Livade, njive, šume i voćnjaci KO Moravci

              Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Mionici Posl. Br. I. 881/2014 od 05.11.2014. godine i Zaključka o prodaji Izvršitelja Snežane Petrović Posl. Br. I.I. 4/2014 od 10.02.2015. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje :

-  Livada 1. klase površine 104a 24m2 na katastarskoj parceli broj 180 – procenjene vrednosti 726.941,38 dinara,

-  Livada 1. klase površine 12a na katastarskoj parceli broj 191 – procenjene vrednosti 83.684,73 dinara

-  Njiva 1. klase površine 58a 77m2 na katastarskoj parceli broj 192 – procenjene vrednosti 512.307,47 dinara,

-  Njiva 1. klase površine 20a 83m2 na katastarskoj parceli broj 200 – procenjene vrednosti 181.578,43 dinara,

-  Njiva 2. klase površine 75a 15m2 na katastarskoj parceli broj 333/6 – procenjene vrednosti 611.421,58 dinara,

-  Njiva 2. klase površine 27a 08m2 na katastarskoj parceli broj 346/2 – procenjene vrednosti 220.323,30 dinara,

-  Njiva 5. klase površine 21a 03m2 na katastarskoj parceli broj 347/2 – procenjene vrednosti 134.436,04 dinara,

-  Njiva 6. klase površine 32a 03m2 na katastarskoj parceli broj 473 – procenjene vrednosti 148.912,33 dinara,

-  Šuma 1. klase površine 8a 85m2 na katastarskoj parceli broj 480 – procenjene vrednosti 51.431,24 dinara,

-  Šuma 3. klase površine 19a 85m2 na katastarskoj parceli broj 529/1 – procenjene vrednosti 103.821,37 dinara,

-  Šuma 5. klase površine 12a 69m2 na katastarskoj parceli broj 844/2 – procenjene vrednosti 51.623,02 dinara,

-  Voćnjak 3. klase površine 33a 85m2 na katastarskoj parceli broj 844/4 – procenjene vrednosti 137.702,06 dinara,

-  Voćnjak 3. klase površine 7a 32m2 na katastarskoj parceli broj 844/5 – procenjene vrednosti 29.777,82 dinara,

-  Šuma 1. klase površine 59a 70m2 na katastarskoj parceli broj 907/2 – procenjene vrednosti 451.025,84 dinara,

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 51 KO Moravci

2. Izvršitelj Snežana Petrović utvrdila je tržišnu vrednost predmetnih nepokretnosti Zaključkom od 09.02.2015. godine.

3. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti,za svaku gore pomenutu nepokretnost.

4. Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 27.02.2015. godine u kancelariji postupajućeg Izvršitelja u Valjevu, na adresi Karađorđeva broj 123, sa početkom u 12,30 časova.

5. Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to uplatom na račun Izvršitelja broj 205-0000000211847-91 sa pozivom na broj I.I. 4/2014.

6. Kupac je dužan da cenu po kojoj je nepokretnost prodata položi Izvršitelju na gore navedeni namenski račun u roku od 8 dana od dana održavanja javne prodaje.

7. Zainteresovanim licima omogućiće se razgledanje nepokretnosti koja predstavlja predmet prodaje, dana 18.02.2015. godine i 23.02.2015. godine u period od 12,00-14,30 časova.

8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili djordje.rankovic@erstebank.rs