Stan na Bul. Jovana Dučića br. 12, Novi Sad

Na osnovu Zaključka Osnovnog suda u Novom Sadu I. 2621/2013 od 23.03.2015.godine, izvršni poverilac Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5

 

OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

1. Predmet prodaje:

- dvosoban stan u Novom Sadu, ul. Bulevar Jovana Dučića br. 12, na prvom spratu u površini od 59 m2, broj posebnog dela 6, broj ulaza 21, koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje br. zgrade 1, izgradjenoj na kat. parceli br. 10736/2, upisan u list nepokretnosti br. 221, KO Novi Sad I.

 

2. Prodaja nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, održaće se dana  06.07.2015 godine sa početkom u 12h, u zgradi Osnovnog suda u Novom Sadu, ul. Sutjeska br. 3. soba broj 34 a.

3. Procenjena vrednost nepokretnosti koja je predmet prodaje iznosi 6.130.071,09 dinara.

4. Na ovoj prodaji početna cena iznosi 1.839.021,30 dinara što predstavlja30% od procenjene vrednosti nepokretnosti, te se nepokretnost ne može prodati ispod utvrđene početne cene.

5. Navedena nepokretnost se može razgledati do početka ročišta za javno nadmetanje, svakog radnog dana od 11-13 časova.

6. Ponudioci su dužni da pre nadmetanja polože jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti, na račun depozita Osnovnog suda u Novom Sadu broj 840-283802-91, sa pozivom na broj 97 26-223-106399502 i dokaz o uplati dostave navedenom sudu pre zakazanog ročišta. Ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja.