Rentna štednja

Štedite u Erste banci. Nudimo Vam oročenu štednju za rezidente i nerezidente sa isplatom kamate mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.

 

Vrsta oročenja

Dinarsko i devizno oročenje za rezidente i nerezidente sa mogućnošću isplate kamate dinamikom za koju se klijent opredeli

Periodi oročenja

od 3,01 do 36 meseci (za period duži od 36 meseci kamatna stopa se posebno ugovara)

Valuta

RSD, EUR, USD

Minimalni iznos oročenja

10.000 RSD
100 novčanih jedinica za valute EUR,USD

Vrsta kamatne stope

Fiksna

Porez na kamatu

Ne obračunava se za RSD, dok se za ostale valute obračunava u skladu sa zakonskim  propisima

Metod obračuna kamate

Konformni

Mogućnost automatskog reoročenja

Postoji za rezidente, dok za ne rezidente ova opcija nije moguća. Mogućnost automatskog reoročenja dogovara se pri sklapanju ugovora o oročenju. Prilikom automatskog produženja oročenja (automatskog reoročenja), oročenje se obnavlja na isti rok uz uslove koji važe na dan isteka oročenja, uz fiksnu kamatnu stopu

Raspolaganje kamatom

mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i po dospeću kamata se  prenosi  na partiju  neoročene štednje ( po viđenju)

Raspolaganje osnovnim ulogom

Kod automatskog reoročenja – po dospeću.
Bez automatskog reoročenja – po dospeću osnovni ulog se prenosi na partiju neoročene štednje (po viđenju)

Raspolaganje  osnovnim ulogom i kamatom u slučaju prevremenog razročenja RSD i USD oročene štednje

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju).

Raspolaganje  osnovnim ulogom i kamatom u slučaju prevremenog razročenja za valutu EUR

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga, koji je inicijalno oročen na period maksimalno do 24 meseca, Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju).

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga, koji je inicijalno oročen na period duži od 24 meseca, Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za dostignutu ročnost.

Visina naknade

Bez naknade

Izdavanje izvodaBez naknade, na zahtev klijenta

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR.