Stan Petrovaradin

     Na osnovu Zaključka o javnoj prodaji javnog izvršitelja Jasne Anđelić  Posl.br. I.I. 139/15 od 28.12.2016 godine  Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, kao izvršni poverilac:

 

O G L A Š A V A

PRODAJU  NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

PREDMET PRODAJE:

 

Dvosoban stan, broj posebnog dela 424, drugi sprat,  površina 63 m2, broj ulaza 145, broj zgrade 1, na kat parceli 1540/14, ul. Preradovićeva, upisan u list nepokretnosti broj 5083 K.O. Petrovaradin.

  1. Zaključkom o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti Posl.br. I.I. 139/15 od 11.05.2016 godine javni izvršitelj Jasna Anđelić utvrdila je tržišnu vrednost nepokretnosti u iznosu od 49.600,00 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kusru NBS na dan prodaje, s tim da početna cena na  drugom javnom nadmetanju iznosi 50% od procenjene vrednosti nepokretnosti.
  2. DRUGA JAVNA PRODAJA  održaće se dana 18.01.2017.godine u 12 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Jasne Anđelić u Železničkoj ulici broj 42/1, Novi Sad.
  3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja  su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti iz tačke 2 u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  4. Jemstvo se polaže u gotovom novcu na račun javnog izvršitelja Jasne Anđelić broj 160-394103-03 koji se vodi kod Banka Intesa ad Beograd sa napomenom jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu Posl.br. I.I. 139/15.
  5. Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate u roku od 15 dana od dodeljivanja  na javnoj prodaji, uplatom na račun javnog  izvršitelja Jasne Anđelić broj 160-394103-03 koji se vodi kod Banka Intesa ad Beograd, sa pozivom na broj Posl.br.  I I 139/15. Ukoliko ponuđač ne uplati cenu javni izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđen iznos.
  6. Ukoliko više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, sa tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

 

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 060-87-47-816 ili putem mejla na adresu: hard.collection@erstebank.rs.