Njive Zrenjanin

Na osnovu rešenja RGZ SKN ZRENJANIN br. 952-02-5766/2011 od 17.12.2011 godine, a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", br. 115/05; 72/09) Erste bank a d Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5.

OGLAŠAVA

Drugu aukcijsku prodaju nepokretnosti

1. Predmet prodaje:

-NJIVA 2. klase,površine 4246m2,kat. parcela 917/2

-NJIVA 2. klase,površine 9893 m2,kat. parcela 2289/18.

 

2.  Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Erste bank a d Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5 – Direkcija za upravljanje rizičnim i spornim plasmanima – Odeljenje za naplatu potraživanja, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 11b .

3. Zainteresovana lica se mogu javiti neposredno hipotekarnom poveriocu „Erste bank“ a. d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon:+ 381 11  2209148 , + 381 11 2015078 ili putem e mail-a: djordje.rankovic@erstebank.rs ilijelena.lj.gajic@erstebank.rsvladimir.glisic@erstebank.rs i miroslav.selakovic@erstebank.rs.

4. Početna cena nepokretnosti na aukciji iznosi:

-NJIVA 2. klase,površine 4246m2,kat. parcela 917/2-10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

-NJIVA 2. klase,površine 9893 m2,kat. parcela 2289/18-5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

5. Aukcijska prodaja održaće se 08.02.2013 u 11.00 časova u prostorijama Erste Bank a.d. Novi Sad, Milutina Milankovic 11 b, Novi Beograd. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa u iznosu od :

-NJIVA 2.klase,površine 4246m2,kat.parcela 917/2-1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a (slovima: hiljadu evra) na tekući račun koji se vodi kod Erste bank a.d  908-34001- 19 sa pozivom na broj 43100150 + mat.broj uplatioca za fizička lica ili 43100151 plus mat.broj ukoliko je uplatilac pravno lice.

-NJIVA 2.klase,površine 9893 m2,kat.parcela 2289/18-500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a (slovima: petsto evra) na tekući račun koji se vodi kod Erste bank a.d  908-34001- 19 sa pozivom na broj 43100150 + mat.broj uplatioca za fizička lica ili 43100151 plus mat.broj ukoliko je uplatilac pravno lice.

Rok za uplatu depozita je 07.02.2013 godine.

6.1.   Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje.

6.2.   Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije.

6.3.   Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja.

6.4.   Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 300 EUR (slovima: tristotineevra).

6.5.   Razgledanje nepokretnosti će se obaviti dana 18. 01. 2013. godine u 12.00 na licu mesta.

6.6.   Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom, najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

6.7.   Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na prenos apsolutnih prava, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac