Prodaja: poslovni prostor

Poslovni prostor Beograd i okolina

Poslovni prostor Vojvodina

Budisava - Vojvođanska, broj 47

Predmet prodaje: Zemljište i sve zgrade/objekti na njemu.

Na osnovu Rešenja o izvršenju Privrednog suda u Novom Sadu Posl. Br. I.Iv. 136/2017 od 01.02.2017. godine i Zaključka o prodaji Javnog izvršitelja Tamare Gucunje Posl. Br. I.Iv. 27/2017 od 27.07.2017. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

 PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1. Predmet prodaje :

 • Zemljište pod zgradom-objektom površine 97m2, ulica Vojvođanska broj 47, broj zgrade 1, na katastarskoj parceli broj 744,
 • Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, broj etaža Pr, ulica Vojvođanska broj 47, izgrađena na katastarskoj parceli broj 744,
 • Zemljište pod zgradom-objektom površine 36m2, ulica Vojvođanska, broj zgrade 2, na katastarskoj parceli broj 744,
 • Pomoćna zgrada, broj zgrade 2, broj etaža Pr, ulica Vojvođanska, izgrađena na katastarskoj parceli broj 744,
 • Zemljište pod zgradom-objektom površine 12m2, ulica Vojvođanska, broj zgrade 3, na katastarskoj parceli broj 744,
 • Pomoćna zgrada, broj zgrade 3, broj etaža Pr, ulica Vojvođanska, izgrađena na katastarskoj parceli broj 744,
 • Zemljište pod zgradom-objektom površine 9m2, ulica Vojvođanska, broj zgrade 4, na katastarskoj parceli broj 744,
 • Pomoćna zgrada, broj zgrade 4, broj etaža Pr, ulica Vojvođanska, izgrađena na katastarskoj parceli broj 744,
 • Zemljište uz zgradu-objekat površine 5a, potes Vojvođanska, na katastarskoj parceli broj 744,
 • Njiva 1. klase, površine 2m2, potes Vojvođanska, na katastarskoj parceli broj 744,
 • Voćnjak 2. klase površine 7a 83m2, potes Vojvođanska, na katastarskoj parceli broj 745

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 1148 KO Budisava.

2. Javni izvršitelj Tamara Gucunja utvrdila je tržišnu vrednost predmetne nepokretnosti u iznosu od 5.958.922,62 dinara.

3. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 4.171.245,83 dinara.

4. Prvo javno nadmetanje održaće se dana 29.08.2017. godine sa početkom u 11,00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Tamare Gucunje, Novi Sad, Laze Kostića broj 2.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to 595.892,26 dinara, i o tome dostave dokaz Izvršitelju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun Javnog Izvršitelja Tamare Gucunje, broj 340-13003265-43 kod Erste Bank a.d. Novi Sad sa pozivom na broj predmeta I.Iv. 27/2017.

6. Najpovoljniji ponudilac dužan je da razliku do punog iznosa ponuđene cene i položenog jemstva uplati u roku od 15 dana nakon donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na namenski račun izvršitelja broj 340-13003265-43 kod Erste Bank a.d. Novi Sad, u suprotnom nepokretnost će biti dodeljena ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od najpovoljnijeg ponudioca ili ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od drugog po redu ponudioca.

7. Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogućiće se razgledanje nepokretnosti dana 21.08.2017. godine, u period od 10,00 do 12,00 časova, uz prethodnu najavu javnom izvršitelju, a što je izvršni dužnik dužan da omogući, pod pretnjom zakonskih posledica.

Kontakt: Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3a i to na telefon 011/201-5067, 060/8747-814 ili putem mejla na adrese: hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs.
 

Novi Sad - Stepanovićevo, Atar br. 23

Predmet prodaje: Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika DOO "MLINOSTEP" iz Stepanovićeva.

Vršac - Ivana Milutinovića 42

Predmet prodaje: Garaža površine 20,00 m². Kontakt: Nenad Nikolić, 021/480-76-21, Nenad.Nikolic <nenad.nikolic@erstebank.rs>.

