Prodaja: stanovi

Stanovi Beograd

Stara Pazova, Ivo Lole Ribara 6

Predmet prodaje: Dvosoban stan, površine 58m2, broj posebnog dela 30, na trećem spratu stambeno-poslovne zgrade broj 1, u ulici Ive Lole Ribara broj 6, izgrađen na katastarskoj parceli broj 1581/1 upisan u List nepokretnosti broj 10033 KO Stara Pazova.

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5

 

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Staroj Pazovi Posl. Br. I.I. 97/2016 od 05.04.2016. godine i Zaključka o prodaji Izvršitelja Jelene Stanković Miković Posl. Br. I.I. 89/2016 od 08.05.2017 godine.

OGLAŠAVA PRODAJU

Dvosoban stan, površine 58m2, broj posebnog dela 30, na trećem spratu stambeno-poslovne zgrade broj 1, u ulici Ive Lole Ribara broj 6, izgrađen na katastarskoj parceli broj 1581/1 upisan u List nepokretnosti broj 10033 KO Stara Pazova.

Izvršitelj Jelena Stanković Miković utvrdila je tržišnu vrednost predmetne nepokretnosti u iznosu od 2.936.957,00 dinara.

Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 1.762.174,20 dinara.

Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 13.06.2017. godine sa početkom u 13,00 časova, na adresi Svetog Dimitrija broj 19A, Sremska Mitrovica.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to 293.695,70 dinara, i o tome dostave dokaz Izvršitelju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun Javnog Izvršitelja Jelene Stanković Miković, broj 165-27029-50 kod Addico Bank a.d. Beograd sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 89/2016”

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđeni novac (cenu) u roku od 15 dana na račun Izvršitelja Jelene Stanković Miković broj 165-27029-50 kod Addico Bank a.d. Beograd, a ako polaganje cene izostane, izvršitelj će proglasiti prodaju tom licu bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

Izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da u njegovom prisustvu predmetnu nepokretnost razgledaju svakog radnog dana od 14.00 – 16.00 časova, kontakt telefon 022/210-0200 ili 063/405-271.

 

Stanovi Vojvodina

Miše Dimitrijevića broj 66/A, broj zgrade 5, Novi Sad

Predmet prodaje: Garsonjera, površine 28m2, broj posebnog dela 2, u prizemlju Stambene zgrade za kolektivno stanovanje (Su+P+2+Pk-Dupleks) u ulici Miše Dimitrijevića broj 66/A, broj zgrade 5, izgrađena na katastarskoj parceli broj 4088, upisana u LN broj 1574 KO Novi Sad II.

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5

 

OGLAŠAVA

PRVU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI

1. Predmet prodaje :

- Garsonjera, površine 28m2, broj posebnog dela 2, u prizemlju Stambene zgrade za kolektivno stanovanje (Su+P+2+Pk-Dupleks) u ulici Miše Dimitrijevića broj 66/A, broj zgrade 5, izgrađena na katastarskoj parceli broj 4088, upisana u LN broj 1574 KO Novi Sad II.

2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja od pravnih i fizičkih lica, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon: 011/201-5067 i 060/8747-814 ili putem mejla na adresu hard.collection@erstebank.rs

4. Početna cena navedene nepokretnosti iznosi 24.465,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 16.06.2017. godine u 12.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Beogradu, na adresi Milutina Milankovića 11b.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, u iznosu od 2.447,00 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, na tekući račun koji se vodi kod Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica ili 43100151 + MB uplatioca za pravna lica.

Stanovi Srbija

Kraljevo

Predmet prodaje: Poslovni prostori i stanovi u stambeno-poslovnoj zgradi br.3, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisano u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo

              Na osnovu Zaključka o javnoj prodaji javnog izvršitelja  Aleksandra Pavlovića Posl.br. I.I. 15/14 od 03.05.2017 godine  Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

 

O G L A Š A V A

PRODAJU  NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1.     PREDMET PRODAJE:  

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 24 m2, broj posebnog dela L1/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.377.374,72 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 39 m2, broj posebnog dela L2/PO, u podrumu, 3.380.329,68 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 38 m2, broj posebnog dela L8/PO, u podrumu, procenjene vrendosti 3.293.654,56 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 25 m2, broj posebnog dela broj L9/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.476.432,00 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, u dva nivoa donji nivo 31 m2, gornji nivo 20 m2,  korisne površine 52 m2, broj posebnog dela L2/PR, u prizemlju, procenjene vrednosti  7.726.467,84 dinara
 • stan, korisne površine 69 m2, broj posebnog dela 4, na  drugom spratu, procenjene vrednosti 7.262.136,84 dinara
 • stan, korisne površine 71 m2, broj posebnog dela 6, u potkrovlju, procenjene vrednosti 7.472.633,56 dinara
 • stan, korisne površine 70 m2, broj posebnog dela 7,  u potkrovlju, procenjene vrednosti 6.327.283,76 dinara

postojeće u stambeno-poslovnoj zgradi br.3, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisano u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo,

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 37 m2, broj posebnog dela L4/PO,  u podrumu, procenjene vrednosti 3.206.979,44 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 34 m2, broj posebnog dela L5/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.946.954,08 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 24 m2, broj posebnog dela L6/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.377.374,72 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 43 m2, broj posebnog dela L7/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 3.727.030,16 dinara
 • stan, korisne površine 52 m2, broj posebnog dela 5, na trećem spratu,  procenjene vrednosti 5.427.914,72 dinara
 • stan, korisne površine 52 m2, broj posebnog dela 7, u potkrovlju, procenjene vrednosti 4.700.267,94 dinara
 • stan, korisne površine 63 m2, broj posebnog dela 8, u potkrovlju, procenjene vrednosti 5.694.555,38 dinara,

postojeće u stambeno-poslovnoj zgradi br.4, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisane u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo.

1.     PRVO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 02.06.2017.godine u 13 časova, u kancelariji javnog izvršitelja  Aleksdandra Pavlovića u Kraljevu, Čika Ljubina broj 4a,Kraljevo.

2.     Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti.

3.     Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja  su prethodno položila jemstvo u visini od 10% utvrđene  tržišne vrednosti nepokretnosti iz tačke 1 i o tome obavestila javnog izvršitelja najkasnije do 01.06.2017 godine.

4.     Zainteresovani licima za kupovinu nepokretnosti bliže opisanih u tački 1 dozvoliće se da razgledaju nepokretnosti dana 01.06.2017 godine uz prethodnu najavu javnom izvršitelju na telefon 060 – 555-  96 - 86.

5.     Zainteresovana lica za dodatne informacije  mogu se javiti javnom izvršitelju Aleksdandru Pavloviću na telefon 060–555- 96–86 ili obratiti izvršnom poveriocu na mail hard.collection@erstebank.rs