Devizna oročena štednja

Deviznu oročenu štednju odlikuje stimulativna kamatna stopa i mogućnost isplate kamate po datumu dospeća ili na mesečnoj, kvartalnoj ili polugodišnjoj bazi. Budite sigurni u Vaš ulog uz oročenje od 3, 6, 12, 24 i 36 meseci.

 

Vrsta oročenja

Devizno oročenje za rezidente i nerezidente

Periodi oročenja

od 3,01 do 36 meseci (za period duži od 36 meseci kamatna stopa se posebno ugovara)

Valuta

EUR, USD

Minimalni iznos oročenja

100 novčanih jedinica za sve valute

Vrsta kamatne stope

Fiksna

 

Porez na kamatu

Obračunava se u skladu sa zakonskim propisima

Metod obračuna kamate

Konformni

Mogućnost automatskog reoročenja

Postoji za rezidente, dok za nerezidente ova opcija nije moguća
Mogućnost automatskog reoročenja dogovara se pri sklapanju ugovora o oročenju. Prilikom automatskog produženja oročenja (automatskog reoročenja), oročenje se obnavlja na isti rok uz uslove koji važe na dan isteka oročenja, uz fiksnu kamatnu stopu.
Minimalni rok za koji je moguće ugovoriti reoročenje je 3 meseca i 1 dan

Raspolaganje kamatom

kod automatskog reoročenja – po dospeću pridodaje se glavnici
bez automatskog reoročenja – po dospeću kamata se prenosi na   partiju neoročene  štednje (po viđenju)

Raspolaganje osnovnim ulogom

Kod automatskog reoročenja – po dospeću
Bez automatskog reoročenja – po dospeću osnovni ulog se prenosi na  partiju neoročene  štednje (po viđenju)

Raspolaganje osnovnim ulogom i kamatom u slučaju prevremenog razročenja

U slučaju prevremenog razoročenja štednog uloga Banka će obračunati i isplatiti deponentu glavnicu i iznos kamate obračunat uz primenu kamatne stope za neoročenu štednju (štednja po viđenju)

Visina naknade

Bez naknade

Vrsta naknade

Promenljiva

 

Iznos depozita koji Banka na osnovu Zakona o osiguranju depozita osigurava kod Agencije za osiguranje depozita je 50.000 EUR

EKS obračunat na dan 18.04.2016. (niži od ugovorene kamatne stope jer je u obračun uključen porez na kamatu po osnovu deviznog depozita po stopi od 15%.

Period oročenja
(meseci , dani)
Iznos depozita
(EUR)
Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
EKS
(na godišnjem nivou)
Ukupan iznos po isteku perioda oročenja uvećan za kamatu
(EUR)
Poreska obaveza
(EUR)
3,0110.000,000,25%0,21%10.006,280,94
6,0110.000,000,35%0,30%10.017,582,64
12,0110.000,000,60%0,51%10.060,059,01
24,0110.000,000,60%0,51%10.120,4118,06

 

Navedeni primeri su informativnog karaktera.

Nominalne kamatne stope se odnose na klijente sa prenosom zarade/penzije.

Poreska obaveza:15%
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS:porez na kamatu po osnovu deviznog depozita po stopi od 15%
Kriterijumi za indeksiranje:nije predviđeno indeksiranje

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, klijent je obveznik poreza na ostvareni prihod od redovne kamate na devizni depozit po stopi od 15% koji se plaća po odbitku i koji je banka kao isplatilac prihoda dužna da obustavi i uplati na račun poreskog organa.

Metod obračuna kamate:konformni
Kriterijumi za indeksiranje:nije predviđeno indeksiranje

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

 

EKS obračunat na dan 18.04.2016. (niži od ugovorene kamatne stope jer je u obračun uključen porez na kamatu po osnovu deviznog depozita po stopi od 15%

Period oročenja
(meseci , dani)
Iznos depozita
(USD)
Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)
EKS
(na godišnjem nivou)
Ukupan iznos po isteku perioda oročenja uvećan za kamatu
(USD)
Poreska obaveza
(USD)
3,0110.000,000,10%0,10%10.002,510,38
6,0110.000,000,30%0,25%10.015,072,26
12,0110.000,000,80%0,68%10.080,0712,01
24,0110.000,000,90%0,77%10.180,8827,13
36,0110.000,001,00%0,85%10.303,0945,46

 

Navedeni primeri su informativnog karaktera.

Poreska obaveza:15%
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS:*porez na kamatu po osnovu deviznog depozita po stopi od 15%
Metod obračuna kamate:konformni
Kriterijumi za indeksiranje:nije predviđeno indeksiranje

*U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, klijent je obveznik poreza na ostvareni prihod od redovne kamate na devizni depozit po stopi od 15% koji se plaća po odbitku i koji je banka kao isplatilac

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.