Zemljište Umčari

              Na osnovu rešenja RGZ SKN Grocka broj 952-02-1217/2012-223 od 15.05.2013.godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRVU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆIH NEPOKRETNOSTI

                                                                                               

1. Predmet prodaje :

 

 1. NJIVA 3. klase, površine 15439m2, na kat. parceli br.4555,
 2. PAŠNJAK 5. klase, površine 1480m2, na kat. parceli br.4841/2,
 3. PAŠNJAK 5. klase, površine 438m2, na kat. parceli br.4842,
 4. ŠUMA 4. klase, površine 11042m2, na kat. parceli br.4842,
 5. LIVADA 5. klase, površine 2020m2, na kat. parceli br.4843,
 6. sve upisano u List nepokretnosti br.4494 KO Umčari.

  2. Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad.

  3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br 5.za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili djordje.rankovic@erstebank.rs

  4.  Početna cena navedenih nepokretnosti iznosi :

        -   NJIVA 3. klase, površine 15439m2, na kat. parceli br.4555 –   11.579,25 EUR-a,

         -   PAŠNJAK 5. klase, površine 1480m2, na kat. parceli br.4841/2 – 296,00 EUR-a,

         -   PAŠNJAK 5. klase, površine 438m2, na kat. parceli br.4842 –  87,60 EUR-a,

         -   ŠUMA 4. klase, površine 11042m2, na kat. parceli br.4842 –  2.208,40 EUR-a,   

         -   LIVADA 5. klase, površine 2020m2, na kat. parceli br.4843 –  404,00 EUR-A,

  sve upisano u List nepokretnosti br.4494 KO Umčari;

  5. Aukcijska prodaja održaće se dana 19.08.2014.godine u 12.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 11 b, Novi Beograd.

  6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, za svaku parcelu pojedinačno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, i to sledeće iznose:

         -   NJIVA 3. klase, površine 15439m2, na kat. parceli br.4555 –   1.157,92 EUR-a,

         -   PAŠNJAK 5. klase, površine 1480m2, na kat. parceli br.4841/2 – 29,60 EUR-a,

         -   PAŠNJAK 5. klase, površine 438m2, na kat. parceli br.4842 –  8,76 EUR-a,

         -   ŠUMA 4. klase, površine 11042m2, na kat. parceli br.4842 –      220,84 EUR-a,   

         -   LIVADA 5. klase, površine 2020m2, na kat. parceli br.4843 –     40,40 EUR-a,

  sve na tekući račun koji se vodi Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica ili 43100151 + MB uplatioca za pravna lica, i to:

  6.1. Rok za uplatu depozita je 18.08.2014.godine.

  6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

  6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

  6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

  6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 100 evra ( jedna stotina evra).

  6.6. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti 05.08.2013. godine u 12:00 na licu mesta.

  6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

  6.8. Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.