Zemljište - Tabanović

Na osnovu zaključka Osnovnog suda u Mionici  Posl.br. 2 I 8208/13 od 24.11.2014 godine Erste Bank ad Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI

                      NEPOSREDNOM POGODBOM PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

  1. Predmet prodaje:

  • Kat. parc. br. 81, njiva 4 klase, površina 0.08.61 ha i zgrada br. 1 na istoj kat. parceli upisano u list nepokretnosti br. 222  KO Tabanović,

  • Kat. parc. br. 334 - njiva 5 klase, površina 0.13.05 ha, zgrada br. 1 kulture - Omladinski dom, banovine i zgrada br. 2 pomoćna zgrada - magacin, banovine, sve upisano u list nepokretnosti br. 168  KO Nanomir,

  • Kat. parc. br. 696/2 - njiva 2 klase, površina  0.07.10 ha,

  • Kat. parc. br. 696/3 - njiva 2 klase, površina od 0.07.00 ha,

  • Kat. parc. br. 696/4 - njiva 2 klase, povšina od 0.03.60 ha,

  • Kat. parc. br. 696/5 - njiva 2 klase, površina od 0.03.70 ha,

  • Zemljište pod zgradom - objektom, površina 0.09.92 ha, zgrada br. 1,

     Zemljište pod zgradom - objektom, površina 0.01.37 ha, zgrada br. 2,

     Zemljište pod zgradom - objektom, površina 0.00.16 ha, zgrada br. 3,

     Zemljište pod zgradom - objektom, površina 0.02.78 ha, zgrada br. 4,

     Zemljište pod zgradom - objektom, površina 0.00.44 ha, zgrada br. 5,

     Zemljište pod zgradom - objektom, površina 0.00.06 ha, zgrada br. 6,

     Zemljište pod zgradom - objektom, površina 0.05.00 ha, ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, površina 0.062.85 ha sve postojeće na kat. parc. br. 697, sve upisano u liste nepokretnosti br. 291 KO Donji Mušić.

2. Gore navedene nepokretnosti prodaju se u sudskom izvršnom postupku Posl.br. 2 I 8208/13  koji se vodi pred Osnovnim sudom u Mionici, putem neposredne pogodbe, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju.

3. Erste Bank ad Novi Sad, kao izvršni poverilac oglašava ovu prodaju putem neposredne pogodbe i poziva sva zainteresovana lica da pošalju svoje pismene ponude putem mail-a ili preporučenom poštom za  kupovinu gore navedenih nepokretnosti. Ponude moraju da sadrže iznos ponuđene kupoprodajne cene (u RSD), detaljne podatke o ponuđaču, za pravna lica na memorandumu firme.

4. Razmatraće se samo pismene ponude zaprimljene najkasnije do 16.01.2015. godine do 16 časova, sa naznakom “ZA WORKOUT”, a koje pristignu;

* putem mail-a na mail adresu: hard.collection@erstebank.rs;

* preporučenom poštom na adresu: Erste bank ad Novi Sad, Direkcija za upravljanje rizičnim i spornim plasmanima, Odeljenje za naplatu potraživanja, ul. Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd.

Ponude pristigle nakon gore navedenog roka, kao i ponude koje ne sadrže sve tražene podatke neće biti razmatrane. Takođe, ne postoji mogućnost naknadnog korigovanja prispelih ponuda.

5. Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno izvršnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 060/8747704 ili na e-mail adresu: hard.collection@erstebank.rs.

6. Prodaja se vrši u sudskom izvršnom postupku, zaključivanjem ugovora o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti neposrednom pogodbom pred Osnovnim sudom u Mionici, a kupoprodajna cena se isplaćuje direktno na depozitni račun suda, u zakonskom roku koji će nadležni sud odrediti u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.