Zemljište Đurakovo

Na osnovu rešenja RGZ SKN Veliko Gradište 952-02-718/2012 dana 12.06.2012 godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br.  5.

                                                                                                      OGLAŠAVA

PRVU AUKCIJSKU PRODAJU

 

1. Predmet prodaje i početna cena nepokretnosti iznosi:

NJIVA 3. klase, površine 3901m2, na kat. parceli br.350   -   1.170,30 €

NJIVA 3. klase, površine 1754m2, na kat. parceli br.351  -       526,20 €

VINOGRAD 3. klase, povr. 954m2, na kat. parceli br.448 -       286,20 €

NJIVA 4. klase, površine 2499m2, na kat. parceli br.686 -       749,70 €

NJIVA 3. klase, površine 281m2, na kat.   parceli br.913  -         84,30 €

NJIVA 2. klase, površine 1037m2, na kat. parceli br.933  -       311,10 €

NJIVA 2. klase, površine 344m2, na kat.   parceli br.934  -       103,20 €

VRT 2. klase,   površine 52m2,   na kat.     parceli br.952  -       15,60 €

LIVADA 2. klase, povr. 1795m2,  na kat. parceli br.1018  -       538,50 €

NJIVA 5. klase, povr.  1359m2, na kat. parceli br.1438   -         407,70 €

NJIVA 3. klase, površine 653m2, na kat. parceli br.1725  -       195,90 €

NJIVA 3. klase, površine 379m2, na kat. parceli br.1726  -       113,70 €

VOĆNJAK 3. klase, povr. 195m2, na kat. parceli br.2058  -        58,50 €

VOĆNJAK 3. klase, povr. 270m2, na kat. parceli br.2062 -         81,00 €

NJIVA 5. klase, površine 1311m2, na kat. parceli br.2075 -      393,30 €

LIVADA 3. klase, povr. 787m2, na kat. parceli br.2174      -      236,10 €

NJIVA 4. klase, površine 390m2, na kat. parceli br. 2284    -     117,00 €

LIVADA 2. klase, povr.   1906m2, na kat. parceli br.2350    -      571,80 €

NJIVA 4. klase, površine 2720m2, na kat. parceli br.2501  -       816,00 €

NJIVA 4. klase, površine 1561m2, na kat. parceli br.2503 -       468,30 €

NJIVA 4. klase, površine 4119m2, na kat. parceli br.2504  -    1.235,70 €

NJIVA 4. klase, površine 4820m2, na kat. parceli br.2753  -    1.446,00 €

NJIVA 5. klase, površine 1566m2, na kat. parceli br.2766  -      469,80 €

NJIVA 5. klase, površine 2025m2, na kat. parceli br.2770  -       607,50 €

NJIVA 6. klase, površine 2101m2, na kat. parceli br.2824   -      630,30 €

NJIVA 4. klase, površine 609m2,   na kat. parceli br.2923   -     182,70 €

NJIVA 4. klase, površine 1236m2, na kat. parceli br.2985   -      370,80 €

NJIVA 5. klase, površine 482m2,   na kat. parceli br.2985   -      144,60 €

LIVADA 5. klase, površine 833m2, na kat. parceli br.3084  -       249,90 €

NJIVA 4. klase, površine 275m2,   na kat. parceli br.3104   -        82,50 €

Sve upisane u list nepokretnosti br.715 KO Đurakovo:

2. Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac „Erste bank“ a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili djordje.rankovic@erstebank.rs

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 06.12.2013.godine u 13.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Milutina Milankovića 11 b, Novi Beograd.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene navedene pod tačkom 1. ovog oglasa u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja,  na tekući račun koji se vodi kod Erste bank a.d  908-34001- 19 sa pozivom na broj 43100150 +  mat.broj uplatioca za fizička lica ili 43100151 + mat.broj ukoliko je uplatilac pravno lice.

6.1. Rok za uplatu depozita je 05.12.2013.godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 50 evra (slovima:pedeset eura)

6.6. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti 04.12.2013.godine u 11:00 na licu mesta.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.8. Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.