Poslovni prostor Vršac - Ivana Milutinovića 42

Veličina i vrednost:

 • površina garaže 20,00 m²

Pravni status:

 • sagrađena na kat.parceli br.5658/3 uknjižen, zemljišno knjižni uložak br.9321, K.O. Vršac

Mikrolokacija i struktura:

 • dvorište stambenog bloka

Tehničke karakteristike:

 • struktura objekta: zidana konstrukcija
 • pod: beton
 • zidovi: malterisan i bojen
 • vrata: metalna

Kontakt: izgradnja@erstebank.rs

Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15

Predmet prodaje: poslovni prostor uknjižen, Izvod iz Zemljišne knjige uložak br.12081/5-B i 12081/6 KO Stari grad, Subotica. Kontakt: Nenad Nikolić, broj telefona 021/480-76-21, mejl adresa Nenad.Nikolic <nenad.nikolic@erstebank.rs>.

Veličina i vrednost:

površina poslovnog prostora 184 m²

Pravni status

uknjižen, Izvod iz Zemljišne knjige uložak br.12081/5-B i 12081/6 KO Stari grad, Subotica

Mikrolokacija i struktura

u jednoj od glavnih ulica u Subotici
poslovni prostor se nalazi u prizemlju i galerijskom delu poslovne zgrade
šalter sala, kancelarije, kuhinja, toalet

Tehničke karakteristike

AB skeletna konstrukcija sa zidanim ispunama i pregradnim zidovima, sa AB temeljima i AB međuspratnom tavanicom i ravnim krovom
podovi: etison, mermer, keramika
zidovi: izmalterisani, gletovani, okrečeni
stolarija: aluminijumski profili, drvena unutrašnja vrata
lokacija je infrastrukturno potpuno opremljena: priključak vode,priključak struje, priključak telefona, priključak kanalizacije, grejanje je gradsko daljinsko.

Kontakt: izgradnja@erstebank.rs

Novi Sad, Rumenački put 21

Predmet prodaje: Poslovni prosor površine: 140 m²; Vrednost: 104.000 evra; Pravni status: sagrađen na kat. parceli br. 3404/3, uknjižen, Izvod iz lista nepokretnosti br.1410 KO Novi Sad I. Kontakt: Nenad Nikolić, broj telefona 021/480-76-21, mejl adresa Nenad.Nikolic <nenad.nikolic@erstebank.rs> . 

Površina poslovnog prostora: 140 m²
Vrednost: 104.000 evra

Pravni status
- sagrađen na kat. parceli br. 3404/3
- uknjižen, Izvod iz lista nepokretnosti br.1410 KO Novi Sad I

Mikrolokacija i struktura
- u delu grada Detelinara
- poslovni prostor se nalazi u prizemlju višespratne stambeno poslovne zgrade
- šalter sala, kancelarija, kuhinja, toaleti

Tehničke karakteristike
- AB skeletna konstrukcija sa zidanim ispunama i pregradnim zidovima od drveta i opeke, sa AB temeljima i AB međuspratnom tavanicom i ravnim krovom
- podovi: etison, mermer, keramika
- zidovi: izmalterisani, gletovani, okrečeni
- stolarija: aluminijumski profili, drvena vrata
- lokacija je infrastrukturno potpuno opremljena:
priključak vode,
priključak struje,
priključak telefona,
priključak kanalizacije,
grejanje je gradsko daljinsko.

Kontaktizgradnja@erstebank.rs

Novi Banovci, Vidovdanski trg bb

Predmet prodaje: Poslovni prostor površine 104 m², uknjižen, LN br. 2753, K.O. Novi Banovci,sagrađen na katastarskoj parceli br. 3499/1. Kontakt: Nenad Nikolić, broj telefona 021/480-76-21, mejl adresa Nenad.Nikolic <nenad.nikolic@erstebank.rs> .  

