Kusur štednja

KUSUR ŠTEDNJA je usluga koja pruža mogućnost klijentima da koristeći platnu karticu za plaćanje roba i usluga uvećavaju oročenu štednju, povećavaju svoja sredstva na dinarskim i deviznim računima u evrima ili da učestvuju u humanitarnim akcijama.

 

Uslugu kusur štednje možete aktivirati uz pomoć Vašeg blagajnika ili savetnika u svim filijalama Erste banke ili samostalno putem NetBanking-a.     

Kusur štednja je aktivna uz svaku karticu Erste Banke koja je vezana za jedan od sledećih računa:           

            • tekući račun (Visa Electron i MasterCard)                 

            • omladinski tekući račun (MasterCard omladinska kartica)            

            • devizni tekući račun (Maestro kartica)            

            • račun MASTERCARD kreditne kartice                      

            • račun VISA GOLD kreditne kartice                  

                               

Sredstva koja ste uštedeli koristeći uslugu kusur štednje mogu biti prebačena na jedan od računa u nastavku koji Vi izaberete:           

• Avista (štedni) dinarski račun (dinarska štedna knjižica)               

• Avista devizni račun - samo u valuti EUR (devizna štedna knjižica)                  

• Aktivna štednja - oročena štednja za rezidente u valuti RSD i EUR                   

• Dečija neoročena štednja ( štednja po viđenju ) za rezidente u valuti RSD i EUR

• Dečija oročena štednja za rezidente u valuti RSD i EUR              

• Devizni tekući račun u valuti EUR                  

• Račun Banke otvoren za humanitarne svrhe                      

Ukoliko su računi u korist devizni računi, tada ti računi moraju biti vezani za osobu koja ugovara uslugu tj. klijent mora biti vlasnik, ovlašćeno lice ili zakonski zastupnik računa u korist.

 

Postoje dva načina obračuna sredstava koji se prebacuju na izabrani štedni račun:

1. Procentualno – Iznos koji se prebacuje se obračunava na osnovu procenta Vaše kupovine (procenat definišete Vi)

2. Prenos sredstava do izabranog iznosa (samo za dinarske račune) – Vi definišete iznos do kojeg se zaokružuje iznos Vaše kupovina, a razlika između obračunatog iznosa i vrednosti Vaše kupovine se prebacuje na Vaš štedni račun. izabrani iznos mora biti deljiv sa 50 (primer izabranih iznosa: 50, 100, 150, 200,…). Ukupan iznos zaduženja za POS transakciju i kusur mora biti deljiv sa izabranim iznosom.

Sve POS transakcije koje stignu na knjiženje dok je usluga Kusur štednje aktivna iniciraće definisani iznos kusura na željeni račun.

Primeri kusur štednje:

Primer 1: Klijent je izabrao da svaka transakcija karticom bude zaokružena na 50 dinara. Platio je neki račun karticom u iznosu 603 dinara. Iznos se zaokružuje na 650, a 47 dinara razlike se prebacuje na štedni račun.


Primer 2: Klijent je izabrao da 5% iznosa transakcije karticom bude prebačeno na štednju. Platio je račun 880 dinara. Račun uz koji je vezana kartica zadužuje se ukupno 924 dinara, od čega se 44 prebacuje na štednju.