Stan Užice - Blok "Zlatibor"

Na osnovu Zaključka o prodaji Osnovnog suda u Užicu, Posl.br. 2 I 2004/2014, Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5

 

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

I ODREĐUJE SE I ročište za javno nadmetanje - javnu prodaju nepokretnosti, vlasništvo izvršnog dužnika Lojanica Mihaila iz Užica, ul. Dimitrija Tucovića 101, upisane u list nepokretnosti br. 12665 KO Užice putem usmenog javnog nadmetanja na dan 27.02.2015. godine sa početkom u 12,00 časova, soba 28 ovog suda i to:

   -  dvosobnog stana broj posebnog dela 12, površine 59 m2, koji se nalazi na četvrtom spratu stambeno poslovne zgrade - Blok “Zlatibor” (zgrade broj 1) izgrađene na kat.parceli 9134 KO Užice.

II Konstatuje se da je vrednost navedene nepokretnosti utvrđena zaključkom o utvrđivanju vrednosti 2.I.2004/14 od 05.11.2014. godine na iznos od 5.622.700,00 dinara.

III Najniža prihvatljiva ponuda po kojoj se navedena nepokretnost može prodati na ovom prvom javnom nadmetanju iznosi 3.373.620,00 dinara, što predstavlja 60% od utvrđene vrednosti nepokretnosti.

IV Ponudioci su dužni da pre nadmetanja polože jemstvo u iznosu od 562.270,00 dinara, što predstavlja 1/10 od utvrđene vrednosti, na račun depozita ovog suda broj: 840-295802-78 s pozivom na broj: 97 89-100 i dokaz o uplati dostavi ovom sudu pre zakazanog ročišta. Ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja.

V Navedena nepokretnost može se razgledati do početka ročišta za javno nadmetanje, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova, preko sudskog izvršitelja ovog suda.