Oročena dinarska štednja

Vaš novac možete oročiti u dinarima na 1, 3, 6, 12 ili više meseci uz povoljne kamate i fiksnu kamatnu stopu! Budite sigurni u Vaš ulog!

Vrsta oročenja

Dinarsko oročenje za rezidente i nerezidente

Periodi oročenja

od 1,01 do 36 meseci (za period duži od 36 meseci kamatna stopa se posebno ugovara)

Valuta

RSD

Minimalni iznos oročenja

10.000 RSD

Vrsta kamatne stope

Fiksna

Porez na kamatu

Ne obračunava se

Metod obračuna kamate

Konformni

Mogućnost automatskog reoročenja

Postoji za rezidente, dok za nerezidente ova opcija nije moguća. Mogućnost automatskog reoročenja dogovara se pri sklapanju ugovora o oročenju. Prilikom automatskog produženja oročenja (automatskog reoročenja), oročenje se obnavlja na isti rok uz uslove koji važe na dan isteka oročenja, uz fiksnu kamatnu stopu.
Minimalni rok za koji je moguće ugovoriti reoročenje je 3 meseca i 1 dan

Raspolaganje kamatom

Kod automatskog reoročenja – po dospeću pridodaje se glavnici. Bez automatskog reoročenja – po dospeću kamata se prenosi na partiju neoročene štednje ( po viđenju)

Raspolaganje osnovnim ulogom

Kod automatskog reoročenja – po dospeću.
Bez automatskog reoročenja – po dospeću osnovni ulog se prenosi na partiju neoročene  štednje (po viđenju)

Raspolaganje osnovnim ulogom i kamatom u slučaju prevremenog razročenja

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će deponentu obračunati i isplatiti glavnicu i iznos obračunate kamate uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednju po viđenju)

Visina naknade

Bez naknade

Vrsta naknade

Promenljiva

Izdavanje izvoda:Bez naknade, na zahtev klijenta

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR

EKS obračunat na dan 18.04.2016.

Period oročenja
(meseci , dani)
Iznos depozita
(RSD)
Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
EKS
(na godišnjem nivou)
Ukupan iznos po isteku perioda oročenja uvećan za kamatu
(RSD)
Poreska obaveza
(RSD)
1,01100.000,001,50%1,50%100.126,190,00
3,01100.000,002,00%2,00%100.499,010,00
6,01100.000,002,50%2,50%101.249,110,00
12,01100.000,003,00%3,00%103.002,460,00
24,01100.000,003,25%3,25%106.753,040,00

Navedeni primeri su informativnog karaktera.

Nominalne kamatne stope se odnose na klijente sa prenosom zarade/penzije.
Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza korisnika da plaća porez na prihode od kapitala - kamatu po osnovu dinarskog depozita.
 

Poreska obaveza:0%.
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS:bez troškova
Metod obračuna kamate:konformni
Kriterijumi za indeksiranje:nije predviđeno indeksiranje

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.