Voćnjak 3 klase - KO Glušci

Na osnovu rešenja RGZ SKN  Bogatić br. 952-02-120/2011 c od 08.03.2011 godine, a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/05; 72/09) Erste bank a d Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5,

 

OGLAŠAVA

drugu aukcijsku prodaju nepokretnosti

 

1. Predmet prodaje:

Voćnjak 3 klase, površine 10a 02m2, katastarska parcela br. 26, list nepokretnosti br. 392 KO Glušci.


2.  Gorenavedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a d Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5 – Direkcija za upravljanje rizičnim i spornim plasmanima – Odeljenje za naplatu potraživanja, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 11b.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Erste bank a.d. Novi Sad, Odeljenju za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i na tel. 011 220 91 48 ili putem e mail-a: djordje.rankovic@erstebank.rs; hard.collection@erstebank.rs.

4. Početna cena nepokretnosti na aukciji iznosi 1.427,80 EUR-a.

5. Aukcijska prodaja održaće se 18.02.2014. godine u 12.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Milutina Milankovića br. 11 b, Novi Beograd. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa u iznosu od 142,78 EUR-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dana uplate, na tekući račun koji se vodi kod Erste bank a.d  Novi Sad br. 908-34001- 19 sa pozivom na broj 43100150 +  jmbg  uplatioca za fizička lica ili 43100151 + mat.broj ukoliko je uplatilac pravno lice.

5.1.   Rok za uplatu depozita je 17.02.2014. godine.

5.2.   Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

5.3.  Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

5.4.  Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja.

5.5.  Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 100 EUR (slovima: stoeura).

5.6.  Razgledanje nepokretnosti će se obaviti dana 25.01.2014. godine u 11.00 na licu mesta.

5.7.  Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom, najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

5.8.  Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.