Veličina i vrednost

površina poslovnog prostora koji se prodaje 104 m²

Pravni status

uknjižen, LN br. 2753, K.O. Novi Banovci,
sagrađen na katastarskoj parceli br. 3499/1

Mikrolokacija i struktura

u centru naselja
poslovni prostor se nalazi u prizemlju višespratne stambeno-poslovne zgrade
u delu prizemlja je filijala Banke

Tehničke karakteristike

AB skeletna konstrukcija sa zidanim ispunama i pregradnim zidovima od drveta i opeke, sa AB temeljima i AB međuspratnom tavanicom
podovi: etison, mermer, keramika
zidovi: izmalterisani, gletovani, okrečeni
stolarija: aluminijumski profili, drvena vrata
lokacija je infrastrukturno potpuno opremljena: priključak vode, priključak struje, priključak telefona, priključak kanalizacije, instalacija centralnog etažnog grejanja.

Kontakt: izgradnja@erstebank.rs

Novi Sad, Geri Karolja 5

Predmet prodaje: poslovni prostor površine 107 m², sagrađen na kat. parceli br. br.2829/1 uknjižen, List nepokretnosti br.5855, K.O. Novi Sad II. Kontakt: Nenad Nikolić, broj telefona 021/480-76-21, mejl adresa Nenad.Nikolic <nenad.nikolic@erstebank.rs>.
 

Veličina i vrednost

površina poslovnog prostora 107 m²

Pravni status

sagrađen na kat. parceli br. br.2829/1
uknjižen, List nepokretnosti br.5855, K.O. Novi Sad II

Mikrolokacija i struktura

u delu naselja Telep
pristup objektu sa asfaltnog puta i prostora za parking ispred objekta
poslovni prostor se nalazi na prizemlju
struktura prostora: šalter sala i prateći poslovni prostor

Tehničke karakteristike

struktura objekta: objekat kombinovano klasično-montažnog tipa, klasične konstrukcije, zvučno i termoizolovan, pokriven crepom sa klasičnom drvenom konstrukcijom
podovi: šalter sala: mermerne ploče, prateći poslovni prostor: mermerne ploče, kancelarije: etison, pomoćni prostor: keramičke pločice i gumeni pod
zidovi: izmalterisani, gletovani, okrečeni
plafoni: spušteni
bravarija: aluminijumska
lokacija je infrastrukturno potpuno opremljena: priključak vode, priključak struje, priključak telefona, priključak kanalizacije, bezbedonosni alarmni sistem, grejanje je na struju

Kontaktizgradnja@erstebank.rs

Kula, Josipa Kramera 27

Predmet prodaje: poslovni prostor površine 851,70 m², sagrađena na katastarskoj parceli br.4277/1 uknjižen, Izvod iz Zemljišne knjige br.5902/2 i 5902/3, K.O. Kula I. Kontakt: Nenad Nikolić, broj telefona 021/480-76-21, mejl adresa Nenad.Nikolic <nenad.nikolic@erstebank.rs>.
 

Veličina i vrednost

površina poslovnog prostora 851,70 m²

Pravni status

sagrađena na kat.parceli br.4277/1
uknjižen, Izvod iz Zemljišne knjige br.5902/2 i 5902/3, K.O. Kula I

Mikrolokacija i struktura

lokacija objekta: malo dalje od strogog centra, na jednoj od glavnih ulica
poslovni prostor se nalazi u prizemlju i na I spratu poslovnog objekta (P+1)
prizemlje površine 320,95 m²:kancelarije, toalet
I sprat površine 530,75 m²:kancelarije, toalet

Tehničke karakteristike

AB skeletna konstrukcija sa zidanim ispunama i pregradnim zidovima, sa AB temeljima i AB međuspratnom tavanicom i ravnim krovom
podovi: kancelarije: etison
toaleti i kuhinja: keramičke pločice
zidovi: izmalterisani, gletovani, obojeni
bravarija: aluminijumska
lokacija je infrastrukturno potpuno opremljena: priključak vode,priključak struje, priključak telefona, priključak kanalizacije, grejanje je na struju

Kontakt: izgradnja@erstebank.rs

Bačka Palanka, Kralja Petra I 14

Predmet prodaje: poslovni prostor površine 948 m², sagrađen na kat. parceli br. 3138, uknjižen, Zemljišno knjižni uložak broj 6290, K.O. Bačka Palanka - grad. Kontakt: Nenad Nikolić, broj telefona 021/480-76-21, mejl adresa Nenad.Nokolic <nenad.nikolic@erstebank.rs>. 

