Njiva - Čerević

Na osnovu Zaključka o prvoj javnoj prodaji Osnovnog suda u Novom Sadu, posl.br. Iv-2296/13 od 16.06.2015. godine, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5

 

 

OGLAŠAVA PRVU JAVNU PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje:

  • njiva 4. klase, površine 1159m2, potes Međa, na kat. parceli broj 2680/5,

upisano u listu nepokretnosti broj 2263 K.O. Čerević.

2. Gore navedena nepokretnost prodaje se u sudskom izvršnom postupku  Iv-2296/13, koji se vodi pred Osnovnim sudom u Novom Sadu, javnom prodajom putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

3. Utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti iznosi 1.278.937,00 dinara, a početna cena na prvoj javnoj prodaji je 60% od utvrđene vrednosti i iznosi 767.362,20 dinara.

4. Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 10.09.2015. godine sa početkom u 11:00 časova u zgradi Osnovnog suda u Novom Sadu, u ulici Sutjeska br. 3, soba br. 29c - prizemlje, te se ovim zaključkom sva zainteresovana lica pozivaju na prodaju.

5. Pre početka usmenog  javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da kod suda položi dokaz o uplaćenom jemstvu u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, a što iznosi  127.893,70 dinara na račun depozita suda broj: 840-283802-91, sa pozivom na broj 97 26-223-106399502 i svrhom uplate „jemstvo za učešće na javnoj prodaji“.

Najpovoljniji ponudilac dužan je da ponuđenu cenu plati u roku od 15 dana nakon objavljivanja rezultata prodaje na račun depozita suda broj: 840-283802-91. Kupac snosi sve troškove oko taksi i poreza a radi prenosa prava vlasništva na svoje ime.

6. Zainteresovana lica mogu razgledati nekretninu koja je predmet prodaje do dana održavanja prodaje, svakog ponedeljka i srede od 17.00 do 19.00 časova.