Njiva Žučkovac

Na osnovu zaključka Izvršitelja Miodraga Grujovića iz Niša  Posl.br. Iz 375/2016  od 20.06.2016.  godine Erste Bank ad Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5

 

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI

                           NEPOSREDNOM POGODBOM PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

 

1.Predmet prodaje:

 

- Njiva 2. klase površine 02ha 26a 42m2, potes Deo Cerovac, na katastarskoj parceli broj 140/5,

- Njiva 3. klase površine 74a 77m2, potes Deo Cerovac, na katastarskoj parceli broj 140/7,

- Njiva 3. klase površine 58a 35m2, potes Deo Cerovac, na katastarskoj parceli broj 140/16,

- Njiva 3. klase površine 14a 60m2, potes Deo Cerovac, na katastarskoj parceli broj 140/17,

- Njiva 3. klase površine 15a 11m2, potes Deo Cerovac, na katastarskoj parceli broj 140/18,

- Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 13a 89m2, potes Deo Cerovac, na  katastarskoj parceli broj 140/19,

- Njiva 3. klase površine 07a 34m2, potes Deo Cerovac, na katastarskoj parceli broj 140/20,

- Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište površine 02a 24m2, potes Deo Cerovac, na katastarskoj parceli broj 140/21,

- Njiva 3. klase 18a 28m2, potes Deo, na katastarskoj parceli broj 144,

- Njiva 4. klase 60a 43m2, potes Popov Breg Koševo, na katastarskoj parceli broj 254/1,

- Livada 2. klase površine 05a 03m2, potes Popov Breg, na katastarskoj parceli broj 405/2,

- Livada 2. klase, površine 13a 11m2, potes Popov Breg, na katastarskoj parceli broj 414/2,

- Njiva 4. klase površine 18a 19m2, potes Popov Breg, na katastarskoj parceli broj 416,

- Livada 2. klase površine 03a 99m2, potes Popov Breg, na katastarskoj parceli broj 427/1,

- Njiva 4. klase površine 14a 59m2, potes Straćevica, na katastarskoj parceli broj 851,

- Pašnjak 3. klase površine 07a 95m2, potes Straćevica, na katastarskoj parceli broj 873,

- Njiva 4. klase površine 10a 06m2, potes Straćevica, na katastarskoj parceli broj 904,

- Njiva 4. klase površine 51a 67m2, potes Straćevica, na katastarskoj parceli broj 980/1,

- Njiva 4. klase površine 10a 29m2, potes Straćevica, na katastarskoj parceli broj 980/3,

- Njiva 4. klase  površine 15a 10m2, potes Straćevica, na katastarskoj parceli broj 980/11,

- Pašnjak 3. klase površine 02ha 14a 60m2, potes Straćevica, na katastarskoj parceli broj 981,

- Livada 3. klase površine 05a 52m2, potes Straćevica, na katastarskoj parceli broj 1275/3,

- Njiva 3. klase površine 37a 80m2, potes Popov Breg, na katastarskoj parceli broj 1999/2,

- Livada 2. klase površine 08a 60m2, potes Čitlučina, na katastarskoj parceli broj 2666/4,

- Livada 2. klase površine 02a 81m2, potes Deo, na katastarskoj parceli broj 2767/1,

- Njiva 3. klase površine 05a 83m2, potes Preko Jarnin, na katastarskoj parceli broj 2799/1,

- Livada 2. klase površine 02a 40m2, potes Čitlučina, na katastarskoj parceli broj 3323/4,

- Livada 1. klase površine 03a 65m2, potes Čitlučina Jarnin, na katastarskoj parceli broj 3294,

- Livada 2. klase površine 03a 03m2, potes Straćevica Lišavsko, na katastarskoj parceli broj 3473/1,a

- Njiva 2. klase površine 03a 88m2, potes Straćevica, na katastarskoj parceli broj 3631/6,

- Njiva 4. klase površine 07a 35m2, potes Logorište, na katastarskoj parceli broj 4117,

- Njiva 4. klase površine 03a 98m2, potes Logorište, na katastarskoj parceli broj 4149/1,

- Njiva 4. klase površine 17a 04m2, potes Logorište, na katastarskoj parceli broj 4208,

- Njiva 4. klase površine 15a 65m2, potes Logorište, na katastarskoj parceli broj 4440,

- Njiva 4. klase površine 08a 28m2, potes Logorište, na katastarskoj parceli broj 4662,

- Njiva 1. klase površine 03a 78m2, potes Logorište Moravica, na katastarskoj parceli broj 4932,

- Vrt 3. klase površine 03a, potes Logorište Moravica, na katastarskoj parceli broj 4972/1,

- Livada 1. klase površine 02a 25m2, potes Logorište Moravica, na katastarskoj parceli broj 4972/5,

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 1096 KO Žučkovac,

-Šuma 1. klase površine 02ha 32a 08m2, potes Srednje brdo, na katastarskoj parceli broj 486/8,

-Šuma 2. klase površine 18a 50m2, potes Srednje brdo, na katastarskoj parceli broj 1183/2,

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 5914 KO Sokobanja.

                       

2. Gore navedene nepokretnosti prodaju se u sudskom izvršnom postupku Posl.br. Iz.  375/16  koji se vodi pred Izvršiteljem Miodragom Grujovićem iz Niša, putem neposredne pogodbe, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju.

3. Erste Bank ad Novi Sad, kao izvršni poverilac oglašava ovu prodaju putem neposredne pogodbe i poziva sva zainteresovana lica da pošalju svoje pismene ponude putem mail-a ili preporučenom poštom za  kupovinu gore navedenih pokretnih stvari. Ponude mogu podneti zainteresovana pravna i fizička lica.

4. Ponuda mora da sadrži iznos ponuđene kupoprodajne cene (u RSD) za sve nepokretnosti koje su predmet prodaje pojedinačno ili zbirno, detaljne podatke o ponuđaču, koja za pravna lica mora biti na memorandumu firme kao i  izjavu ponuđača da nepokretnosti  kupuje u viđenom stanju. Razmatraće se samo pismene ponude zaprimljene najkasnije do 01.07.2016. godine do 17 časova, a koje pristignu:

* putem mail-a na mail adresu: hard.collection@erstebank.rs;

* preporučenom poštom na adresu: Erste bank ad Novi Sad, Direkcija za restrukturiranje i naplatu plasmana, Odeljenje za naplatu plasmana, ul. Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd.

5. Ponude pristigle nakon navedenog roka, kao i ponude koje ne sadrže sve tražene podatke neće biti razmatrane.  Prednost pri izboru ima ponuđač koji ponudi najvišu kupoprodajnu cenu.  Izvršni poverilac zadržava pravo da sa užim krugom ponuđača sprovede postupak pregovaranja. Izvršni poverilac zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog ponuđača. O ishodu ovog javnog prikupljanja ponuda, ponuđači će biti obavešteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno izvršnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 060/8747814 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs.

7. Prodaja se vrši u sudskom izvršnom postupku, zaključivanjem ugovora o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti neposrednom pogodbom pred Izvršiteljem Miodragom Grujovićem iz Niša, a kupoprodajna cena se isplaćuje direktno na depozitni račun suda, u zakonskom roku koji će nadležni Izvršitelj odrediti u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.