Osiguranje otplate kredita
u slučaju nepredviđenih situacija

Dodatni keš bez rizika

 • Obezbedite otplatu kredita i u trenucima kada vam je najteže
 • Osiguranje platite jednom i sigurniji ste tokom celog
  perioda otplate kredita
 • Iskoristite mogućnost da uzmete kredit bez troškova
  obrade zahteva
Ključni brojevi

Osiguranje pokriva do

12 rata u toku otplate kredita

Za onlajn zahteve

0 dinara iznose troškovi obrade kredita sa osiguranjem

Wiener Städtische osiguranje otplate kredita u slučaju nepredviđenih situacija

 • Osiguranje pokriva 8 rata u kontinuitetu odnosno 12 rata u toku otplate kredita, u slučaju gubitka posla, trajnog invaliditeta preko 50% i smrti usled nezgode.
 • Ovo osiguranje je dostupno uz kredit koji možete zatražiti onlajn ili u filijali.
 • Ukoliko se odlučite za osiguranje u slučaju nepredviđenih situacija uz onlajn kredit, ne plaćate troškove obrade kredita.
 • Osiguranje se plaća jednokratno prilikom uzimanja kredita.

Osiguranje otplate kredita u slučaju nepredviđenih situacija
Najčešća pitanja i odgovori

Osiguravač je društvo za osiguranje kod koga je klijent osiguran - kompanija Wiener Städtische osiguranje. Osiguranik je korisnik kredita koji se osigurao po polisi osiguranja otplate kredita.

Korisnik osiguranja je Erste Banka, kojoj se isplaćuje osigurana suma, ukoliko nastupi osigurani rizik. To znači da ukoliko dođe do nastupanja osiguranog slučaja, naknadu dobija banka, kako bi je iskoristila za izmirenje klijentovog duga po ugovoru o kreditu.

Klijent je osigurao otplatu kredita od osiguranih rizika odnosno u slučaju gubitka posla, trajnog invaliditeta preko 50% i smrti usled nezgode.

Nezgodom ili nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni događaj koji ne zavisi od volje osiguranika, a koji kao posledicu ima gubitak života ili trajni/potpuni invaliditet.

Rizik gubitka zaposlenja podrazumeva prekid ugovora o radu od strane poslodavca, a koji nije uslovljen kršenjem radnih obaveza zaposlenog. Važan preduslov za dobijanje prava na naknadu jeste prijava i evidencija Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i istek odbitnog perioda od 60 dana.

Osiguranje počinje u 24:00 časa dana kada osiguranik zaključi ugovor o kreditu sa bankom pod uslovom da je tog dana plaćena premija osiguranja, a završava se u 24:00 časa dana koji je određen kao rok za isplatu kredita. Ukoliko ranije otplatite kredit, osiguranje traje do tog dana.

a) Za slučaj smrti usled nezgode, osiguravajuća kuća isplaćuje osiguranu sumu koja je jednaka ostatku duga po kreditu (prema prvom planu otplate).

b) Za slučaj trajnog invaliditeta osiguranika od 50% do 100% kao posledica nezgode, isplaćuje se srazmeran procenat od glavnice kredita prema utvrđenom stepenu invaliditeta.

c) Za slučaj gubitka posla, osiguranje pokriva najviše 8 mesečnih rata u kontinuitetu odnosno 12 rata u toku otplate kredita.

U svim navedenim slučajevima isplata osiguranja ne uključuje zakasnele uplate rata i zatezne kamate.

Osiguranje se plaća jednokratno prilikom potpisivanja ugovora o kreditu i polise osiguranja u filijali.

Ukoliko raskinete ugovor o kreditu, raskida se i ugovor o osiguranju. Ukoliko u periodu važenja osiguranja nije nastao osigurani slučaj, biće Vam isplaćen neiskorišćeni deo premije u skladu sa uslovima osiguranja.

Ukoliko refinansirate kredit i zaključite novi ugovor o osiguranju otplate novog kredita, biće Vam vraćena neiskorišćena premija po raskinutom ugovoru, pod uslovom da nije nastao osigurani slučaj.

• Zaposleni na određeno vreme – potrebno je da osiguranik bude u radnom odnosu na neodređeno vreme najmanje 6 meseci u kontinuitetu
• Zaposleni kod preduzetnika i vlasnici registrovani kao preduzetnici
• Zaposleni kod poslodavaca koji na dan zaključenja ugovora o osiguranju imaju manje od 5 zaposlenih
• Nerezidenti i zaposleni kod poslodavaca koji nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije
• Penzioneri

Kao osiguranik dužni ste da o tome obavestite Wiener Städtische osiguranje pisanim putem u roku od tri dana od dana nastanka osiguranog slučaja. Tada treba da uz zahtev za prijavu osiguranog slučaja, dostavite i svu neophodnu dokumentaciju kako je navedeno u Uslovima osiguranja.

Možda vas zanima i