Prodaja: stanovi

Stanovi Beograd

Stanovi Vojvodina

Petrovaradin, Preradovićeva

Predmet prodaje: Dvosoban stan, broj posebnog dela 424, drugi sprat, površina 63 m2, broj ulaza 145, broj zgrade 1, na kat parceli 1540/14, ul. Preradovićeva, K.O. Petrovaradin. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 060-87-47- 704 ili putem mejla na adrese: Hard.Collection <hard.collection@erstebank.rs>.  

 

Na osnovu Zaključka o javnoj prodaji izvršitelja Jasne Anđelić Posl.br. I.I. 139/15 od 29.07.2016 godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

O G L A Š A V A

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

PREDMET PRODAJE:

Dvosoban stan, broj posebnog dela 424, drugi sprat, površina 63 m2, broj ulaza 145, broj zgrade 1, na kat parceli 1540/14, ul. Preradovićeva, upisan u list nepokretnosti broj 5083 K.O. Petrovaradin

 

Zaključkom o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti Posl.br. I.I. 139/15 od 11.05.2016 godine izvršitelj Jasna Anđelić je utvrdila tržišnu vrednost nepokretnosti u iznosu od 49.600,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje, s tim da početna cena na drugom javnom nadmetanju iznosi 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti.
DRUGO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 30.08.2016.godine u 12 časova, u kancelariji izvršitelja Jasne Anđelić u Železničkoj ulici broj 42/1, Novi Sad.
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti iz tačke 2 u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Jemstvo se polaže u gotovom novcu na račun izvršitelja Jasne Anđelić broj 160-394103-03 koji se vodi kod Banka Intesa ad Beograd sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu Posl.br. I.I. 139/15”.
Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji, uplatom na račun izvršitelja Jasne Anđelić broj 160-394103-03 koji se vodi kod Banka Intesa ad Beograd, sa pozivom na broj Posl.br. I I 138/15. Ukoliko ponuđač ne uplati cenu izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđen iznos.
Ukoliko više lica bude učestvovalo u janom nadmetanju , ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, sa tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 060-87-47- 816 ili putem mejla na adrese: Hard.Collection <hard.collection@erstebank.rs>.  

Stanovi Srbija