Veličina i vrednost
- površina poslovnog prostora 948 m²
Pravni status
- sagrađen na kat. parceli br. 3138
- uknjižen, Zemljišno knjižni uložak broj 6290, K.O. Bačka Palanka - grad
Mikrolokacija i struktura
- zgrada je smeštena na jednoj od glavnih ulica
- poslovni prostor se nalazi na prizemlju, I i II spratu
prizemlje: arhivski prostor, ekonomat, ostava, kotlarnicaM
I sprat: kancelarije, sala za platni promet, sala za sastanke, toalet;
II sprat: kancelarije, toalet.

Tehničke karakteristike
- AB skeletna konstrukcija sa zidanim ispunama i pregradnim zidovima od drveta i opeke, sa AB temeljima i AB međuspratnom tavanicom i ravnim krovom
- podovi: kancelarije: etison, komunikacije: teraco ploče, toaleti: keramičke pločice
- zidovi: izmalterisani, gletovani, okrečeni
- stolarija: aluminijumski profili i drvo
- lokacija je infrastrukturno potpuno opremljena: priključak vode, priključak struje, priključak telefona, priključak kanalizacije, bezbedonosni alarmni sistem, video nadzor, grejanje je gradsko daljinsko uz postojanje sopstvene kotlarnice.

Kontaktizgradnja@erstebank.rs

Čelarevo, Slovačka 27

Predmet prodaje: poslovni prostor površine 59 m², objekat je uknjižen, upisan u list nepokretnosti br. 2171 K.O. Čelarevo. Kontakt: Nenad Nikolić, broj telefona 021/480-76-21, mejl adresa Nenad.Nikolic <nenad.nikolic@erstebank.rs>.

Veličina i vrednost

- površina poslovnog prostora 59 m²

Pravni status

- objekat je uknjižen, upisan u list nepokretnosti br. 2171 K.O. Čelarevo

Mikrolokacija i struktura

- u jednoj od glavnih ulica u Čelarevu

- poslovni prostor se nalazi u prizemlju poslovnog objekta

- šalter sala, tehnički prostor, kuhinja, toalet

Tehničke karakteristike

- AB skeletna konstrukcija sa zidanim ispunama i pregradnim zidovima od drveta i opeke, sa AB temeljima, AB međuspratnom tavanicom i ravnim krovom

- podovi: etison, kamen, keramika

- zidovi: izmalterisani, gletovani, okrečeni

- stolarija: aluminijumski profili, drvena vrata

- lokacija je infrastrukturno potpuno opremljena:

priključak vode,

priključak struje,

priključak telefona,

priključak kanalizacije,

grejanje je gradsko daljinsko.

Kontakt: izgradnja@erstebank.rs

Sremski Karlovci, Trg karlovačke mitropolije bb

Predmet prodaje: poslovni prostor – dve prostorije u Sremskim Karlovcima, Trg karlovačke mitropolije bb, K.O. Sremski Karlovci. Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, na tel. 021/4809265 i 021/4809202 ili putem e-maila: Legal.Collection <Legal.Collection@erstebank.rs>.

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5

OGLAŠAVA PRODAJU

PUTEM NEPOSREDNE POGODBE

Poslovni prostor - dve prostorije u Sremskim Karlovcima, Trg karlovačke mitropolije bb, zgrada br.1, broj posebnog dela 21, izgrađeno na kat.parceli br.283/3 K.O. Sremski Karlovci.

Nekretnina se nalazi u prizemlju i na mansardi stambeno-poslovne zgrade spratnosti P=15m² + Pk=15m² u centru naselja. U neposrednoj blizini je pošta, dom zdravlja, osnovna i srednja škola, pijaca, policijska stanica, ugostiteljski objekti, butici, igralište. Sistem veza lokacije je povoljan - postoje redovne autobuske veze sa Novim Sadom, a i veze sa naseljenim mestima opštine kao i sa drugim susednim opštnama su odlične.

