Zemljište u Nomanici

              Na osnovu rešenja RGZ SKN Leskovac broj 952-02-2774/2013 od 22.05.2013. godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

OGLAŠAVA

PRVU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI

 

1. Predmet prodaje :

- njiva 3. klase površine 412m2 na katastarskoj parceli broj 330,

- njiva 3. klase površine 385m2 na katastarskoj parceli broj 331,

- njiva 3. klase površine 715m2 na katastarskoj parceli broj 332,

- njiva 3. klase površine 667m2 na katastarskoj parceli broj 333,

- njiva 4. klase površine 979m2 na katastarskoj parceli broj 410,

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti 231 KO Nomanica.

2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili djordje.rankovic@erstebank.rs.  

4. Početna cena navedenih nepokretnosti iznosi :

- njiva 3. klase površine 412m2 na katastarskoj parceli broj 330 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 1.236 EUR-a,(hiljadudvestatridesetšesteura).

- njiva 3. klase površine 385m2 na katastarskoj parceli broj 331 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 1.155 EUR-a,(hiljadustopedesetpeteura).

- njiva 3. klase površine 715m2 na katastarskoj parceli broj 332 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 2.145 EUR-a,(dvehiljadestočetrdesetpeteura).

-njiva 3. klase površine 667m2 na katastarskoj parceli broj 333 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 2.000 EUR-a,(dvehiljadeeura).

-njiva 4. klase površine 979m2 na katastarskoj parceli broj 410 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 2.937 EUR-a.(dvehiljadedevetstotridesetsedameura).

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 08.11.2013. godine u 10.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 11 b, Novi Beograd.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa, u iznosu od :

- njiva 3. klase površine 412m2 na katastarskoj parceli broj 330 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 123,60 EUR-a,(stodvadesettrieura i 60/100).

- njiva 3. klase površine 385m2 na katastarskoj parceli broj 331 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 115,50 EUR-a,(stopetnaesteura i 50/100)

- njiva 3. klase površine 715m2 na katastarskoj parceli broj 332 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 214,50 EUR-a,(dvestačetrnaesteura i 50/100).

- njiva 3. klase površine 667m2 na katastarskoj parceli broj 333 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 200,00 EUR-a,(dvestaeura).

- njiva 4. klase površine 979m2 na katastarskoj parceli broj 410 upisana u LN broj 231 KO Nomanica – 293,70 EUR-a,(dvestadevedesettrieura i 70/100).

u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, na tekući račun koji se vodi Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica ili 43100151 + MB uplatioca za pravna lica.

6.1. Rok za uplatu depozita je 07.11.2013. godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 200 evra ( dve stotine  evra)

6.6. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti 01.10.2013. godine u 11:00 na licu mesta.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.8. Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.