Nepokretnosti Gornje Grbice

              Na osnovu Zaključka o drugoj javnoj prodaji Izvršitelja Nebojše Vujanca Posl. Br. I.I. 282/2015 od 18.08.2016. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje :

 1. Njiva 3. klase, potes Purčić, površine 01ha 84a 50m2, na katastarskoj parceli broj 10/1 procenjene tržišne vrednosti 6.440,00 EUR-a,
 2. Njiva 3. klase, potes Purčić, površine 41a 53m2, na katastarskoj parceli broj 10/2, procenjene tržišne vrednosti 1.454,00 EUR-a,
 3. Njiva 3. klase, potes Purčić, površine 42a 06m2, na katastarskoj parceli broj 10/3, procenjene tržišne vrednosti 1.472,00 EUR-a,
 4. Njiva 3. klase, potes Purčić, površine 17a 44m2, na katastarskoj parceli broj 10/4, procenjene tržišne vrednosti 610,00 EUR-a,
 5. Njiva 3. klase, potes Luborda, površine 75a 57m2, na katastarskoj parceli broj 76, procenjene tržišne vrednosti 2.645,00 EUR-a,
 6. Njiva 3. klase, potes Luborda, površine 97a 32m2, na katastarskoj parceli broj 79, procenjene tržišne vrednosti 3.406,00 EUR-a,
 7. Livada 3. klase, potes Šenj, površine 01ha 45a 01m2, na katastarskoj parceli broj 291/1, procenjene tržišne vrednosti 5.800,00 EUR-a,
 8. Šuma 3. klase potes Durmitor, površine 21a 75m2, na katastarskoj parceli broj 460, procenjene tržišne vrednosti 1.088,00 EUR-a,
 9. Voćnjak 3. klase, potes Reka, površine 34a 03m2, na katastarskoj parceli broj 479/2, procenjene tržišne vrednosti 1.191,00 EUR-a,
 10. Vinograd 3. klase, potes Reka, površine 10a 74m2, na katastarskoj parceli broj 480, procenjene tržišne vrednosti 376,00 EUR-a,
 11. Njiva 3. klase, potes Reka, površine 28a 69m2, na katastarskoj parceli broj 481/1, procenjene tržišne vrednosti 1.004,00 EUR-a,
 12. Njiva 4. klase, potes Reka, površine 17a 00m2, na katastarskoj parceli broj 481/2, procenjene tržišne vrednosti 595,00 EUR-a,
 13. Njiva 4. klase, potes Reka, površine 49a 68m2, na katastarskoj parceli broj 482, procenjene tržišne vrednosti 1.739,00 EUR-a,
 14. Voćnjak 3. klase, potes Reka, površine 06a 99m2, na katastarskoj parceli broj 484, procenjene tržišne vrednosti  245,00 EUR-a,
 15. Njiva 3. klase, potes Reka, površine 11a 66m2, na katastarskoj parceli broj 485/1, procenjene tržišne vrednosti 408,00 EUR-a,
 16. Njiva 3. klase, potes Reka, površine 09a 24m2, na katastarskoj parceli broj 485/2, procenjene tržišne vrednosti 323,00 EUR-a,
 17. Njiva 2. klase, potes Reka, površine 69a 14m2, na katastarskoj parceli broj 618, procenjene tržišne vrednosti 2.420,00 EUR-a,
 18. Šuma 3. klase, potes Lužnica, površine 60a 12m2, na katastarskoj parceli broj 720, procenjene tržišne vrednosti 2.104,00 EUR-a,
 19. Njiva 4. klase, potes Lužnica, površine 74a 67m2, na katastarskoj parceli broj 721, procenjene tržišne vrednosti 2.613,00 EUR-a,
 20. Šuma 5. klase, potes Crvena bara, površine 01ha 31a 81m2, na katastarskoj parceli 923, procenjene tržišne vrednosti 5.272,00 EUR-a,
 21. Njiva 4. klase, zemljište u građevinskom području, ukupne površine 01ha 25a 58m2, na katastarskoj parceli broj 479/1 procenjene tržišne vrednosti 10.046,40 EUR-a,
 22. Porodična stambena zgrada (objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta), potes Reka, označena kao zgrada broj 2, spratnosti Pr+Pn, površine 97,40m2, na katastarskoj parceli broj 479/1, procenje tržišne vrednosti 600,00 EUR,
 23. Pomoćna zgrada (objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju), potes Reka, označena kao zgrada broj 3, spratnosti Pr+Pn, površine 137,76m2, na katastarskoj parceli broj 479/1, procenjene tržišne vrednosti 18.657,00 EUR-a,
 24. Pomoćna zgrada (objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta), potes Reka, označena kao zgrada broj 4, spratnosti Pr+Pn, površine 27m2, na katastarskoj parceli broj 479/1, procenjene tržišne vrednosti 300,00 EUR-a,


Sve nepokretnosti upisane u LN broj 45 KO Gornje Grbice.

2. Na drugom javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti za svaku gore opisanu nepokretnost.

3. Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 21.09.2016. godine sa početkom u 13,00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Nebojše Vujanca u Kragujevcu, ulica Grada Sirena brioj 12/1.

4. Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju dužna su da u depozit Javnog izvršitelja, žiro račun broj 205-200181-72 polože 10% utvrđene vrednost nepokretnosti, te da na javnom nadmetanju prilože dokaz o položenom jemstvu..

5. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs