Zemljište u Vračevićima

Na osnovu rešenja RGZ SKN Lajkovac broj 952-02-637/2013 od 12.07.2013. godine, a u skladu sa odredbom čl. 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

 

OGLAŠAVA

DRUGU AUKCIJSKU PRODAJU SLEDEĆIH NEPOKRETNOSTI

 

 

1. Predmet prodaje :

 

- Voćnjak 3. klase površine 23a 64m2 na katastarskoj parceli broj 1218/5,

- Njiva 4. klase površine 29a 91m2 na katastarskoj parceli broj 1218/6,

- Njiva 3. klase površine 55a 61m2 na katastarskoj parceli broj 1274/3,

- Pašnjak 2. klase površine 1ha 40a 16m2 na katastarskoj parceli 1334/1,

- Livada 4. klase površine 11a 48m2 na katastarskoj parceli broj 1334/3,

- Njiva 4. klase površine 42a 50m2 na katastarskoj parceli broj 1335/4,

- Njiva 4. klase površine 32a 00m2 na katastarskoj parceli broj 1336,

- Njiva 4. klase površine 71a 87m2 na katastarskoj parceli broj 1402/4,

- Šuma 3. klase površine 6a 20m2 na katastarskoj parceli broj 1749/1,

- Šuma 3. klase površine 26a 67m2 na katastarskoj parceli broj 1749/2,

- Šuma 3. klase površine 34a 75m2 na katastarskoj parceli broj 1750/2,

- Pašnjak 2. klase površine 08a 50m2 na katastarskoj parceli broj 1752/5.

 

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 589 KO Vračević.

2. Gore navedene nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br 5.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili djordje.rankovic@erstebank.rs

4. Početna cena navedenih nepokretnosti iznosi :

- Voćnjak 3. klase površine 23a 64m2 na katastarskoj parceli broj 1218/5 – 2.486,67 EUR-a,

- Njiva 4. klase površine 29a 91m2 na katastarskoj parceli broj 1218/6 – 1.887,73 EUR-a,

- Njiva 3. klase površine 55a 61m2 na katastarskoj parceli broj 1274/3 – 3.509,74 EUR-a,

- Pašnjak 2. klase površine 1ha 40a 16m2 na katastarskoj parceli 1334/1 – 4.422,99 EUR-a,

- Livada 4. klase površine 11a 48m2 na katastarskoj parceli broj 1334/3 – 362,27 EUR-a,

- Njiva 4. klase površine 42a 50m2 na katastarskoj parceli broj 1335/4 – 2.682,32 EUR-a,

- Njiva 4. klase površine 32a 00m2 na katastarskoj parceli broj 1336 - 2.019,63 EUR-a,

- Njiva 4. klase površine 71a 87m2 na katastarskoj parceli broj 1402/4 – 4.559,97 EUR-a,

- Šuma 3. klase površine 6a 20m2 na katastarskoj parceli broj 1749/1 – 391,30 EUR-a,

- Šuma 3. klase površine 26a 67m2 na katastarskoj parceli broj 1749/2 – 1.683,23 EUR-a,

- Šuma 3. klase površine 34a 75m2 na katastarskoj parceli broj 1750/2 – 2.193,20 EUR-a,

- Pašnjak 2. klase površine 08a 50m2 na katastarskoj parceli broj 1752/5 – 268,23 EUR-a.

Sve nepokretnosti upisane u List nepokretnosti broj 589 KO Vračević,

u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste bank a.d. Novi Sad, na dan plaćanja.

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 20.11.2014. godine u 12.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Milutina Milankovića 11 b, Novi Beograd.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene za svaku parcelu navedenu pod tačkom 4. ovog oglasa u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Erste Banke a.d. Novi Sad, na dan plaćanja, na tekući račun koji se vodi Erste Bank a.d Novi Sad 908-34001-19 sa pozivom na broj 43100150 + JMBG uplatioca za fizička lica ili 43100151 + MB uplatioca za pravna lica.

 

6.1. Rok za uplatu depozita je 19.11.2014. godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 100 evra ( jednastotina evra)

6.6. Razgledanje nepokretnosti će se obaviti 10.11.2014. godine u 13:00 na licu mesta.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.8. Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.