Gore navedenu nepokretnost prodaje Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.5 kao hipotekarni poverilac - putem neposredne pogodbe.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 23d, na tel. 021/4809265 i 021/4809202 ili putem e-maila: Legal.Collection <Legal.Collection@erstebank.rs>.

Poslovni prostor Srbija

Kraljevo

Predmet prodaje: Poslovni prostori i stanovi u stambeno-poslovnoj zgradi br.3, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisano u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo.

Na osnovu Zaključka o javnoj prodaji javnog izvršitelja  Aleksandra Pavlovića Posl.br. I.I. 15/14 od 02.06.2017 godine  Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

 

O G L A Š A V A

PRODAJU  NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1.     PREDMET PRODAJE:   

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 24 m2, broj posebnog dela L1/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.377.374,72 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 39 m2, broj posebnog dela L2/PO, u podrumu, 3.380.329,68 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 38 m2, broj posebnog dela L8/PO, u podrumu, procenjene vrendosti 3.293.654,56 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 25 m2, broj posebnog dela broj L9/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.476.432,00 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, u dva nivoa donji nivo 31 m2, gornji nivo 20 m2,  korisne površine 52 m2, broj posebnog dela L2/PR, u prizemlju, procenjene vrednosti  7.726.467,84 dinara
 • stan, korisne površine 71 m2, broj posebnog dela 6, u potkrovlju, procenjene vrednosti 7.472.633,56 dinara
 • stan, korisne površine 70 m2, broj posebnog dela 7,  u potkrovlju, procenjene vrednosti 6.327.283,76 dinara

postojeće u stambeno-poslovnoj zgradi br.3, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisano u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo,

 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 37 m2, broj posebnog dela L4/PO,  u podrumu, procenjene vrednosti 3.206.979,44 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 34 m2, broj posebnog dela L5/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.946.954,08 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 24 m2, broj posebnog dela L6/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 2.377.374,72 dinara
 • poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, korisne površine 43 m2, broj posebnog dela L7/PO, u podrumu, procenjene vrednosti 3.727.030,16 dinara
 • stan, korisne površine 52 m2, broj posebnog dela 7, u potkrovlju, procenjene vrednosti 4.700.267,94 dinara
 • stan, korisne površine 63 m2, broj posebnog dela 8, u potkrovlju, procenjene vrednosti 5.694.555,38 dinara,

postojeće u stambeno-poslovnoj zgradi br.4, broj etaža po1, pr1, sp3, pk1, adresa objekta: Omladinska, na kat.parc.br.660/2, upisane u list nepokretnosti br.8225 KO Kraljevo.

2.     DRUGO JAVNO NADMETANJE održaće se dana 30.06.2017.godine u 13  časova, u kancelariji javnog izvršitelja  Aleksdandra Pavlovića u Kraljevu, Čika Ljubina broj 4a,Kraljevo.

3.     Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od utvrđene vrednosti.

4.     Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti iz tačke 1 i o tome obavestila javnog izvršitelja najkasnije do 29.06.2017 godine.

5.     Zainteresovani licima za kupovinu nepokretnosti bliže opisanih u tački 1 dozvoliće se da razgledaju nepokretnosti dana 29.06.2017 godine uz prethodnu najavu javnom izvršitelju na telefon 060 – 555-  96 - 86.

Zainteresovana lica za dodatne informacije  mogu se javiti javnom izvršitelju Aleksdandru Pavloviću na telefon 060–555- 96–86 ili obratiti izvršnom poveriocu na mail hard.collection@erstebank.rs

Gložje

Predmet prodaje: Imovinska celina broj 1, koju čini Građevinski objekat postojeći na katastarskoj parceli broj 622/2, upisan u List nepokretnosti broj 802 KO Bunuševac.... Javno nadmetanje održaće se dana 07.11.2016. godine, u 11 časova, na adresi Stojana Ljubića 13/II, Leskovac. Registracija učesnika počinje u 09:00 časova, a završava se u 10 časova i 50 minuta, na istoj adresi.

