Stan u Nišu - Bubanj

Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog usda u Nišu Posl.Br. 3 St. 20/2014 od 25.09.2014. godine, a u skladu sa članom 132-133 Zakona o stečaju (Sl. Glasnik RS br. 104/2009) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu I postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Sl. Glasnik RS br. 13/2010), stečajni upravnik

Beer-Commerce d.o.o. u stečaju

OGLAŠAVA

Prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda

 

Predmet prodaje :

  • Troiposoban stan površine 91m2 na petnaestom spratu porodično stambene zgrade broj 1 u ulici Cara Dušana (zgrada Švajcarija), ulaz broj 6, broj posebnog dela 46, na katastarskoj parceli broj 4236 upisan u List nepokretnosti broj 3004 KO Niš Bubanj,

Procenjene vrednosti 9.135.000,00 dinara.

Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

Ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju zaključno sa 27.02.2015. godine na adresu Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a sa naznakom broja stečajnog predmeta i napomenom: ”PONUDA ZA KUPOVINU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-NE OTVARATI”.

U obzir će biti uzete samo ponude koje budu primljene do 13 sati, 27.02.2015. godine.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:

  1. Po dobijanju profakture izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000 dinara,
  2. Uplate deposit u visini od 20% procenjene vrednosti na tekući račun stečajnog dužnika br. 325-9500700034023-73 kod OTP Banke, Niš, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije do 23.02.2015. godine,
  3. Potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita (izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije).

Javno otvaranje ponuda održaće se 27.02.2015. godine, sa početkom u 13.15 časova u prostorijama Privrednog suda u Nišu, ulica Svetosavska 7a.

Kupoprodajni ugovor s epotpisuje u roku od 3 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene najkasnije 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor, ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, gubi pravo na povraćaj depozita.

Stečajni upravnik će bez odlaganja vratiti položeni depozit svakom ponuđaču čija ponuda bude odbijena. Povraćaj depozita vrši se neposredno posle polaganja celokupnog iznosa kupoprodajne cene od strane najboljeg ponuđača.

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati, nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakog radnog dana, počev od datuma objavljivanja oglasa, a najkasnije 7 dana pre roka za dostavljanje ponuda, u periodu od 10 do 14 sati.

Porezi i troškovi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu.

Za sve informacije zainteresovana lica mogu se javiti direktno razlučnom poveriocu Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja br. 5, na telefon 011/220-9148, 011/201-5067, 060/8747814 ili na e-mail adresu:hard.collection@erstebank.rs, kao i stečajnom upravniku Zoranu Martinoviću, na telefon 064/12-62-576.