethodno položila jemstvo u visini od 10% utvrđene  tržišne vrednosti nepokretnosti iz tačke 1 i o tome obavestila javnog izvršitelja najkasnije do 01.06.2017 godine.

4.     Zainteresovani licima za kupovinu nepokretnosti bliže opisanih u tački 1 dozvoliće se da razgledaju nepokretnosti dana 01.06.2017 godine uz prethodnu najavu javnom izvršitelju na telefon 060 – 555-  96 - 86.

5.     Zainteresovana lica za dodatne informacije  mogu se javiti javnom izvršitelju Aleksdandru Pavloviću na telefon 060–555- 96–86 ili obratiti izvršnom poveriocu na mail hard.collection@erstebank.rs