Na osnovu Rešenja o Privrednog suda u Leskovcu Posl. Br. St. 3/2015 od 20.03.2015. godine i rešenja o bankrotstvu i unovčenju imovine od 07.09.2015. godine Trgovinskog Društva “Ljubisavljević” d.o.o. u stečaju, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA JAVNIM NADMETANJEM

1. Predmet prodaje :

Imovinska celina broj 1, koju čini Građevinski objekat postojeći na katastarskoj parceli broj 622/2, upisan u List nepokretnosti broj 802 KO Bunuševac, i to:

Poslovna zgrada u naselju Gložje, bruto površine osnove u iznosu od 844m2, spratnosti Po+P+1+Pk, podeljen u dve funcionalne celine, poslovni i magacinski deo. Površina podrumskig dela iznosi 793,76m2; površina prizemlja iznosi 772,10m2; površina sprata iznosi 892,37m2; površina potkrovlja iznosi 228,98m2. Objekat je građen sa građevinskom dozvolom 2007. godine sa pravnim statusom objekta kojim ima upotrebnu dozvolu.

2. Početna cena za gore opisanu imovinsku celinu iznosi 101.289.258,00 dinara.

3. Depozit za učešće na javnom nadmetanju iznosi 40.515.704,00 dinara..

4. Javno nadmetanje održaće se dana 07.11.2016. godine, u 11 časova, na adresi Stojana Ljubića 13/II, Leskovac. Registracija učesnika počinje u 09:00 časova, a završava se u 10 časova i 50 minuta, na istoj adresi.

5. Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

- Nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 150.000,00 dinara. Profaktura se može preuzeti na adresi Dom Penzionera, Stojana Ljubića 13/II, Leskovac, svakog radnog dana u period od 09:00 do 15:00, uz obaveznu najavu stečajnom upravniku Vencislavu Ceniću. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 28.10.2016. godine.

- Uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika broj 200-2813630101026-61 kod Banke Poštanska Štedionica Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 28.10.2016. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično stečajnom upravniku najkasnije do 25.10.2016. godine do 15:00 časova i

- Potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, koja čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

6. Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 08 do 14 časova, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje (uz prethodnu najavu stečajnom upravniku).

7. Nakon uplate depozita, a najkasnije do 28.10.2016. godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predate stečajnom upravniku: popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP Obrazac (ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice) ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica).

8. Kupoprodajni ugovor se zaključuje sa najboljim ponuđačem, koji je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana solemnizacije kupoprodajnog ugovora. Ako proglašeni kupca ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i po propisanoj procedure, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

9. Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.

10. Ovlašćeno lice : Stečajni upravnik Vencislav Cenić, kontakt telefon: 063/805-28-58.

Čačak, Zgrada metaloprerađivačke industrije

Predmet prodaje: Zgrada metaloprerađivačke industrije površine 2.405m2, potes Kulinovačko Polje, broj etaža prizemlje 1. Zainteresovana lica se mogu javiti na broj telefona 011/220-9148 i 011/201-5067 ili putem mail na Hard.Collection <hard.collection@erstebank.rs>.

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, Posl.br. 2 St. 18/13 od 30.09.2013. godine Erste Bank a.d. Novi Sad , Bulevar Oslobođenja 5,

OGLAŠAVA PRODAJU

Sledeće nepokretnosti :

Zgrada metaloprerađivačke industrije površine 2.405m2, potes Kulinovačko Polje, broj etaža prizemlje 1, na katastarskoj parceli 4606/1 upisana u List nepokretnosti broj 8492 KO Čačak.

Gore navedena nepokretnost prodaje se putem neposredne pogodbe.

Zainteresovana lica se mogu javiti na broj telefona 011/220-9148 i 011/201-5067 ili putem mail na Hard.Collection <hard.collection@erstebank.rs>.
 

Užice:

Predmet prodaje: Poslovni prostor-jedna prostorija drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira, broj posebnog dela 35/40, sprat međusprat, površina 1.206,38 m2, broj zgrade 1, na katastrskoj parceli 9206/3, upisan u listu nepokretnosti broj 12550 K.O. Užice 

Na osnovu Zaključka o prodaji nepokretnosti javnog izvršitelja Milana Lojaničića Posl.br. I.I. 335/16 od 04.10.2017 godine  Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

 

O G L A Š A V A

PRODAJU  NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1.     PREDMET PRODAJE:

Poslovni prostor-jedna prostorija drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira, broj posebnog dela 35/40, sprat međusprat, površina 1.206,38 m2, broj zgrade 1, na katastrskoj parceli 9206/3, upisan u listu nepokretnosti broj 12550 K.O. Užice

2.     Zaključkom o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti utvrđena je vrednost nepokretnosti u iznosu od 64.782.606,00 dinara.

