Stan Stara Pazova, Lole Ribara 6

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Staroj Pazovi Posl. Br. I.I. 97/2016 od 05.04.2016. godine i Zaključka o prodaji Izvršitelja Jelene Stanković Miković Posl. Br. I.I. 89/2016 od 18.01.2017. godine Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

 

OGLAŠAVA

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje :

Dvosoban stan, površine 58m2, broj posebnog dela 30, na trećem spratu stambeno-poslovne zgrade broj 1, u ulici Ive Lole Ribara broj 6,  izgrađen na katastarskoj parceli broj 1581/1 upisan u List nepokretnosti broj 10033 KO Stara Pazova.

2. Izvršitelj Jelena Stanković Miković utvrdila je tržišnu vrednost predmetne nepokretnosti u iznosu od 2.936.957,00 dinara.

3. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno 1.762.174,20 dinara.

4. Javna prodaja nepokretnosti održaće se dana 23.02.2017. godine sa početkom u 13,00 časova, na adresi Svetog Dimitrija broj 19A, Sremska Mitrovica.

5. Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje polože jemstvo u iznosu od 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti, i to 293.695,70 dinara, i o tome dostave dokaz Izvršitelju. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun Javnog Izvršitelja Jelene Stanković Miković, broj 165-27029-50 kod Addico Bank a.d. Beograd sa napomenom “jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I. 89/2016”

6. Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđeni novac (cenu) u roku od 15 dana na račun Izvršitelja Jelene Stanković Miković broj 165-27029-50 kod Addico Bank a.d. Beograd, a ako polaganje cene izostane, izvršitelj će proglasiti prodaju tom licu bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.

7. Izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da u njegovom prisustvu predmetnu nepokretnost razgledaju svakog radnog dana od 14.00 – 16.00 časova, kontakt telefon 022/210-0200 ili 063/405-271.

8. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d., Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/201-5067, 011/220-9148 ili putem mejla na adrese hard.collection@erstebank.rs ili slobodan.ilic@erstebank.rs