Objekat drugih delatnosti

Na osnovu Zaključka Osnovnog suda u Šidu Posl. br. I.1292/12 od 28.01.2016. godine, Erste bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5.

                                                                O G L A Š A V A       

PRODAJU NEPOKRETNOSTI PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

  1. Predmet prodaje:

  • Objekat drugih delatnosti – poslovni objekat namenjen za proizvodnju disperzionih i poludisperzionih boja na bazi vode, premaza za drvo, boja, lakova, razređivača rastvarača i odmašćivača, kao i skladište sirovina i gotove robe, u ulici Branka Erića bb, Šid, gradjevinske površine 299 m2, br, zgrade 1, postojeći na kat. parceli br. 5199/2, upisan u list nepokretnosti br. 6078 KO Šid.

 

2. JAVNO NADMETANJE za prodaju navedenih nepokretnosti održaće se dana 25.02.2016.godineu 11 časova, u Osnovnom sudu u Šidu, u ul. Cara Dušana br. 4, sudnica br. 14.

 

3. Osnovni sud u Šidu zaključkom je utvrdio tržišnu vrednost predmetnih nepokretnosti u ukupnom iznosu od 17.899.100,00 dinara.

4. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od utvrđene vrednosti predmetnih nepokretnosti, odnosno 5.369.730,00 dinara.

5. Zainteresovana lica za učešće na usmenom javnom nadmetanju, dužna su da polože 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti u vidu jemstva na depozitni račun Osnovnog suda u Šidu br. 840-457802-48 sa pozivom na broj predmeta I.1292/12.

6.  Kupac je dužan da položi cenu u roku od 15 dana od dana održavanja prodaje nepokretnosti.

7.  Zainteresovana lica se mogu javiti direktno i izvršnom poveriocu Erste Bank a.d.Novi Sad, Odeljenje za naplatu potraživanja, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 11b i to na telefon 011/220-9163 ili putem mejla na adresu: hard.collection@erstebank.rs