Njiva - Bač

                         Na osnovu Zaključka o drugoj javnoj prodaji Izvršitelja Mirele Smiljanić, posl.br. I.I.-67/2015 od 05.01.2016.godine, izvršni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5

 

 

OGLAŠAVA DRUGU JAVNU PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM

USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje:

  • njiva 4. klase, površine 89a 83m2, potes Mandra, na kat. parceli broj 7723,
  • njiva 5. klase, površine 87a 52m2, potes Mandra, na kat. parceli broj 7723,

sve upisano u listu nepokretnosti broj 1905 K.O. Bač

2. Gore navedene nepokretnosti prodaju se u sudskom izvršnom postupku  I.I.67/2015, koji se vodi pred Izvršiteljem Mirelom Smiljanić, javnom prodajom putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

3. Utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 2.963.411,00 dinara, a početna cena na drugoj javnoj prodaji je 30% od utvrđene vrednosti i iznosi 889.023,30 dinara.

napomena: parcela br.7723 se u prirodi nalazi neposredno pored asfaltnog puta i na joj postoji zasad bagrema star oko 7 godina.

4. Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 10.02.2016. godine sa početkom u 12:00 časova na adresi ul.Vojvode Putnika br. 5, Novi Sad u kancelariji izvršitelja, te se ovim zaključkom sva zainteresovana lica pozivaju na prodaju.

5. Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva zainteresovana lica koja do dan pre održavanja ročišta, a zaključno sa 09.02.2015.godine, kod ovog izvršitelja polože jemstvo u iznosu od 1/10 utvrđene vrednosti nekretnine koja je predmet prodaje i to isključivo na račun izvršitelja br.355-3200300255-89 koji se vodi kod Vojvođanske banke ad Novi Sad.

6. Polaganja jemstva oslobođeni su izvršni poverilac po čijem predlogu je određeno izvršenje i založni izvršni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost nekretnine taj iznos mogao namiriti iz kupovne cene.

7. Lice koje ima zakonsko pravo preče kupovine nepokretnosti koja je predmet izvršenja prodajom ima prvenstvo pred najpovoljnijim ponudiocem, ako na javnom nadmetanju, odmah po zaključenju, izjavi da nepokretnost kupuje pod istim uslovima.

8. Najpovoljniji ponudilac dužan je da ponuđenu cenu plati u roku od 15 dana nakon objavljivanja rezultata prodaje na namenski račun izvršitelja broj 355-3200300255-89 koji se vodi kod Vojvođanske banke AD Novi Sad, u suprotnom ako ponuđač ne plati, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i plaća onu cenu koju je ponudio i tako redom.

9.  Kupac snosi sve troškove taksi i poreza a radi prenosa vlasništva.

10.  Ponudiocu čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja.

11. Zainteresovana lica mogu razgledati predmet prodaje svakim radnim danom što je izvršni dužnik dužan omogućiti, u suprotnom razgledanje će se izvršiti prinudnim putem o trošku dužnika.