3.     Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti.

4.     Prvo javno nadmetanje održaće se dana 23.10.2017.godine u 13 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Milana Lojaničića ul. Momčila Tešića 14, sprat 1, stan 4, Užice.

5.     Zainteresovanim licima za kupovinu predmetne nepokrtenosti dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju nepokretnost, na osnovu pismenog predloga koji dostave na adresu sedišta javnog izvršitelja, odnosno uz prethodnu najavu na brojeve telefona 031-525-751 i 063 223-653.

6.     Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja  su prethodno položila jemstvo u visini od 10% utvrđene vrednosti nepokretnosti iz tačke 2. na račun javnog izvršitelja broj 205-212443-49 koji se vodi kod Komercijalna Banka ad Beograd sa napomenom jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu Posl.br. I.I. 335/2016. Zainteresovana lica dužna su da na dan održavanja javnog nadmatanja dostave javnom izvršitelju dokaz o izvršenoj uplati.

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 060-87-47-816 ili putem mejla na adresu: hard.collection@erstebank.rs.  

Kamenica, Moravske divizije broj 35

Predmet prodaje: Stambeno poslovna zgrada – stambeno poslovni objekat, građevinske površine 105m2, ulica Moravske divizije broj 35, broj etaža PR 1 + SP 1 + PK 1, broj zgrade 1, izgrađena na katastarskoj parceli broj 7698/27, upisana u List nepokretnosti broj 2115 KO Kamenica.

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Nišu Posl. Br. I. 2155/2017 od 27.03.2017. godine i Zaključka o prodaji Javnog izvršitelja Aleksandra Takića Posl. Br. I.I. 812/2017 od 08.09.2017. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

1. Predmet prodaje :

-       Stambeno poslovna zgrada – stambeno poslovni objekat, građevinske površine 105m2, ulica Moravske divizije broj 35, broj etaža PR 1 + SP 1 + PK 1, broj zgrade 1, izgrađena na katastarskoj parceli broj 7698/27, upisana u List nepokretnosti broj 2115 KO Kamenica.

2. Javni izvršitelj Aleksandar Takić zaključkom od 07.08.2017. godine utvrdio je tržišnu vrednost predmetne nepokretnosti u iznosu 8.911.820,00 dinara.

3. Na drugom javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 4.455.910,00 dinara.

4. Drugo javno nadmetanje održaće se dana 06.10.2017. godine sa početkom u 11,00 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Aleksandra Takića, Niš, Kralja Stefana Prvovenčanog broj 6.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to 891.182,00 dinara, i o tome dostave dokaz Izvršitelju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun Javnog Izvršitelja Aleksandra Takića, broj 330-0000031002155-37 sa pozivom na broj predmeta I.I. 812/2017 sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju”. Rok za uplatu jemstva je do četvrtka, 05.10.2017. godine.

6. Najpovoljniji ponudilac dužan je da razliku do punog iznosa ponuđene cene i položenog jemstva uplati u roku od 15 dana nakon donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti na namenski račun izvršitelja broj 330-0000031002155-37, u suprotnom nepokretnost će biti dodeljena ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od najpovoljnijeg ponudioca ili ponudiocu koji je ponudio neposredno nižu cenu od drugog po redu ponudioca.

7. Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti omogućiće se razgledanje nepokretnosti, uz prethodnu najavu na telefon 018/527-661, dana 02.10.2017. godine, u periodu od 12,00 - 14,00 časova, a ako tog dana razgledanje ne bude omogućeno, novo razgledanje će biti zakazano za 03.09.2017. godine u periodu od 12.00-14,00 časova.

8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3a i to na telefon 011/201-5067, 060/8747-814 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs.