Njiva u Kaću

 1. Na osnovu Zaključka Izvršitelja Vujadina Masnikose Posl. br. I.I. 230/15 od 01.06.2016. godine, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

                                                                                            O G L A Š A V A               

  PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

    1. Predmet prodaje:

  - Njiva 3 klase, Siget, površine 57 a 41 m2, katastarska parcela broj 4930, upisana u list nepokretnosti br, 190 KO Kać,

  - Katastarska parcela br. 86 Selo, površine 57 a 68 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać,

  - Katastarska parcela br. 102 Selo, površine 58 a 17 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać,

  - Katastarska parcela br. 159 Selo, površine 57 a 60 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać,

  - Katastarska parcela br. 162 Selo, površine 56 a 18 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać,

  - Katastarska parcela br. 4931 Siget, površine 56 a 99 m2, sa porodičnom stambenom zgradom – salašarska kuća, br. zgrade 1, pomoćna zgrada br. zgrade 2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać,

  - Katastarska parcela br. 5525 Mlaka, površine 1 ha 75 a 61 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać.

  2. JAVNO NADMETANJE za prodaju navedenih nepokretnosti održaće se dana 29.06.2016. godine, u 10 časova, u kancelariji Izvršitelja u Novom Sadu, ul. Radnička br. 13.

  3. Izvršitelj je zaključkom utvrdio tržišnu vrednost predmetnih nepokretnosti i to:

  Njiva 3 klase, Siget, površine 57 a 41 m2, katastarska parcela broj 4930, upisana u list nepokretnosti br, 190 KO Kać, u iznosu od 699.276,00 dinara,

  - Katastarska parcela br. 86 Selo, površine 57 a 68 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać, u iznosu od 711.544,00 dinara,

  - Katastarska parcela br. 102 Selo, površine 58 a 17 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać,u iznosu od 1.607.316,00 dinara,

  - Katastarska parcela br. 159 Selo, površine 57 a 60 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać,u iznosu od 1.055.048,00 dinara,

  - Katastarska parcela br. 162 Selo, površine 56 a 18 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać, u iznosu od 1.030.512,00 dinara,

  - Katastarska parcela br. 4931 Siget, površine 56 a 99 m2, sa porodičnom stambenom zgradom – salašarska kuća, br. zgrade 1, pomoćna zgrada br. zgrade 2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać,u iznosu od 4.220,192,00 dinara,

  - Katastarska parcela br. 5525 Mlaka, površine 1 ha 75 a 61 m2, upisana u list nepokretnosti br. 543 KO Kać, u iznosu od 2.159.168,00 dinara.

  4. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od utvrđene vrednosti predmetnih nepokretnosti.

  5. Zainteresovana lica za učešće na usmenom javnom nadmetanju, dužna su da polože 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti u vidu jemstva na račun Izvršitelja br. 310-208042-88 sa pozivom na broj predmeta I.I.230/2015.

  6.  Kupac je dužan da položi cenu po pozivu Izvršitelja.

  7.  Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5096 ili putem mejla na adresu: hard.collection@erstebank.rs