Anketa istraživanja zadovoljstva klijenata

Razmeni ovu stranu:

Link sa ovom stranom:

Poštovani klijenti,

Cilj nam je da čujemo Vaše mišljenje kako bi smo uspešno zadovoljili Vaše potrebe pa samim tim i naše poslovanje prilagodili istom. Verujemo da je svima u interesu da svoje mišljenje izrazimo i da se to mišljenje uzme u obzir.

Molimo Vas da ovaj upitnik popunite do kraja i da ga pošaljete klikom na dugme "Pošalji" u dnu ekrana.
Unapred Vam se zahvaljujemo na vremenu koje ste posvetili popunjavanju ankete.U odnosu na ovu filijalu molimo Vas da označite da li ste zadovoljni sledećim:


Molimo Vas da u odgovarajućoj koloni ocenite da li ste zadovoljni sledećim proizvodima i uslugama Erste Bank:Lične informacije:
Popunjavanjem ličnih podataka izjavljujem i dajem svoj pristanak, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da se podaci koji se odnose na: Ime i prezime, adresu, telefon, E-mail koriste u svrhu vođenja baze podataka – Promocija bankarskih proizvoda. Podaci će se koristiti isključivo radi akvizicije klijenata kroz promociju aktuelnih proizvoda iz Kataloga Erste Bank a.d. Novi Sad preko obaveštenja na adresu, e-mail i telefon. Predmetni podaci se neće prenositi i čuvaće se 5 godina. Klijent ne snosi troškove obrade i obaveštenja.
RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI:
Erste Bank a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 5,
telefon: 0800 201 201
PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)
Pravo na obaveštenje o obradi
Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:
1) da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade vrši;
2) koje podatke obrađuje o njemu;
3) od koga su prikupljeni podaci o njemu, odnosno ko je izvor podataka;
4) u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;
5) po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;
6) u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
7) ko su korisnici podataka o njemu;
8) koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;
9) u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
10) po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
11) kome se podaci prenose;
12) koji podaci se prenose;
13) u koje svrhe se podaci prenose;
14) po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
15) u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

Pravo na uvid
Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

Pravo na kopiju
Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Lice snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

Prava lica povodom izvršenog uvida
Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Lice ima pravo na brisanje podataka ako:
1) svrha obrade nije jasno određena;
2) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
3) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
4) je način obrade nedozvoljen;
5) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
6) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
7) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.
Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.


Za dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate:
0800 201 201 ili 060 79 79 000