Izmene u obavljanju platnog prometa
sa inostranstvom

Obaveštavamo Vas da je Narodna banka Srbije donela Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (tačka 50), na osnovu koga su uvedeni obavezni podaci koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza i uvoza robe (šifra osnova 112). 

Uvode se dva nova polja sa definisanom strukturom:

•    broj fakture/profakture (30 alfanumeričkih karaktera),

•    godina fakture/profakture (četiri numerička karaktera).

 

Navedenom promenom prestaje mogućnost unosa broja i godine ugovora (kontrolnika).

U nalogu za naplatu/plaćanje, potrebno je u polju 12/7 navesti redom sledeće:

•    redni broj / šifru osnova 112 / broj fakture / godinu fakture / iznos.

 

Neophodno je u nalogu za naplatu/plaćanje u pomenutim poljima, navesti tražene podatke za svaku fakturu/profakturu pojedinačno. Ovi podaci treba da odgovaraju podacima navedenim u Jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI) u rubrici 44. 

Nalog za naplatu/plaćanje može da sadrži više pojedinačnih faktura/profaktura za šifru osnova 112, pored kojih je moguće navesti i ostale osnove naplate/plaćanja. Navedena obaveza se odnosi isključivo na šifru osnova 112 (izvoz/uvoz robe). 

Promena stupa na snagu 1. aprila 2021. godine (prethodnom odlukom, promena je trebala da stupi na snagu 01.01.2020. godine).

Vrlo je važno da traženi podaci budu tačni i potpuni, kako bi Narodna banka Srbije, u cilju sprovođenja adekvatne kontrole deviznog poslovanja, bila ispravno obaveštena kroz statističke izveštaje.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti na sledeće načine:

Za preduzetnike i mala preduzeća: direktno kod Vašeg saradnika u banci ili mejlom na: micros.CSC@erstebank.rs i deviznipp.podrska@erstebank.rs

Za sva pravna lica, izuzev malih preduzeća i  preduzetnika direktno kod Vašeg saradnika u banci ili mejlom na: corporate.servicecenter@erstebank.rs i deviznipp.podrska@erstebank.rs